Građevinski fakultet

Biografija: Radmila Sinđić Grebović
Biografija: Radmila Sinđić Grebović

Dr Radmila Sinđić Grebović, vanredni profesor

 

Rođena je Nikšiću, u Crnoj Gori, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Za uspjeh postignut tokom školovanja dobila je diplomu “Luča”, kao i nagradu na saveznom takmičenju iz matematike, održanom u Portorožu (Republika Slovenija) 1978. godine.

Visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani građevinski inženjer stekla je na  Građevinskom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović” u Titogradu  1988. godine.  Za uspjeh postignut tokom studija nagrađena je studentskom nagradom grada Titograda “19 . decembar”, 1985. godine.

Akademski naziv magistra tehničkih nauka stekla je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine na smjeru za Betonske konstrukcije, odbranom magistarske teze “Parametarska analiza betona visoke čvrstoće”.

Naučni stepen doktora tehničkih nauka dobila je na  Univerzitetu Crne Gore, na Građevinskom fakultetu u Podgorici. 8. oktobra 2009. godine.  Naslov doktorske disertacije je  “Uticaj visoke čvrstoće betona na smičuću nosivost armiranobetonskih greda”.

 

Radno angažovanje:

01.04.1987.godine – 31.05.1988. Mojkovac, Crna Gora - Opštinski inspektor za urbanizam i građevinarstvo;

1.10.1988. do 13.01.1992. godine u GP “Radnik”, Bijelo Polje, Crna Gora - Rukovođenje građenjem, Projektovanje konstrukcija;

Jul-avgust 1989. godine “Gradis” – Maribor Republika Slovenija, Projektovanje sistema prethodno napregnutih konstrukcija.

01.02.1993 – i dalje –Univerzitet  Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica

 

Izbori u zvanja i angažovanja u nastavi na Univerzitetu Crne Gore: 

  • 1993 - 1998 saradnik – angažovana u nastavi za vježbanja na predmetu Građevinski materijali i više predmeta iz oblasti betonskih konstrukcija;
  • 06.1998. – izabrana u zvanje asistenta
  • 1998 – 2009 asistent (saradnik u nastavi) - nastavljeno angažovanje na navedenim predmetima;
  • 2009 – 2011 saradnik u nastavi sa doktoratom - angažovana za izvođenje nastave – predavanja, na predmetima Građevinski materijali i Prethodno napregnute konstrukcije;
  • 03.2011. godine Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore broj 08-453 birana u zvanje docenta
  • 2011 – 2017, u zvanju docenta, izvodila je nastavu na predmetima: Prethodno napregnute konstrukcije i Energetska efikasnost zgrada (Specijalističke akademske studije), Građevinski materijali, Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija, Tehnologija građenja objekata visokogradnje, Građevinska fizika i instalacije i Energetska efikasnost (Osnovne primijenjene studije), kao i na predmetima: Energetska efikasnost u zgradarstvu i Koncept energetske efikasnosti i menadžmenta – EU i nacionalne regulative, Konstrukcije od betona visokih čvrstoća, Posebna poglavlja iz ispitivanja građevinskih materijala i Tehnologija novih materijala u građevinarstvu (Magistarske studije),
  • 03.2017. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore broj 03-711; Izvodi nastavu na  predmetima iz oblasti betonskih konstrukcija i energetske efikasnosti.

 

Zaključno sa 2016. god. objavila je 52 naučna rada i učestvovala u nekim naučnoistraživačkim projektima, kao i na izradi nove regulative iz oblasti građevinarstva. Aktivno se bavi pitanjima usklađivanja standarda sa evropskim normama.

Član je Inženjerske komore Crne Gore.  Aktivno učestvuje u radu Instituta za standardizaciju Crne Gore (Predsjednik tehničkog komiteta  TK 009 – Građevinski proizvodi i Član Tehničkog komiteta TK 004 – Sistemi  upravljanja energijom i energetska efikasnost;)

Član nadzornog tima (Inženjera) za projekat auto-puta Bar-Boljare

Udata je i majka troje djece.

Koristi crnogorski, kao i engleski jezik.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.