Medicinski fakultet

Biografija - Stojanović Milan
Rođen   je 18.05.1961. godine u Beranama,  od oca Dmitra i majke Ljubice. Osnovnu školu i Gimnaziju  je završio u Beranama. Godine 1979. je upisao Medicinski fakultet u Beogradu i završio 1984. godine sa prosječnom ocjenom 8,50. Nakon završetka fakulteta, obavezni pripravnički staž je  obavio u Opštoj Bolnici Berane i zasnovao stalni radni odnos u Domu Zdravlja Berane.

 

          Godine 1988. dobija specijalizaciju iz RADIOLOGIJE, za Dom Zdravlja Berane. Celokupni specijalistički staž  je obavio na Radiološkom institutu u Beogradu i  decembra 1991. god. polaže specijalistički ispit sa odličnim uspjehom.

 

           Od 1992.  god. je  radio kao radiolog  Doma Zdravlja Berane, gdje  je  i obavlja poslove načelnika radiološke dijagnostike Doma Zdravlja Berane. Od 2014. god. sa ujedinjem radiološke službe Doma zdravlja i Opšte bolnice obavlja poslove radiologa Opšte bolnice, gdje je i sada u stalnom radnom odnosu.

 

          Godine 1998  upisuje poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsjek RADIOLOGIJA.Godine 2002, 27.06. završava poslediplomske studije, odbranom magistarske teze ,,PROCENA SENZITIVNOSTI ULTRAZVUČNOG PREGLEDA ZA DIJAGNOZU TUMORA BUBREGA”. Mentor je bio prof. dr. Branislav Goldner.

           Kao  radiolog  je aktivno učestvovao  na  svim  kongresima  radiologa  Srbije  i Crne Gore i  na godišnjim  sastancima  radiologa  Srbije .  Takođe  ima  aktivno  učešeće   u  sekciji  radiologa  Crne  Gore.

          Februara mjeseca 2008. Rektorat  Univerziteta  u  Beogradu  odobrava izradu doktorske disretacije “UČESTALOST I KARAKTERISTIKE  SLUČAJNO  OTKRIVENIH  TUMORA  BUBREGA  I  MOKRAĆNE  BEŠIKE  KOD  STANOVNIŠTVA  SEVEROISTOČNE  CRNE  GORE”, da  bi   u  decembru  dobio  saglasnost  za  odbranu , od  strane   Rektorata . Istu  je uspešno odbranio dana 23. 12. 2008 god. na  Medicinskom  fakultetu   Univerzitreta  u  Beogradu. Mentor ,  doc. Dr. Dragan  Mašulović.

 

        Od osnivanja i početka rada Visoke medicinke škole u  Beranama angažovan je kao stručni saradnik u nastavi – asistent na predmetu Anatamija sa histologijom.  Od školske godine 2017/18, angažovan je kao predmentni nastavnik   u  istoj školi za predmet Osnovi bofizike, radiologije i zaštita od jonizujućeg zračenja.

         Od  brojnijih  radova  treba  istaći  radove  koji   su  objavljeni  u  Srpskom   arhivu (  najstarijem  ljekarskom  časopisu  na  ovim  prostorima ,  koji  je  u  Medline  bazi,  iz  oblasti medicine ):

 1. Kiničko-rendgenološke manifestacije  paraneoplastičnog   sindroma  kod karcinoma   bronha.
 2. Nuobičajeno  biološko  ponašanje  liposarkoma  femura.
 3. Incidentalni   nalaz  cističnog  tumora  bubrega  kod  ultrazvučnog  pregleda  organa  gornjeg  abdomena  i  bubrega.

          Rad  “Arterial   hypertension  and  renal-cell carcinoma” je objavljen  u  japanskom  časopisu “ Clinical  and  experimental  of  nephrology” ( koji  je  u Carent-contestu – najviše  rangirani  časopisi  iz  oblasti  medicine, sa  velikom  selekcijom). Reference  za  isti  rad u, pozitivnom  smislu, su  objavljene  od  said Dr. McKiernan director of  urologic oncology at Columbia  University Medical Center in New York City.

 

   Ostali objavljeni  naučni radovi:

 

 1. Ektopije bubrega i malrotacije pri IVU-i dijagnostikovani u radiološkoj službi DZ Berane ( Medicinski Zapisi, IX kongres društva ljekara Crne Gore – Kotor 1993. ).
 2. Rendegološka dijagnostika hiperplazije timusa ( Medicinski Zapisi, IX kongres društva ljekara Crne Gore – Kotor 1993. ).
 3. Kalcifikovani ateromarozni plakovi u zidu aortae abdominalis, iliačnih krvnih sudova, femoralnih arterija i njihovih grana te poplitealnih arterija, slučajno dijagnostifikovanih kod nedijabetičara. ( Zbornik radova, IV kongres radiologa Jugoslavije , Vrnjačka Banja, 2002. godine ).
 4. Tumori bubrega dijagnostikovani u radiološkoj službi Doma Zdravlja Berane pri ultrazvučnim pregledima organa gornjeg abdomena ( Zbornik radova, IV kongres radiologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja,2002. godine).
 5. Variabile malignih tumora pluća dijagnostikovani klasičnom radiografijom pluća i srca i tomografijom u ATD-u radiološke službe Doma Zdravlja Berane ( Zbornik radova, V kongres radiologa SCG, Vrnjačka Banja, 2004. godine).
 6. Intratoraksni gastroduodenum –Bochdalekova haernia - prikaz slučaja ( Zbornik radova, V kongres radiologa SCG, Vrnjačka Banja, 2004. godine ).
 7. Kliničko – radiološke manifestacije paraneoplastičnog sindroma kod karcinoma bronha ( koautor sa prof. dr  Branislav Goldner, Srpski Arhiv, maj – jun 2005. ).
 8. Divertikulum žučne kese sa kalkulusom – prikaz slučaja ( Zbornik radova – Deseti godišnji satanak radiologa Srbije i Crne Gore, Zlatibor – 2005. god. ).
 9. Divertikuloza mokraćne bešike, incidentalni nalaz pri ultrazvučnom pregledu organa gornjeg abdomena i male karlice ( Zbornik radova – Deseti godišnji sastanak radiologa Srbije i Crne Gore, Zlatibor 2005. godine ).
 10. Dijagnostički algoritam kod postojanja prstenaste senke u projekciji srčane senke na klasičnoj PA radiografiji pluća ( Medicinski zapisi, XII kongres društva ljekara Crne Gore, Ulcinj 2005. godine ).
 11. Maligni tumori pluća dijagnostikovani klasičnom radiografijom i tomografijom tokom 2002. godine u ATD –u radiološke službe Doma Zdravlja Berane( Medicinski zapisi, XII kongres društva ljekara Cne Gore, Ulcinj 2005. godine).
 12. Incidentalni radiografski nalazi malignih tumora pluća dijagnostikovani klasičnom radiografijom i dopunskom tomografijom pluća tokom 2003. i 2004. god. u ATD –u Doma Zdravlja Berane ( Zbornik radova – VI kongres radiologa Srbije i Crne Gore , Lepenski Vir 2006. godine.).
 13. Neuobičajeno biološko ponašanje liposarkoma femura ( Srpski Arhiv, juli – avgust 2007. god.).
 14. Incidentalni nalaz cističnog tumora bubrega kod ultrazvučnog pregleda organa gornjeg abdomena i bubrega( Srpski Arhiv, septembar– oktobar 2007. god.).
 15. Arterijska hipertenzija i maligni tumori   bubrega  ( Clin Exp Nephrol , 20. Novembar 2008. God. Japan ).
  Incidentalni nalaz  uznapredovalih ateroskerotskih - okluzivnih promena  na arterijama donjih ekstremiteta  kod pacijenta sa oskudnom   simptomatologiom periferne arterijske  insufitientiae 

(VII kongres radiologa  Srbije ,  juni  2016-  Zlatibor).

 

 

           Oženjen   je, otac troje djece.