Građevinski fakultet

Biografija - Đuranović Nebojša
Biografija - Đuranović Nebojša

LIČNA BIOGRAFIJA

 

Nebojša ĐURANOVIĆ (od oca Petra i majke Dušanke, djevojački Šćepanović), rođen je 12. oktobra 1963. godine u Titogradu. Osnovno i Srednje usmjereno obrazovanje (Gimnazija i Srednja građevinska škola) završio je u Titogradu. Dobitnik je dvije "Luče", za uspjeh u osnovnoj i u srednjoj školi.

Studije na Građevinskom fakultetu u Titogradu otpočeo je školske 1983/84. godine, a završio ih 1. jula 1988. Povodom 15-to godišnjice postojanja Građevinskog fakulteta u Podgorici, u decembru 1995. godine, dobio je nagradu kao jedan od petnaestak najuspješnijih studenata na istom.

U novembru 1988. godine zaposlio se kao Inženjer - pripravnik u Kombinatu Aluminijuma u Titogradu, gdje je radio na poslovima nadzora izvođenja radova (krupnije investicije) i kao izvođač (sitniji radovi na rekonstrukciji i održavanju KAT-a) u Radnoj jedinici "Građevinsko održavanje".

U aprilu 1989. dobio je stipendiju RSIZ-a za nauku - za posdiplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu. U isto vrijeme, od Britanskog fonda (British Fund), dobio je tromjesečnu stipendiju za boravak na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji.

U periodu januar 1990. - maj 1997. bio je zaposlen na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, Velika Briranija, na više uzastopnih Ugovora o radu.

U zvanje Asistent na istraživanjima (Research Assistant) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran je 26. januara 1990. godine.

Magistarske studije otpočeo je 5. februara 1990. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, Engleska. Nakon pokazanog znatnog napretka na naučno - istraživačkom projektu na kome je radio ("Ponašanje materijala i konstrukcija pod udarnim opterećenjima") dozvoljeno mu je polaganje diferencijalno-kvalifikacionog ispita za preusmeravanja sa magistarskih na doktorske studije. Taj ispit uspješno je položio u junu 1992. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Impulsno opterećivanje armirano betonskih ploča", sa najvećom mogućom ocjenom, odbranio je 14. aprila 1994. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu. Ista je potom nostrifikovana na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U zvanje Naučni istraživač (Research Fellow) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran je 01. maja 1994. godine.

Njegov naučno-istraživački rad iz tog perioda našao je mjesto i u okviru nastavnog predmeta CIV 6170: Primjena FPP kompozita u oblasti konstrukterstva, koji se i danas predaje studentima magistarskih i doktorskih studija Građevinskog fakulteta u Šefildu.

Naučne i stručne publikacije, knjige i skripte koje je objavio (link: http://www.konstrukcija.me/eng/PUBLICATIONS.html) su citirane u preko 170 tematskih monografija, doktorata, magistratura i naučnih radova na engleskom govornom području (link: http://www.konstrukcija.me/eng/CITATIONS.html) . 

U periodu nakon doktoriranja, tokom školskih 1995/1996 i 1996/1997 držao je nastavu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, na dva predmeta,: na posdiplomskim studijama - na predmetu "CIV 615 - Blast and Impact"; dr A.J.Watson, dr N. Đuranović i dr. M.Gilbert; i na specijalističkim studijama - na predmetu "Repair of Concrete Structures".

U junu 1997. godine (po konkursu iz septembra 1996. godine) biran je u zvanje Docenta (na predmetima Teorija betonskih konstrukcija, Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija, Građevinski materijali i Ispitivanje konstrukcija), na Građevinskom fakultetu u Podgorici.

U junu 2003. godine, biran je u zvanje Vanrednog profesora, na predmetima Betonske konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija, a u septembru 2010. godine u zvanje Redovnog profesora, na istim predmetima.

Na Univerzitetu Crne Gore do sada je držao nastavu na osnovnim i posdiplomskim studijama na Građevinskom fakultetu (predmeti: Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija), Arhitektonskom fakultetu (Betonske konstrukcije) i Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u  Kotoru (Turističko uređenje prostora  i zaštita –  u dijelu tri oblasti: Upravljanje građevinskim projektima u oblasti turizma i zakonska regulativa; Rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i prenamjene turističkih objekata i prostora; i Seizmičnost područja razvoja turizma).

Na magistarskim i doktorskim studijama Građevinskog fakulteta drži predmete Posebna poglavlja ispitivanja konstrukcija, Posebna poglavlja ispitivanja mostovskih konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija.

Učestvovao je u izradi brojnih projekata (link: http://www.konstrukcija.me/eng/portfolio.html ) koje je realizovao u našoj zemlji i u inostranstvu (Velika Britanija, Zambija i Jermenija).

Oženjen je Zoricom Đuranović, djevojački Gvozdenović, (dipl.građ.inž, načelnica u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava), sa kojom ima sina Marka (magistar građevine, zaposlen u Roughan & O'Donovan, Dablin, i, istovremeno, doktorant na Građevinskom fakultetu, Trinity Colleage, Dablin, Irska) i kćerke: Jelenu, udata Pipović, (stomatolog, specijalista ortopedije vilice – ortodoncije, i doktorant na Medicinskom fakultetu u Podgorici), Mariju (farmeceut, doktorant na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu) i Kseniju (učenica Gimnazije Slobodan Škerović, u Podgorici).

Pored crnogorskog, govori engleski i ruski jezik.

 

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.