Medicinski fakultet

Biografija - Golubović Mileta+
Biografija - Golubović Mileta+

Biografija

Ime i prezime:

 

Prof. dr Mileta Golubović

redovni profesor

Medicinski fakultet

Univerziteta Crne Gore

 

Rođen je 28. 07. 1973. godine u Beranama (Ivangrad), Crna Gora. Osnovnu školu i Gimnaziju završio sam u Beranama (Ivangrad). Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirao je 11. januara 1999. godine. Tokom studiranja bavio se naučno-istraživačkim radom, tako da je bio autor i koautor više studentskih radova i učesnik Kongresa studenata medicine i stomatologije. Nakon završenog fakulteta, započeo je radni odnos u Domu zdravlja u Beranama, gdje je obavio i obavezan pripravnički staž. Tokom školske 1999/2000 godine, predavao je u Srednjoj medicinskoj školi u Beranama. Od 2000. godine zaposlen je kao u klinički ljekar u Centru za Patologiju i Sudsku medicinu Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici. Magistarsku tezu pod nazivom: "Imunohistohemijska analiza neuroendocrine diferencijacije karcinoma bronha u bronhobioptičkom materijalu i hirurškim resektatima pluća" odbranio je 4. septembra 2003. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Specijalizaciju iz oblasti Patološka anatomija za potrebe Kliničkog Centra Crne Gore, završio je 24. juna 2005. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Imunohistohemijsko ispitivanje prognostičkih faktora u karcinoidu bronha” odbranio je 5. aprila 2007 godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Objavio je više naučnih radova u časopisima, koji se nalaze na referentnim bazama podataka. Održao je brojna uvodna predavanja, predavanja po pozivu i učesnik sam više Kongresa, Simpozijuma, Sekcija, Skupova i Work shop seminara iz oblasti Patologije u zemlji i instranstvu. Knjigu pod imenom: »Imunohistohemijske karakteristike neuroendokrine diferencijacijeu biopsijama karcinoma pluća« objavio je 2007. godine. Član je Advisory board-a u Croatian Medical Journal koji se nalazi na sljedećim bazama časopisa: Excerpta Medica, Current Contents/Clinical Medicine, Science Citation Index and Index Medicus/Medline. Prije izbora u Advisory board, bio je i regionalni editor u istom časopisu. Bio je član komisije za odbranu magistarskog rada i član komisija za odbranu doktorskih disertacija, predsjednik komisije za polazno istraživanje; kao i član više komisija za polaganje završnog ispita. Mentor je dodiplomskim, polaznim istraživanjima i doktorskoj disertaciji na Medicinskom fakultetu. Rukovodilac je više naučnoistraživačkih projekata čiji je nosilac Medicinski fakultet u Podgorici. Bio je član Savjeta za naučnoistaživačku djelatnost Vlade Crne Gore. Bio je predstavnik Crne Gore u Programskom odboru za Zdravlje, demografske promjene i dobrobit Horizonta 2020 Evropske Unije. Od 05. 03. 2015. je odlukom Komisije Ministarstva zdravlja u zvanju Primarijus. Za člana Radne grupe za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) u Crnoj Gori izabran je 24. februara 2017. godine. Od 28. aprila 2016. godine je član Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke Senata Univerziteta Crne Gore. Član je Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici od 20. februara 2017. godine.

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanja

Prvo zaposlenje Prof. dr Milete Golubovića, nakon završetka obaveznog ljekarskog staža, bilo je u Domu zdravlja u Beranama, 2000. godine. Nakon toga, nastavlja radni odnos kao klinički ljekar u Centru za Patologiju i Sudsku medicinu Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici (2000. godine). Angažovan je 2003. godine kao stručni saradnik na predmetu Patološka anatomija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a od 2005. godine kao saradnik u nastavi na istom predmetu. Od 2005. godine, radi kao specijalista patolog u Centru za Patologiju i Sudsku medicine Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici. Godine 2007. godine izabran je u zvanje docenta na predmetu Patološka anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Od iste godine je i predavač na predmetu Patologija i patofiziologija na Visokoj medicinskoj školi u Beranama Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nakon formiranja studijskog programa Stomatologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici predaje Opštu Patologiju i Oralnu Patologiju. Predavao je predmet Medicinska etika na Visokoj medicinskoj školi u Beranama Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Od 2010 do 2013. godine obavlja je dužnost prodekana za nauku na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Godine 2012. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora. Obavlja dužnost načelnika Odjeljenja patohistologije Centra za Patologiju KCCG. U zvanje redovni profesor izabran je 2018 godine. Takođe je odgovorni nosilac za grupu predmeta iz oblasti Patologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.