Građevinski fakultet, 27.04.2017

Biografija - Đurović RadovanX

Radovan Đurović je rođen 7. januara 1979. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu 1996. godine. Za uspjeh tokom školovanja dobio je diplomu “Luča”. Geodetski odsjek Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao je 1996. godine a završio ga 2004. godine

Školske 2005/06 godine upisao je poslediplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu odbranio Magistarski rad na temu „Unapređenje postupka održavanja državnog premjera nepokretnosti“, 02. 06. 2011. godine i time stekao akademski naziv magistra tehničkih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Novi koncept održavanja državnog premera i katastra nepokretnosti", odbranio je 28. 09. 2016. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i time stekao akademski naziv doktora tehničkih nauka.

Od 2005. godine radi u Direkciji za nekretnine Crne Gore (sadašnja Uprava za nekretnine Crne Gore), a u isto vrijeme je honorarni saradnik u nastavi na Studijskom programu geodezija u Podgorici.

Radni odnos na Građevinskom fakultetu u Podgorici zasnovao je u novembru 2011. godine kao saradnik u nastavi iz grupe geodetskih predmeta.

Učestovao je aktivno sa brojnim privrednim organizacijama i bio povezan sa radom u struci i privredi kroz veliki broj projekata, tehničkih revizija i nadzora na različitim objektima.

Predsjednik je Društva diplomiranih geodetskih inženjera i apslovenata Studijskog programa Geodezija „Geoprogres” i član je Inženjerske komore Crne Gore. Član je Mense Crne Gore.

Govori čita i piše engleski jezik.

Oženjen je suprugom Jelenom sa kojom ima sinove Viktora i Aleksu. 

Dokumenti