Građevinski fakultet

Biografija - Šćepanović Biljana
Biografija - Šćepanović Biljana

Rođena je 10. aprila 1973. godine u Titogradu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao đak generacije. Uz diplomu "Luča I", dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima (arhitektura i građevinarstvo, fizika, matematika). Završila je i nižu muzičku školu (harmonika).

 

Na Građevinski fakultet Univerziteta "Veljko Vlahović", u Titogradu, upisala se školske 1991/92. godine. Kao student druge godine dobila je nagradu "19. decembar". Diplomski rad pod nazivom "Projekat konstrukcije rešetkastog čeličnog pješačkog mosta preko rijeke Lim, u Štitarima, kod Berana" odbranila je 12. jula 1996. godine, sa ocjenom 10 (deset). Prosječna ocjena u toku studija na konstruktivnom smjeru je 9.79, što je bio i najveći ostvareni prosjek od osnivanja Građevinskog fakulteta u Titogradu 1980. godine.

Poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odsjek za konstrukcije, Smjer - tehnička mehanika i teorija konstrukcija, upisala je školske 1996/97. godine. Ispite predviđene Nastavnim planom položila je sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Magistarski rad "Ekscentrično lokalno opterećeni I nosači – eksperimentalno-teorijska analiza", rađen pod mentorstvom prof.dr. Branislava Ćorića, odbranila je 21. marta 2003. godine i stekla zvanje magistra tehničkih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza ekscentrično lokalno opterećenih čeličnih I-nosača" / "Estudio de vigas metálicas en I sometidas a cargas transversales excéntricas respecto del plano del alma" radila je paralelno na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) i na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi (UGR). Mentori su prof.dr Duško Lučić, UCG, i prof.dr Luisa María Gil Martín, UGR. Odbranom održanom 25. maja 2010. godine, na Univerzitetu Crne Gore, stekla je zvanje doktora tehničkih nauka Univerziteta Crne Gore, kao i zvanje doktora nauka Univerziteta u Granadi.

Kao stipendista Ministarstva nauke Crne Gore (INVO/HERIC projekat – nacionalna stipendija za izvrsnost), tokom 2016/17. godine je završila postdoktorske studije iz oblasti čeličnih, aluminijumskih i drvenih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi, pod mentorstvom prof.dr. Luisa Maríe Gil Martín.

 

Od 2001. godine je realizovala nekoliko studijskih boravaka u trajanju do četiri mjeseca, na evropskim univerzitetima i institutima (University of Birmingham, Cardiff University, RWTH Aachen, TU Wien, ÚTAM Praha, TU Graz, Universidad de Granada, STU Bratislava, УAСГ София, TU München, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Skopje, A.B.L.E. Spanish Cordoba, VUT Brno, Universitatea Ovidius Constanta, Universidade NOVA de Lisboa, Universidade de Vigo, Politechnika Śląska Gliwice, Universidade Beira Interior Covilha, Universidade de Aveiro), u sklopu različitih programa međunarodne univerzitetske saradnje, kao student poslijediplomskih i doktorskih studija, gostujući istraživač ili gostujući predavač.

 

U periodu 2011-2013. god. bila je član Centra mladih naučnika u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

 

Čita, piše i govori engleski jezik. Koristi i španski i njemački jezik.

 

Od decembra 1996. godine radi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, najprije kao saradnik, a od januara 2004. godine kao asistent na Katedri za materijale i konstrukcije, na grupi predmeta Metalne i Drvene konstrukcije. Predmeti na kojima je izvodila vježbe: Drvene konstrukcije, Metalne konstrukcije, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Projektovanje i građenje metalnih konstrukcija, Čelični i spregnuti mostovi.

Od januara 2008. godine je saradnik u nastavi Univerziteta Crne Gore, na grupi predmeta Metalne i Drvene konstrukcije. Na Građevinskom fakultetu je izvodila vježbe iz predmeta: Drvene konstrukcije, Čelične konstrukcije, Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija (studijski program: Građevinarstvo) i Metalne i drvene konstrukcije (studijski program: Menadžment u građevinarstvu). Na Arhitektonskom fakultetu je izvodila vježbe na predmetu Čelične i drvene konstrukcije.

Osim izvođenja vježbi, počev od školske 2002/03. godine učestvovala je u izvođenju predavanja na predmetima Drvene konstrukcije i Metalne i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kao i na predmetu Čelične i drvene konstrukcije na Arhitektonskom fakultetu, pod mentorstvom predmetnog nastavnika prof.dr. Duška Lučića.

Po odluci Senata Univerziteta Crne Gore, br. 08-1531/1, a u realizaciji eksternog konkursa iz jula 2010. godine, angažovana je za izvođenje nastave na predmetima Drvene konstrukcije i Čelične i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu, za školsku 2010/11. godinu.

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, br. 08-454, od 31.03.2011. god, izabrana je u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Drvene konstrukcije (studijski program Građevinarstvo), Drvene konstrukcije i Primjena računara (studijski program Menadžment u građevinarstvu) na Građevinskom fakultetu i Čelične i drvene konstrukcije na Arhitektonskom fakultetu. U toku ovog izbornog perioda, u skladu sa planom angažovanja u nastavi na Građevinskom fakultetu izvodila je i nastavu na predmetu Metalne konstrukcije na studijskom programu Menadžment u građevinarstvu. Osim navedenih predmeta na osnovnim studijama, angažovana je i na grupi predmeta iz oblasti Čelične i drvene konstrukcije na poslijediplomskim magistarskim studijama i na doktorskim studijama na Građevinskom fakultetu.

Po odlukama Senata Univerziteta Crne Gore, u realizaciji internih konkursa, angažovana je za izvođenje nastave na predmetu Specijalne konstrukcije na Arhitektonskom fakultetu, počev od studijske 2016/17. godine.

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, br. 03-3807, od 08.12.2016. god, izabrana je u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima.

 

2010. godine je imenovana za koordinatora za međunarodnu saradnju Građevinskog fakulteta UCG. U periodu 2011-2016. god. bila je prodekan za međunarodnu saradnju Građevinskog fakulteta UCG, a od 2016. godine je šef Kancelarije za nauku i međunarodnu saradnju Građevinskog fakulteta UCG. Od 2019. godine je prodekan Građevinskog fakulteta UCG.

Član je Komisije za magistarske studije Građevinskog fakulteta UCG od 2014. god, a predsjednik od 2019. godine. Predsjednik je Komisije za doktorske studije Građevinskog fakulteta UCG od 2017. god. Predsjednik je Komisije za mobilnost studenata i nastavnika Građevinskog fakulteta UCG od 2018. god. 

Od oktobra 2016. godine do aprila 2019. godine je bila rukovodilac studijskog programa Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu UCG.

Od septembra 2015. godine do maja 2017. godine je bila predstavnik Građevinskog fakulteta u Vijeću Senata UCG za prirodne i tehničke nauke.

U periodu 2009-2011. god. je bila predsjednik Asocijacije saradnika i studenata postdiplomskih i doktorkih studija Univerziteta Crne Gore.

Od juna 2016. godine je član Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore.

Dokumenti