Biotehnički fakultet

Biografija - Topalović Ana
Biografija - Topalović Ana

Ana (Toma) Topalović rođena je 1975. godine u Beranama. Kao diplomirani inžinjer tehnologije zasnovala je radni odnos 15. juna 2000. godine na Biotehničkom institutu Univerziteta Crne Gore. Iste godine je upisala poslijediplomske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Analitička hemija. Magistarski rad pod naslovom "Hemijska specijacija fosfata u krečnjačkom zemljištu" odbranila je 2006. godine, a doktorsku disertaciju “Uticaj folijarnog prihranjivanja na hemijski sastav nekih sekundarnih metabolita grožđa” 2012. na istom fakultetu. Od 2012. godine je član Američkog hemijskog društva.

U zvanje viši istraživač izabrana je 2010. godine. U prvo nastavno zvanje - docent, izabrana je decembra 2019. godine.

Završila je obuku iz oblasti hemije zemljišta na Mediteranskom agronomskom institute (CIHEAM-IAMB) u Bariju, Italija (jun-jul 2002), agrohemije u agrohemijskoj jedinici Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) – Laboratorije za bezbjednost hrane u Sajbersdorfu, Austrija (septembar - novembar 2005) i hemije hrane na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija (mart - april 2007). Tokom studijskog boravka u agrohemijskoj laboratoriji IAEA uspješno je završila radionicu FAO/IAEA training workshop: Introduction to quality assurance/quality control measures in pesticide residue analytical laboratories (12. septembar – 7. oktobar). Učestvovala na nekoliko radionica u zemlji i inostranstvu.

Kao saradnik učestvovala na više nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata i stručnih programa.

U pogledu razvoja hemijske i agrohemijske laboratorije, posebno se ističe njen doprinos i intenzivno učešće u renoviranju, opremanju, obuci kadra kao i širenja usluga laboratorije. Isto se odnosi i na adaptaciju laboratorija za izvođenje nastave (vježbe iz hemije, biohemije, agrohemije i pedologije).

Do sada recenzirala radove za međunarodne časopise (Plant Pathology ISSN:1365-3059, Journal of the Science of Food and Agriculture ISSN:1097-0010, Journal of Plant Nutrition and Soil Science ISSN:1522-2624, European Food Research and Technology ISSN: 1438-2385, Natural Product Research ISSN: 1478-6419, Journal of Medicinal Food ISSN: 1557-7600) i časopise međunarodnog značaja (Agriculture and Forestry ISSN:  0554-5579 (Print), ISSN: 1800-6492 (Online), International Journal of Advance Agricultural Research ISSN: 2053-1265, The Natural Products Journal ISSN (Print): 2210-3155, ISSN (Online): 2210-3163).

Od 2013. godine je član uređivačkog odbora časopisa »Poljoprivreda i šumarstvo« (www.agricultforest.ac.me).

Bila je član radne grupe za izradu predloga Zakona o sredstvima za ishranu bilja ("Sl. list RCG", br. 48/07 od 09.08.2007, 76/08 od 12.12.2008, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011).

Iz hobija crta karikature, a od 2018. godine učestvuje na međunarodnim festivalima karikature.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.