Medicinski fakultet

Biografija - Nikolić Goran
Biografija - Nikolić Goran

Prof. Dr. sci. med Goran Nikolić rođen je 21. septembra 1951. u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je 1976 godine na Medicinskom faultetu u Beogradu. Specilaizaciju radiologije počeo je u VMA 1978. godine. Specijalistički ispit položio je 1981 godine, kada zasniva stalni radni odnos u odeljenju za Interventnu radiologiju Instituta za radiologiju VMA.

Odlukom Nastavno naučnog Vjeća  VMA izabran je u zvanje docenta za predmet Radiologija juna 1990, godine, a u vanrednog profesora novembra 1995. godine.

U zvanje redovnog profesora radiologije biran je jula 2001 na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U stručnoj aktivnosti postigao je sledeće rezulate. U KCCG uvodi invazivnu dijagnostiku i perkutane intrevencije na srcu. Do sada je urađeno ukupno preko 25.000 invazivnih procedura na koronarnim arterijama. Unapredjuje vaskularnu invazivnu dijagnostiku i intrevencije na venama i arterijama. Reorganizuje radiološku dijagnostiku dijagnostiku komjuterizovanom tomografijom, ultrazvučnu dijagnostiku i magnetnu rezonancu.

Nastavna aktivnost obuhvata održavanje redovne studenske nastave radiologije na dodiplomskoj nastavi Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Osniva specijalizacije radiologije i doktorske studije na medicinskom fakultetu.

Trenutno je dekan Medicinskog fakulteta.

Ima do sada objavljeno 167 radova u zemlji i inostranstvu od toga 11 monografija i udjbenika.

Mentor u sedam magistarskih radova i četiri doktorske disertacije.

Osnivač i glavni urednik časopisa Crnogorski medicinski arhiv.

Redovni je član, od 1985,  Evropskog udruženja za interventnu radiologiju (Cardiovasular and Interventional Radiolog Society of the Europe -CIRSE). Na osnovu pregledanih radova 1990 primljen je za dopisnog člana udruženja  kardiovaskularnih i interventnih radiologa Severne Amerike. (Society of Cardiovascular and Interventional Radiology  of  the America -SCVIR). Član je Udruženja radiologa Crne Gore. Član je evropskog udruženja radiologa.

Vanredni član CANU od decembra 2008.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.