Mašinski fakultet

Biografija - Zogović Vukašin
Biografija - Zogović Vukašin

Mr Vukašin Zogović, dipl. inž. maš. rođen je 15. 09. 1955. godine u selu Mašnica, Crna Gora. Osnovnu školu završio je u Murini a srednju tehničku školu mašinski smjer u Titogradu, sa odličnim uspjehom. Diplomirao je 1. jula 1980. godine na Mašinskom fakultetu u Titogradu, smjer Proizvodno mašinstvo. Diplomski rad pod nazivom: "Upoređivanje eksploatacionih  karakteristika  različito   naoštrenih   zavojnih burgija  sa konstrukcijom uređaja za njihovo  oštrenje", odbranio je sa ocjenom 10 (deset).

Poslijediplomske studije, u dvogodišnjem trajanju, završio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, usmjerenje Proizvodno mašinstvo i primjena kompjutera, 1992. godine sa prosječnom ocjenom 9.80 odbranivši magistarsku rad: "Prilog analizi uticaja prelaznih pojava na kvalitet konformnosti procesa obrade zavojnim burgijama".

Na Mašinskom fakultetu u Podgorici prijavio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Identifikacija parametara i praćenje procesa obrade bušenjem u realnom vremenu".

Radni odnos na Mašinskom fakultetu u Podgorici zasnovao je 10. februara 1981. godine kao asistent-pripravnik na Katedri za proizvodno mašinstvo. U zvanje višeg stručnog saradnika izabran je decembra 2007. godine.

Kao asistent-pripravnik, asistent na Katedri za proizvodno mašinstvo i viši stručni saradnik u proteklom periodu izvodio je samostalno auditorne vježbe, laboratorijske vježbe i projekte iz nastavnih predmeta: Alati i pribori, Obrada rezanjem I, Obrada rezanjem II, Obrada deformacijom II, Mašinski materijali, Tehničko crtanje, Osnove mašinstva na Elektrotehničkom fakultetu, Tehničko crtanje i nacrtna geometrija na Metalurškom fakultetu, Tehnologija i obrada materijala na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, Konstrukcioni materijali na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, Mašine alatke, Stručna-laboratorijska praksa (šesti semestar), Stručna/laboratorijska praksa (osmi semestar), Mehanička obrada drveta.

Objavio je više od trideset radova u časopisima i na domaćim i međunarodnim konferencijama. Učestvovao je u izradi velikog broja naučno-istraživačkih projekata.

Oblast naučnog interesovanja mr Vukašina Zogovića je proizvodno mašinstvo. Uže naučne discipline su mu Obrada metala rezanjem i Alati i pribori.

Od drugih aktivnosti izdvajamo:

Mr Vukašin Zogović je predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik je Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Predsjednik je Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.

Potpredsjednik je Socijalnog Savjeta Crne Gore.

Bio je član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, u dva mandata od 2004. do 2012. godine.

Bio je član Upravnog odbora projekta “Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju”. Projekat je finansiran iz IPA programa Evropske unije.

Bio je član Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje.

Učestvovao je u organizaciji više naučnih skupova, savjetovanja i takmičenja.

Radni odnos, na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, zasnovao je na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

E-mail: vukasinz@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.