Građevinski fakultet

Biografija - Ivana Ćipranić
Biografija - Ivana Ćipranić

Ivana Ćipranić, rođena Nikolić, rođena je 01.04.1978. godine u Nikšiću. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Nikšiću. Dobitnik je diplome Luče za Osnovnu i Srednju školu.

 Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore upisala se 1996. Godine. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Podgorici 2002. godine, sa prosjekom 9,0. Dobitnik je studentske nagrade grada Podgorice "19. decembar" i plakete Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta , oblast tehničkih nauka.

 Doktorsku disertaciju pod nazivom „Metodologija izbora optimalne veličine osnovne zone bilansiranja (OZB) u vodovodnim sistemima“ odbranila je 11.07.2015. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 Učestovala je aktivno sa brojnim privrednim organizacijama i bila povezana sa radom u struci i privredi kroz veliki broj projekata, tehničkih revizija i nadzora na hidrotehničkim objektima. Član je Društva za hidraulička istraživanja i Inženjerske Komore Crne Gore. Objavila je preko 40 radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima, izlaganih na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 U periodu 2003-2020. godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu u Podgorici, u zvanju saradnika u nastavi, na više predmeta hidrotehničkog smjera.

 Od 2020. godine  zaposlena je na Građevinskom fakultetu u Podgorici, u zvanju docenta, na grupi predmeta iz oblasti Hidrotehnika.

 Kоautоr јe knjige „Kоmunalna hidrоtehnika-teorijske osnove i rješeni primjeri“, kојa se kоristi kaо udžbenička literatura na оsnоvnim akademskim studiјama na Građevinskоm fakultetu u Podgorici.

 Osnovni interes u njenom dosadašnjem naučnoistraživačkom radu odnosi se na probleme iz oblasti komunalne hidrotehnike i hidraulike.

 

 

Dokumenti