Medicinski fakultet

Biografija - Žarić Enisa
Biografija - Žarić Enisa

Dr Enisa Žarić

Specialista interne medicine, subspecijalista hematologije

 

Lični podaci:

Datum i mjesto rođenja: 21.03.1975., Berane, Crna Gora

Adresa:Miloša Obilića S2B , 81000 Podgorica, Crna Gora

 

 

Obrazovanje:

1999:Gimnazija »Panto Mališić« Berane, Crna Gora–sa odličnom srednjom ocjenom (5)

2003:Medicinski fakultet univerzitet u Prištini, prosječna ocjena 9,41

2009- : Student doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore

07.04.2014. položila rad polaznih istraživanja doktorskih studija  "Uporedna analiza leukemijske faze hroničnih B limfoproliferativnih neoplazmi" sa ocjenom A

2006-2010:Specijalizacija Interne medicine u Kliničkom centru Crne Gore i Kliničkom Centru Srbije (Univerzitet u Beogradu), položila specijalistički ispit 28. 10. 2010. sa odličnom ocjenom (5)

2012-2014:Uža specijalizacija hematologije u Kliničkom Centru Srbije, Univerzitet u Beogradu

07.05.2014. položila usmeni ispit sa odličnom ocjenom

21.11.2014. odbranila subspecijalistički rad  "Analiza kliničkih i laboratorijskih parametara pacijenata sa leukemijskom fazom limfoma marginalne zone" sa odličnom ocjenom (10)

 

 

Radno iskustvo:

1999-2002:Lokalni koordinator za Crnu Goru francuske humanitarne nevladine organizacije Premiere Urgence

2003-2004:Pripravnički staž u JZU DZ Podgorica

2004-2006: Ljekar opšte prakse u JZU DZ - Podgorica, služba Hitne pomoći

2003-2008:Saradnik u nastavi na predmetu Mediciska biohemija i hemija, Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore

2006-2010:Specijalizant Interne medicine u Kliničkom Centru Crne Gore i Kliničkom Centru Srbije

2010-2014: Specijalista interne medicine u Centru za hematologiju Interne Klinike, Klinički Centar Crne Gore

2014-: Subspecijalista internista-hematolog u Centru za hematologiju, Klinički Centar Crne Gore

2015-: Saradnik u nastavi na predmetu Interna medicina, Medicinski fakultet u Podgorici,  Univerzitet Crne Gore

2015-: Koordinator za farmakovigilancu Interne Klinike Kliničkog Centra Crne Gore

2016-: Član Komisije za liječenje u inostranstvu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

2016-: Mentor specijalizantima Interne medicine i Urgentne medicine

2017-: Saradnik u nastavi na predmetu Osnovi kliničke prakse, Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore

2017-:  Načelnik dnevne bolnice Centra za hematologiju, Interne Klinike Kliničkog Centra Crne Gore

2020-:  Načelnik Odjeljenja hematologije- Centar za hematologiju, Interna Klinika Kliničkog Centra Crne Gore

 

Naučni projekti(Istraživač u projektima Ministarstva nauke i prosvjete Crne Gore i Medicinskog fakulteta u Podgorici):

1.”Maligne hematološke bolesti”, nosilac projekta: Prof. drMilorad Bakić

2.”IVUS u dijagnosticiranju razvoja restenoze na koronarnim krvnim sudovima i monitoring patobiohemijskih parametara u patobiomehanizmu istog, u eri DES u populaciji Crne Gore”, nosilac projekta: Prof. dr Goran Nikolić

 

Naučni radovi:

 1. Boljević A, Bulatović N, Dragnić S, Drekalović D, Žarić E, Boljević T: Akutni infarkt miokarda i normalan koronarografski nalaz-prikaz slučaja. Zbornik sažetaka – VIII Kongres Interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo, jun 2006: 92.
 2. Snežana Pantović, Milica Martinović, Enisa Žarić: Uloga adhezivnih molekula u procesu restenoze nakon PTCA. Medicinski zapisi XII kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem.Podgorica Med.Zapisi 2005.
 3. Snežana Pantović, Enisa Žarić, Milica Martinović: Uticaj Lp(a) u nastanku ateroskleroze. Medicinski zapisi XII kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med.Zapisi 2005.
 4. Rifat Međedović, Anka Popović, Milena Dapčević, Enisa Žarić, Kenan Katana: Hronična mijeloidna leukemija – prikaz slučaja pacijenta na terapiji inhibitorom tirozin kinaze druge generacije (nilotinibom), Medicinski zapisi XIV kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med.Zapisi 2013: 140.
 5. Nišavić, A.Popović, M. Dapčević, V.Vujičić, E.Žarić, R.Međedović, E.Muzurović, N.Bakić. Non Hodgkin limfom testisa, Medicinski zapisi XIV kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med.Zapisi 2013: 55.
 6. Enisa Zaric. Thrombopoetin receptor agonists and rituximab as new therapeutic modalities of immune thrombocytopenic purpura. Abstract book- 5th Emirates haemathology conference, Dubai, United Arab Emirates, march 2015: Paper Nº45.
 7. Enisa Zaric, A.Popovic. Thrombopoetin receptor agonists and rituximab as new therapeutic modalities of immune thrombocytopenic purpura. Abstract book- 18th International meeting of the Danubian League Against Thrombosis and haemorrhagic disorders , Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, may 2015: 87
 8. Enisa Zaric, Anka Popovic. Analysis of the laboratory and clinical characteristics of the Marginal Zone lymphoma in leucemic phase and their prognostic significance. Abstract proceedings Leukemia& Lymphoma 2015, Dubrovnik, Croatia, september 2015: 44
 9. Enisa Zaric, Anka Popovic. Characteristics and outcome of Marginal Zone Lymphoma patients presented with bone marrow and peripheral blood involvement. Abstract proceedings- Leukemia& Lymphoma 2015, Dubrovnik, Croatia, september 2015: 47
 10. Enisa Žarić, Sanela Muminović, Anka Popović, Marko Nišavić, Jovana Šaban, Nikola Bakić, Vesko Vujičić, Milena Dapčević, Snežana Pantović. Recidivantna clostridium difficile infekcija kod pacijentkinje sa Non Hodgkin Limfomom. Medicinski zapisi XV kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med.Zapisi 2015, P 108: 169.
 11. Marko Nišavić, Anka Popović, Enisa Žarić, Milena Dapčević, Jovana Šaban, Redžeb Zejnilagić. Diferencijalna dijagnoza osteolitičkih lezija. Medicinski zapisi XV kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med. Zapisi 2015, P 117: 181 .
 12. Jovana Šaban, Enisa Žarić, Anka Popović, Irena Radoman, Marko Nišavić. Udružena prezentacija adenokarcinoma rektuma i Non Hodgkin Limfoma – prikaz slučaja. Medicinski zapisi XV kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Podgorica Med. Zapisi 2015, P 116: 174.
 13. Enisa Zaric, Milena Todorovic, Anka Popovic, Biljana Mihaljevic, Nada Kraguljac. Marginal Zone Lymphoma in leucemic phase: clinical characteristics and prognosis. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, Oral Presentation18: 120
 14. Popović, E.Žarić, M.Todorović, B.Mihaljević, N. Kraguljac, B.Anđelić, S. Muminović, N.Milić. Characteristics and clinical course of nodal marginal zone lymphoma with peripheral blood dissemination od tumorous cells. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, PP49: 154.
 15. Enisa Zarić, Anka Popović, Milena Todorović, Biljana Mihaljević, Nada Kraguljac, Boško Anđelić, Sanela Muminović, Nataša Milić. Characteristics of rare marginal zone lymphoma with isolated infiltration of bone marow and leucemic presentation. Abstract book-3rd Congress    of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, PP51: 155.
 16. Nikola Bakić, Anka Popović, Vesko Vujičić, Milena Dapčević, Enisa Žarić. Real time polimerase chain reaction na bcr-abl mutation in diagnosis an follow up chronic myeloid leukemia in Montenegro. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, PP51: 154.
 17. Enisa Žarić, Anka Popović, Sanela Muminović, Marko Nišavić, Jovana Šaban, Vesko Vujičić. MALT Non Hodgkin lymphoma of gaster and duodenum as a rare presentation of HIV positive patients. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac, november 2015, S13: 185.
 18. Enisa Žarić, Vesko Vujičić, Anka Popović. Pregnancy after the treatment of primary ovary follicular lymphoma. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, S14: 185.
 19. Enisa Žarić, Popović, S.Muminović, N. Bakić, M.Nišavić, J.Šaban, V. Gastrointestinal bleeding in patient with mild Haemophillia A. Abstract book-3rd Congress of hematologysts Serbia, Kragujevac , november 2015, S22: 189.
 20. Enisa Zaric. Long term remission of the patient with maxillary sinus plasmacytoma after surgical treatment combined with radiotherapy. Congress programme of The 2nd world congress on contraversies in multiple myeloma. Paris, France, april 28.30.2016. P 13
 21. Enisa Zaric, Anka Popovic. Relapse of multiple myeloma presenting as kidney extramedullary plasmacytoma. Congeress programe of The 2nd world congress on contraversies in multiple myeloma. Paris, France, april 28.30.2016. P 13
 22. Enisa Zaric. Clinical characteristic and outcome of rare Folicular lymphoma presentation with peripheral blood involvement. Poster index of the 5th Pan Arab Hematology Association Congress. Cairo, Egypt, february 2016. PO.1: 30.
 23. Enisa Zaric. Mantle cell Lymphoma in Leukemic phase, Clinical characteristic and outcome prediction. Poster index of the 5th Pan Arab Hematology Association Congress. Cairo, Egypt, february 2016. PO.2: 30.
 24. Enisa Zaric. Comparative analysis of the leukemic phase B chronic lymphoproliferative neoplasms. Abstract book- 6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma. Antaya, Turkey, May 2017 PS 76:99 .
 25. Enisa Zaric. Rare presentation of kidney extramedulary plasmacytoma, therapy aproach. Abstract book- 6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma. Antaya, Turkey, May 2017 PS 77:100 .
 26. Enisa Zaric. Remmision of patient with maxillary sinus plasmacytoma. Abstract book- 6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma. Antaya, Turkey, May 2017 PS 78:101 .
 27. Enisa Zaric. Immune thrombocytopenic purpura associated with ulcerative colitis. Abstract book- 6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma. Antaya, Turkey, May 2017 PS 79:102 .
 28. Enisa Zaric, Anka Popovic, Vesko Vujicic. Treatment of kidney extramedulary plasmacytoma after the remmision of multiple myeloma. Congress programme of The 28 annual meeting of the Hellenic Society of haematology and 12 Balkan day, november 2017, Athens, Greece B 12
 29. Enisa Zaric, Anka Popovic. Remission of the patient with maxillary sinus plasmacytoma achieved with combined treatment. Congress programme of The 28 annual meeting of the Hellenic Society of haematology and 12 Balkan day, november 2017, Athens, Greece B 13
 30. Enisa Zaric, Anka Popovic. Maxilllary sinus plasmacytoma treated with surgery followed by radiotherapy achieved durably remission. Congress programme of The 28 annual meeting of the Hellenic Society of haematology and 12 Balkan day, november 2017, Athens, Greece B 16.
 31. E. Zaric. PROS 1 Mutation as A Risk Factor for Poor Pregnancy Outcomes. Abstract book -The 20th International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders  16th International Hemophilia Congress of Turkey , april 2019, Antalya , Turkey, OP 14: 169.
 32. E. Zaric. Successfully Resolved Case of Acquired Hemophilia A Patient. Abstract book - The 20th International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders, Antalya, Turkey, april 2019, PP 016: 195.
 33. E. Zaric. Infections in imunocompromised host with diagnosis of immune thrombocytopenic purpura associated with ulcerative colitis. Abstract book- 10th south- east european conference of chemotherapy, infections and cancer, Budva, Montenegro, october 2019, P15: 51.
 34. E. Zaric. Successful treatment of CNS toxoplasmosis in haploidentical bone marrow transplant recipient. Abstract book- 10th south- east european conference of chemotherapy, infections and cancer, Budva, Montenegro, october 2019, P52: 58.

 

Publikovano u  SCI indeksiranim časopisima:

 1. E. Zaric, M. Todorovic, A.Popovic, B. Mihaljevic, N. Kraguljac. Marginal Zone Lymphoma in leucemic phase: clinical characteristics and prognosis. Leukemia research, volume 39, suplement 2, october 2015: s28
 2. E. Zaric. Therapy aproach of rare kidney extramedulary plasmacytoma. Leukemia research, volume 49, suplement 1, october 2016: PP09.
 3. E. Zaric, A. Popovic, M. Todorovic, B. Mihaljevic, N. Kraguljac. Rare presentation of follicular lymphoma with peripheral blood involvement: clinical characteristics and outcome. Leukemia research, volume 49, suplement 1, october 2016: PP11.
 4. E. Zaric, M. Todorovic, A. Popovic, B. Mihaljevic, N. Kraguljac. Predictive markers of mantle cell lymphoma in leukemic phase. Leukemia research, volume 49, suplement 1, october 2016: PP10.
 5. E. Zaric, A. Popovic. Pregnancy outcomes in a case of protein S defficiency carrieres cuople. Leukemia research, volume 71, suplement 1, october 2018: PP42.
 6. E. Zaric,S. Ratip, E. Kizikilic, M.Djurovic. CNS Toxoplasmosis in haploidentical bone marrow transplant recipient: Case report of successful treatment. Turkish journal Of hematology, volume 36, Issue 1, suppl 1., march 2019, P-045.

Seminari, forumi, članstva u udruženjima:

15.09.2012:Mabthera Limforum u Zlatnom pijesku, Bugarska, Oralna prezentacija rada: "Clinical study case report of patient diffuse large B cell lymphoma"

21.-27.06.2015: Salzburg Weill Cornell Seminara-Oncologija A: Hematološki maligniteti

Salzburg Weill Cornell Seminar Oncology A: Hematologic Malignicies, Salzburg, Austrija  Oralna prezentacija " Pregnancy after the treatment of primary ovary follicular lymphoma", nagrađena za odličan prikaz slučaja, publikovano u American Austrian Foundation-Open Medical Institute (OMI) case library 2015.

Na istom seminaru nagrađena za odličan nivo akademskog znaja     

26.-29.09.2015:Edukativni kurs o hemofiliji –CHANCE , Varna, Bugarska

26.02.-01.03.2016:6th Haemophilia Academy u Budimpešti, Mađarska

22.-25.09.2016: Edukativni kurs o hemofiliji –CHANCE, Varna, Bugarska (Drugi napredni kurs)

14.11.2016: 3-ći Kongres hematologa Srbije Kragujevac, Srbija

Oralna prezentacija: "Marginal Zone Lymphoma in leucemic phase: clinical characteristics and prognosis"

Mart-oktobar 2018: Treninzi u sklopu Erasmus + projekta , "Enhacement of study programs in Public Health Low, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)"

18.-25.03.2018: Salzburg Weill Cornell Seminar Oncology A: Hematologic Malignicies, Salzburg, Austrija

Oralna prezentacija: "Therapy approach to the patient with extramedulary plasmacytoma progressing to multiple myeloma"

17.05.2018: Predavač na nacionalnom seminaru – Godišnji ekspertski sastanak: Multipli mijelom 2018.: standardi, iskustva i perspektive. Beograd, Srbija

03.-09.02.2020: Edukacija: iz oblasti Metoda Transplantacije koštane srži, hemostaze i tretmana Car T ćelijama , Acibadem Klinika, Istanbul, Turska

Članstva:Član "Balkanske mijelomske grupe" od 2017

Član "Dunavske lige za prevenciju tromboze i hemoragijskih bolesti" od aprila 2014. godine

Član "Udruženja hematologa Crne Gore" od 2018

 

Poznavanje jezika:

Engleski (odlično)

 

Rad na računaru:

MS , Windows, Internet, Adobe Photoshop