Medicinski fakultet

Biografija - Jakšić Marina
Biografija - Jakšić Marina

MARINA JAKŠIĆ-KAVARIĆ, rođena je 28.10.1985. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Baru, Crna Gora, sa odličnim uspjehom, kao nosilac diplome "Luča".

Medicinski fakultet u Podgorici, Univerziteta Crne Gore upisala je 2004. godine i diplomirala 2010. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Od 2011. godine do danas, zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao stručni saradnik na predmetu Patološka fiziologija i laboratorijska medicina. Od 2012. godine zaposlena je u Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), kao klinički ljekar za biohemiju, a od 2017. godine obavlja poslove ljekara na specijalizaciji iz oblasti kliničke biohemije za Institut za bolesti djece KCCG.

Postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici upisala je 2010. godine i odbranila polazna istraživanja (ekvivalent magistarskim studijama) 2015. godine pod nazivom „Istraživanje stanja uhranjenosti (gojaznost i pothranjenost) kod djece školskog uzrasta u Podgorici – klinički, patofiziološki i epidemiološki aspekti“.

Kao student osnovnih studija bila je primalac stipendije Opštine Bar kao i stipendije Republike Crne Gore u periodu od 2004.-2010. godine. Dobitnica je „ZAMTES“ nagrade, koju najboljim studentima Univerziteta Crne Gore dodjeljuje Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju, Vlade Crne Gore, 2009. godine.

U okviru Centralno-evropskog programa za univerzitetsku razmjenu (CEEPUS), u svojstvu doktoranda, bila je na studijskom boravku na Transilvanija Univerzitetu u Brašovu, Rumunija, oktobra 2011. godine kao i na Medicinskom Univerzitetu u Varšavi, Poljska, jula 2013. godine.

U periodu od 2012-2015. godine učestvovala je u naučno-istraživačkom crnogorskom projektu pod nazivom „Istraživanje gojaznosti i siromaštva kod djece Crne Gore  - klinički, patofiziološki, biohemijski i preventivni aspekti“.

U periodu od 2015-2016 godine učestvovala je u bilateralnom naučno-istraživačkom crnogorsko-hrvatskom projektu pod nazivom „Komparativna studija o uticaju siromaštva na pothranjenost, prehrambene i životne navike školske djece gradova Podgorice i Osijeka“.

Autor je ili koautor više naučnih radova objavljenih u časopisima koji se nalaze u međunarodnim i domaćim bazama podataka.