Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.03.2017

Biografija - Popović StevoImage
Image
Image
Image
Dr Stevo Popović je rođen 16. septembra 1979. godine u gradu Bačka Topola u Republici Srbiji. Godine 1994. završio je Osnovnu školu „Nikola Đurković“ u Feketiću, gdje je zaslužio najprestižniju diplomu za postignuti uspjeh tokom školovanja, Vukovu diplomu i pet posebnih diploma iz sljedećih predmeta: matematika, srpsko-hrvatski jezik i književnost, geografija, njemački jezik i fizika. Godine 1998. je završio Gimnaziju „Dositej Obradović“ u Bačkoj Topoli sa odličnim uspjehom, gdje je tokom završne godine, kao predsjednik svog odjeljenja bio izabran za potpredsjednika zajednice učenika svoje škole. Dana, 6. novembra 2003. godine diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu sa temom „Mogućnosti realizacije sportsko – rekreativnih programa u Nacionalnom parku Fruška gora” pod mentorstvom prof. dr Milene Mikalački, šefa na katedri za sportsku rekreaciju. Time je stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja i diplomiranog trenera fudbala. Tokom završne godine studija se isticao u vannastavnim aktivnostima tj. kao sekretar Studentske unije Fakulteta fizičke kulture i član izvršnog odbora pomenute studentske organizacije. Dana, 3. novembra 2009. godine magistrirao je na Univerzitetu u Novom Sadu (ACIMSI) na smjeru Menadžment u sportu pod mentorstvom prof. dr Stevana Vasiljeva, redovnog profesora u oblasti Marketinga u sportu. Javnom odbranom magistarske teze sa temom „Uloga marketinga u savremenim tokovima na primjeru sportskih organizacija“ je stekao zvanje magistra nauka iz interdisciplinarne oblasti menadžmenta u sportu. Dana, 2. juna 2011. godine doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu (ACIMSI) na smjeru Menadžment u sportu pod mentorstvom prof. dr Dragana Kokovića, redovnog profesora u oblasti sociologije sporta. Javnom odbranom doktorske disertacije sa temom „Reklamiranje u sportu kao efektivno sredstvo savremene poslovne komunikacije“ je stekao zvanje doktora nauka iz interdisciplinarne oblasti menadžmenta u sportu, koje je odlukom Ministarstva prosvjete i sporta br. 05-1-452 od 1.10.2011. godine izjednačeno sa zvanjem doktor nauka fizičke kulture. Tokom školske 2011/2012 je pohađao post-doktorske studije na Fakultetu za sport Univerziteta u Ljubljani pod mentorstvom prof. dr Jakoba Bednarika, vanrednog profesora na katedri za menadžment u sportu. Ovaj dvosemestralni studijski boravak koji je uspješno priveo kraju 15. jula 2012. godine, omogućila mi je stipendija koju je dobio putem međunarodnog projekta BASILEUS III.

Honorarno je angažovan na Univerzitetu Crne Gore od 7. februara 2011. godine, dok je u radnom odnosu kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću od 1. aprila 2011. godine do izbora u zvanje docenta (19. decembra 2013. godine), odnosno izbora u zvanje vanrednog profesora (9. oktobra 2018. godine). Od decembra 2014. godine obavljao je funkciju prodekana za nauku, do izbora za v.d. Dekana, na koju funkciju je postavljen u maju 2015. godine, dok je za Dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore izabran u junu 2015. godine, zatim reizabran u junu 2018. godine, a na toj poziciji se i trenutno nalazi.

Takođe je sticao iskustvo u ljetnjem kampu za djecu, Camp Ramapo Anchorage u Sjedinjenim Američkim Državama, u državi New York, u gradu Rhinebeck. Predstavljao je Američki institut za inostrane studije (AIFS) i fondaciju Camp America iz Londona i njihove programe kulturne razmjene, zatim je radio kao animator u kompaniji „Montenegro Stars Hotel Group“, u hotelu Montenegro u Bečićima. Pripravnički staž je odradio u Osnovnoj školi „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi. Zatim je položio stručni ispit sa temom „Mogućnosti ostvarivanja sportsko–rekreativnih aktivnosti u Nacionalnom parku Skadarsko jezero“. Radio je kao sportski novinar tj. dopisnik iz Budve za beogradski Dnevni sportski list „Sport“. Obavljao je funkciju lokalnog predstavnika u Crnoj Gori i intervjuera za fondaciju CCUSA iz San Franciska, a bio je zadužen za promociju njihovih programa kulturne razmjene i selekciju polaznika. Bio je potpredsjednik Sportske asocijacije Budve, kao i potpredsjednik Smučarskog kluba „Mogren“ iz Budve i izvršni direktor „Crnogorskog društva za sportski menadžment“ iz Budve. Bio je honorarno angažovan i kao skaut u švajcarskoj firmi „Sport Data“ koja se bavi prikupljanjem statističkih podataka u oblasti sporta.

Vrijedno je istaći da je biran u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu za realizaciju istraživačkih projekata Fakulteta i vježbi po studijskim programima za osnovne i primijenjene studije, gdje je radio dvije školske godine. Takođe i da je dobitnik stipendije u međunarodnom projektu JoinEU SEE I od strane Erasmus Mundus External Cooperation Window i Evropske komisije a proveo je mjesec dana na akademskoj razmjeni osoblja tokom ljetnjeg semestra 2009/2010 školske godine na Middle East Technical University u Ankari. Nakon povratka sa studijskog boravka, postao je aktivan član oficijelne mreže „Buddy Network“ koju je pokrenula Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu sa ciljem da što kvalitetnije dočeka i ugosti inostrane studente i nastavno osoblje koji borave na Univerzitetu putem brojnih programa mobilnosti. Takođe je vrijedno napomenuti da je, pored BASILEUS III, dobio stipendiju putem međunarodnog projekta BASILEUS IV, te da je proveo mjesec dana na akademskoj razmjeni osoblja tokom 2013/2014 školske godine na ATEI u Solunu. Nakon toga, u okviru TEMPUS projekta „QinR“ je izabran da kao mladi istraživač provede na studijskom boravku na Univerzitetu u Munsteru u Njemačkoj, te boravio na Univerzitetu u Ljubljani u četiri navrata po 7 dana u okviru bilateralnog projekta tokom školske 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 godine, kao i 21 dana na Univerzitet u Nici tokom školske 2016/2017 godine i sedam dana na AUTH u Solunu. U okviru CEEPUS mreže „Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences“ je održao predavanja na Univerzitetu u Novom Sadu, dva navrata i na Univerzitetu u Splitu.  

Aktivno se bavi istraživačkim radom, a objavio je u saradnji sa svojim kolegama više od 20 radova u međunarodnim časopisima koji se nalaze u bazama podataka (Web of Science), kao i niz radova u međunarodnim časopisima koji se nalaze u ostalim međunarodnim bazama podataka i imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku. Takođe, redovno posjećuje nacionalne i međunarodne naučne konferencije na kojima prezentuje najnovije pronalaske iz oblasti svog interesovanja, prije svega iz društvenih odnosa u sportu, zatim menadžmenta u sportu i antropologije tjelesnog vježbanja i sporta. Vrijedno je dodati da je anagažovan i u naučnim odborima u naučnim časopisima i na naučnim konferencijama, gdje uredno recenziram prispjele rukopise, dok je već pet godina šef naučnog odbora u okviru godišnje međunarodne naučne konferencije koju organizuje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i jedan od glavnih urednika časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“ koji je indeksiran u „Web of Science - ESCI“ i „Scopus“ bazama podataka. Takođe, aktivno se bavi projektnim menadžmentom i rukovodim pripremama za nacionalne i međunarodne prijave, kako na konkurse otvorene za naučno-istraživačke projekte, tako i za projekte u oblasti unaprjeđenja obrazovanja u oblasti sportskih nauka. Bio je nacionalni koordinator na dva bilateralna projekta, sa Slovenijom i Makedonijom, odobrena od strane Ministarstva nauke, i dva tekuća, sa Slovenijom i Srbijom. Koordinator je CEEPUS mreže u okviru koje participira dvanaest institucija iz različitih zemalja iz centralne Evrope.

Član je Centra mladih naučnika u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti kao i glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora Univerziteta Crne Gore, a bio je i član Centara za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore i Odbora za monitoring magistarskih studije Univerziteta Crne Gore.

Što se participiranja u profesionalnih udruženja u oblasti sporta tiče, nacionalni je delegat Crne Gore u FIEP Europe, zatim član borda direktora u FIEP World, kao i član akademskog borda u Azijskoj asocijaciji za sportske nauke i vježbanje, institucionalni predstavnik i član izvršnog odbora HEPA Europe, član Evropskog koledža za sportske nauke, ISAFA, SPOLINT i dr.

Tokom svog školovanja i vremena provedenog u inostranstvu naučio je tečno govoriti engleski jezik a, pored toga služim se i njemačkim jezikom koji je učio tokom svog osnovnog i srednjeg školovanja. Tokom jednogodišnjeg boravka u Sloveniji naučio se koristiti i slovenačkim jezikom. Odlično rukuje računarom, a pored operativnog programa Windows, služi se i sljedećim programima: MS Office - Word, Excel, FrontPage, PowerPoint, zatim SPSS, Corel Draw, Internet Explorer, Outlook Express i E-banking.