Medicinski fakultet

Biografija - Mugoša Boban
Biografija - Mugoša Boban

                                                                           PROF.DR BOBAN MUGOŠA

                                                                                    BIOGRAFIJA 

 

Rođen sam 28. marta 1963. godine u Podgorici, Republika Crna Gora, SFRJ, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisao sam školske 1982/83. godine i diplomirao 1991. godine.

Specijalizaciju iz epidemiologije započeo sam 1995. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Podgorica, a specijalistički ispit položio 1998. godine na Institutu za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Magistarski rad iz oblasti epidemiologije "Znanje, stavovi i ponašanje medicinskih radnika u odnosu na hepatitis B" odbranio sam 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom " Epidemiološka studija o korišćenju droga u populaciji školske djece u Republici Crnoj Gori" odbranio sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 30. januara 2009. godine.

Tokom proteklog perioda usavršavao sam se iz različitih oblasti medicine: u Budimpešti 1997. godine na Centralno evropskom univerzitetu u organizaciji Albert Schweitzer Instituta pohađao sam seminar "Promocija zdravlja i prevencija bolesti";  početkom 2000. pohađao sam trening "Menadžment u zdravstvu" u Nacionalnom institutu za zdravlje Engleske - Nuffield, u Leeds-u; u toku novembra 2000. prisustvovao sam "Treningu za infektivne bolesti i AIDS" u Nacionalnom institutu za zarazne bolesti "Lazzaro Spallanzani"-  u Rimu, Italija; krajem 2001. godine pohađao sam trening o metodologiji istraživanja "Brza procjena i odgovor" u Neumu, Bosna i Hercegovina. 

Početkom 2002. godine odlazim na studijsko putovanje u Kandu, u cilju dobijanja novih saznanja iz oblasti prevencije i nadzora nad zaraznim bolestima, javnog zdravstva i promocije zdravlja.

U oktobru 2005. godine pohađao sam Regional Workshop on Health Information Management Increases, Tirana, Albania; u oktobru 2006. prisustvovao sam II Regionalnoj konferenciji o HIV/AIDS-u Zapadnog Balkana u okviru Programa Zapadnog Balkana za borbu protiv HIV/AIDS-a, koja je organizovana u  Pržnom, Crna Gora; bio sam polaznik na Treningu “Osnove menadžemnta u zdravstvu”, koji se u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, održao u Pržnom, Budva, decembra 2007. godine; u toku maja 2008. prisustvovao sam Treningu za infektivne bolesti i AIDS" u Nacionalnom institutu za zarazne bolesti "Lazzaro Spallanzani"- Rim, Italija

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Nakon završetka Medicinskog fakulteta, 1991. godine, obavljao sam ljekarski staž na klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U Domu zdravlja Podgorica zaposlio sam se 1993. godine. Po dobijanju specijalizacije iz epidemiologije  1995. god. počeo sam rad u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Podgorica. Specijalistički staž iz epidemiologije dovršio sam u Institutu za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Poslije povratka sa specijalizacije 1998. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Podgorica imenovan sam za šefa Odsjeka za nezarazne bolesti na Odjeljenju za epidemiologiju. Sredinom 2000. postavljen sam za načelnika Odjeljenja za epidemiologiju, a sredinom 2002.god. za predsjednika Upravnog odbora Instituta za zdravlje Crne Gore i direktora Centra za epidemiologiju.

U oktobru 2004. imenovan sam za  vršioca dužnosti direktora Instituta za zdravlje Crne Gore. Od juna 2005. nalazim se na dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

U septembru 2005. godine izabran sam za predavača na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu za predmet Socijalna medicina sa epidemiologijom i higijenom.

U oktobru iste godine izabran sam za strčnog saradnika Medicinskog fakulteta u Podgorici, na predmetu Epidemiologija.

Septembra 2008. imenovan sam za člana Stalnog komiteta Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizacije.

U oktobru 2009. Godine, izabran sam u akademsko zvanje docent za predmet Socijalna medicina sa higijenom i epidemiologijom na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu.

U oktobru 2011. godine izabran sam u akademsko zvanje docent na Fakultetu primijenjene
fizioterapije u Igalu, specijalističke studeije za predmet „Javno zdravlje“ i na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici, predmet Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika,

  1. godine izabran sam u akademsko zvanje docent na Medicinksom fakultetu u Podgorici, predmet Epidemiologija,

U oktobru 2015. godine izabran sam u akademsko zvanje docent na Fakultetu primijenjene
fizioterapije u Igalu, za predmet „Sociologija morala“,

U martu 2017. godine izabran sam u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu, Podgorica, za oblast Javno zdravlje i Epidemiologija.

U oktobru 2010. godine  dodijeljeno mi je zvanje ”Primarius”

Članstvo u stručnim organizacijama, nacionalnim komisijama i radnim grupa:

Član Strukovnog vijeća Univerziteta Crne Gore,  2013-2016

Nacionalni korespondent sa Evropskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti

potpredsjednik Republičke komisije za AIDS,

Nacionalni koordinator za AIDS,

Član Savjeta za prevenciju narkomanije,

Član Nacionalne komisije za održivi razvoj

Član Stalnog  komiteta Regionalnog  komiteta Svjetske zdravstvene organizacije, 2009-2012

 

Dokumenti