Građevinski fakultet

Biografija - Baša Nikola
Biografija - Baša Nikola

Nikola Baša je rođen 30. oktobra 1980. godine u Trsteniku, Srbija, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici upisao se školske 1999./2000. godine. Apsolvirao je u roku sa prosječnom ocjenom 8.83. Diplomski rad pod nazivom Projekat konstrukcije tržnog centra u Podgorici odbranio je septembra 2005. godine sa ocjenom 10. U toku studija je bio više puta nagrađivan za postignuti uspjeh u studiranju. Dobitnik je nagrade "19. decembar" u Podgorici 2000. godine, kao najbolji student na Građevinskom fakultetu.

Magistarski rad pod nazivom Analiza uticaja popuštanja veza na seizmički odgovor montažne armirano betonske ramovske konstrukcije odbranio je dana 09.04.2009. godine sa ocjenom “A”, pod mentorstvom prof. dr. Mladena Ulićevića.

Na doktorskim studijama na Građevinskom fakultetu upisao se 2010/2011 godine, položio sve ispite i trenutno radi na izradi doktorske disertacije pod nazivom Efekti preraspodjele uticaja na granična stanja kontinualnih greda armiranih FRP armaturom, u sklopu koje sprovodi eksperiment u laboratoriji Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Od oktobra 2005. godine angažovan je na Građevinskom fakultetu u Podgorici, kao honorarni saradnik u nastavi na više predmeta iz oblasti Betonskih konstrukcija na Smjeru za konstrukcije na osnovnim studijama.

Radni odnos na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore zasnovao je septembra 2008. godine u svojstvu saradnika u nastavi na predmetima Betonske konstrukcije inženjerskih objekata, Fundiranje i Mehanika tla i stijena. U proteklom periodu, od septembra 2011. godine, u svojstvu saradnika u nastavi, izvodio je nastavu na osnovnim  studijama studijskog programa Građevinarstvo na predmetima: Betonske konstrukcije I, Građevinski materijali i Zidane konstrukcije, i studijskog programa Menadžment u građevinarstvu na predmetima: Betonske konstrukcije i Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija. Na specijalističkim studijama studijskog programa Građevinarstvo izvodio je nastavu na predmetima: Prethodno napregnute konstrukcije, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija. Na Arhitektonskom fakultetu izvodi nastavu na osnovnim studijama iz predmeta Zidane i betonske konstrukcije.

Objavio je više naučnih i stručnih radova na međunarodnim i na domaćim naučnim konferencijama. Kao projektant saradnik, a kasnije kao odgovorni projektant, učestvovao je u izradi projektne dokumentacije, stručnom nadzoru i izvođenju velikog broja novih objekata, kao i sanaciji postojećih.

U naučnom smislu bavi se problemima nelinearnog ponašanja AB konstrukcija, kao i konstrukcija sa FRP armaturom, novim materijalom koji se sve više koristi u svijetu kao zamjena za čeličnu armaturu.

Član je Inženjerske komore Crne Gore (IKCG).

Čita, piše i govori engleski jezik.

Oženjen je suprugom Zoricom sa kojom ima troje djece, Petra, Mariju i Jovana.

Dokumenti