Medicinski fakultet

Biografija - Vuksanović Vineta+
Biografija - Vuksanović Vineta+

Vineta Vuksanović je rođena 1961. godine u Prilepu, Makedonija. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u rodnom gradu kao đak generacije.  Diplomu doktora medicine dobija na Medicinskom fakultetu u Skoplju 1986. godine, a specijalistički ispit je položila 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Akademsko zvanje magistar (2000. godine) i doktor medicinskih nauka (2005. godine) je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i tako postaje prvi doktor medicine specijalista mikrobiolog, doktor medicinskih nauka u Crnoj Gori. U svojoj matičnoj ustanovi, Institutu za javno zdravlje, radi od 1987. godine, a u periodu 2005.−2016. obavlja funkciju Predsjednika Odbora direktora Instituta Crne Gore. Govori engleski jezik. Udata je i majka troje djece.

Radni odnos zasniva 1987. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu, sadašnji Institut za javno zdravlje. Od 1991. godine istovremeno radi kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi. Sa otvaranjem Medicinskog fakulteta angažovana je od početka 1999. godine, gdje počinje da radi kao stručni saradnik, a 2001. U svojstvu asistenta. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore je izabrana 2006. godine, od kada obavlja funkciju šefa predmeta Mikrobiologija na Medicinskom i na Stomatološkom, a kasnije i na Farmaceutskom fakultetu koji je osnovan 2007. Takođe, u 2005. osniva se Visoka medicinska škola u Beranama i od samog početka je angažovana za predavača. Za vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore je izabrana 2012. godine.

Zahvaljujući naučnim i stručnim kvalitetima član je brojnih stručnih udruženja: Ljekarskog društva Crne Gore, Društva i Sekcije mikrobiologa Crne Gore, Predsjedništva Balkanskog društva mikrobiologa, počasni član Rumunskog društva mikrobiologa, Evropskog društva mikrobiologa, Evropskog komiteta za antimikrobnu osjetljivost. To je rezultiralo da bude izabrana za Predsjednika Sekcije mikrobiologa Crne Gore kada izdaje dvije publikacije: knjigu „Dan antibiotske svijesti“ 2010. godine od kada počinje objelježavanje ovog dana u Crnoj Gori i podizanja svijesnosti o upotrebi antibiotika i knjigu „Sedam najznačajnijih bakterija u Evropi” 2014. gdje sa kolegama mikrobiolozima obrađuju sedam potencijalno najrezistentnijih bakterija koje su naglašene od strane SZO. Takođe, u periodu od 2007. do 2009. je izabrana za Predsjednika Balkanskog društva mikrobiologa i u tom mandate organizuje V Balkanski kongres mikrobiologa 2007. u Budvi.

Trenutno učestvuje u bilateralnom projektu sa kolegama iz Makedonije, kao rukovodilac za Crnu Goru: Antimikrobna i antioksidativna aktivnost određene grupe medicinski značajnih makromiceta iz Crne Gore i Makedonije.  Autor je prvog crnogorskog univerzitetskog udžbenika “Klinička mikrobiologija” izdat 2009.  U maju 2016. dugogodišnje iskustvo na uvođenju dijagnostike bakterijske vaginoze u Crnoj Gori i radu sa pacijentima, zaokruženo je izdavanjem monografije pod nazivom “Bakterijska vaginoza – dijagnostika, prevalencija i medicinski značaj”, čiji je autor.