Mašinski fakultet

Biografija - Vujović Aleksandar
Biografija - Vujović Aleksandar

Rođen sam 08. 10. 1974. godine, na Cetinju, gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju (prirodno matematički smjer), sa odličnim uspjehom. Dobitnik sam nagrade »Luča«.

Studijske 1993/94, upisao sam Mašinski fakultet u Podgorici, koji završavam 2000. godine, kao prvi student iz generacije, sa prosječnom ocjenom 8.60 (osam šezdeset). Diplomski rad sa nazivom »Upravljanje procesom montaže u pogonu klasičnih hladnjaka HI OBOD-Cetinje« odbranio sam sa ocjenom 10. Bio sam korisnik stipendije »Željezara-Nikšić« za studente sa prosjekom iznad 8.5 u trajanju od tri godine.

Poslijediplomske studije upisujem studijske 2000/2001 na smjeru Proizvodno mašinstvo, usmjerenje Upravljanje proizvodno poslovnim sistemima. Na poslijediplomskim studijama položio sam ispite sa prosječnom ocjenom 9.80 (devet i osamdeset). Dobitnik sam nagrade i stipendije "Siemens" kao jedan od najboljih studenata poslijediplomskih studija na Univerzitetu Crne Gore. Dana 05. 07. 2004, na Mašinskom fakultetu u Podgorici odbranio sam magistarski sa nazivom "Makroupravljanje neusaglašenostima kao osnova modela za poboljšavanje QMS-a". Doktorsku disertaciju na temu “Poboljšavanje performansi poslovnog sistema na bazi sistema menadžmenta primjenom vještačke inteligencije” odbranio sam na Mašinskom fakultetu u Podgorici dana 31. 01. 2008. godine. Za doktorsku disertaciju dobio sam međunarodnu nagradu TRIMO.

Međunarodnu saradnju i usavršavanje, ostvarivao sam kroz kroz obuke u francuskom AFNOR-u i Njemačkom TŰV-u, kao i kroz boravke na Univerzitetu Evri u Parizu-Francuska, Mašinskom fakultetu u Ljubljani-Slovenija, Mašinskom fakultetu u Pragu-Češka i APS-Evropskom centru za mehanotroniku u Aachenu-Njemačka. 

Nakon odbrane diplomskog rada, zasnovao sam radni odnos na Mašinskom fakultetu u zvanju saradnika od 2000 do 2001. Dalje produžavam status u istom zvanju do 2004. godine kada stičem zvanje saradnik u nastavi.

Senat UCG je na sjednici održanoj 30. 10. 2008. donio Odluku kojom sam izabran u zvanje Docenta. Na osnovu odluke Senata UCG sa sjednice održane dana, 14. 04. 2014. godine, izabran sam u zvanje Vanredni profesor, a 09. 07. 2019., izabran sam u zvanje Redovni profesor.     

Pored angažovanja u nastavi, obavljao sam i druge poslove, od kojih izdvajam sledeće: Rukovodilac centra za studije i kontrolu kvaliteta na UCG (Maj 2015 – Oktobar 2017), Vršilac dužnosti Dekana na Mašinskom fakultetu – UCG (Novembar 2015 - Mart 2016), Prodekan za nastavu na Mašinskog fakultetu – UCG (Avgust 2013 – Novembar 2015).

Izabrani radovi:

 1. Vujovic, A., Krivokapic, Z. (2006). Implementation of information technology for the purpose of QMS improvement, Journal of Mechanical Engineering 52 (7-8), pp.477-483. ISSN 0039-2480
 2. Diaye, M., Jovanovic, J., Krivokapic, Z., Pekovic, S., Vujovic, A., (2008). Difficulties in ISO 9001 implementation in Manufacturing and Service Organizations: Empirical Evidence from Serbia-Montenegro, International Journal for Quality Research, 2(1), pp. 35-40. ISSN 1800-6450,
 3. Vujovic, A., Krivokapic, Z., Sokovic, M. (2011). Improvement of Business Processes Performances through Establishment of the Analogy: Quality management System – Human Organism. Journal of Mechanical Engineering, 57 (2), pp.151-161. ISSN 0039-2480
 4. Vujovic, A., Krivokapic, Z. (2011). Inteligent system for decision making support based on BCM approach. International Journal for Quality Research, 5(1), pp. 47-53. ISSN 1800-6450
 5. Vujovic, A., Krivokapic, Z., Jovanovic, J., Pekovic, S., Micunovic, R. (2013). Business process improvement by applying benchmarking based model, International Journal for Quality Research, (3), pp. 373-382. ISSN 1800-6450
 6. Vujovic, A., Đorđević, A., Gojković, R., Borota, M. (2017). ABC Classification of Risk Factors in production Supply Chains with Uncertain Data, Mathematical Problems in Engineering, 2017(1),7p.1-11. ISSN 1563-5147.
 7. Sokovic, M., Jovanović, J., Krivokapić, Z., Vujović, A. (2009). Basic Quality Tools in Continuous improvement Process. Journal of Mechanical Engineering, 55 (5), pp. 1-9. ISSN 0039-2480
 8. Vujović, A., Todorovic, P., Stefanovic, M., Vukicevic, A., Vaskovic-Jovanovic, M., Macuzic, I., Stefanovic., N. (2019). The Development and Implementation of an Aquaponics Embedded Device for Teaching and Learning Varied Engineering Concepts, International Journal of Engineering Education, 35(1A), pp. 88–98. ISSN 0949-149X.
 9. Vujović, A., Krivokapić, Z., Stefanović, M., Pešić, V., Jovanović, J. (2018). Integrated Lake Basin Management for Lake Skadar/Shkodra. In: Barcelό, D., Kostianov, A. (Ed.). The Skadar/Shkodra Lake Environment _ The Handbook of Environmental Chemistry. Publisher: Springer, Cham _ Switzerland. Vol. 80, pp. 447-457. ISBN: 978-3-319-99249-5 (print), 978-3-319-99250-1 (online).
 10. Jovanovic, J., Krivokapic, Z., Vujovic, A. (2013). Evaluation of environmental impact using backpropagation neural network, Kybernetes, 42(5), pp. 698-710. ISSN 0368-492X.

Izabrane knjige:

 1. Vujović, A., Perović, J. M., Krivokapić, Z., Jovanović, J. (2014). Industrijski inženjering. Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet, 358 strana. ISBN 978-9940-527-36-5
 2. Vujović, A. (2014). Marketing u saobraćaju. Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet, 332 strane. ISBN 978-9940-527-41-9
 3. Krivokapić, Z., Perović, M., Vujović A. (2009). Informatika. Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet, 402 strane. ISBN 9778-9940-527-04-4

Izabrani projekti:

1. Nacionalni projekat - Ministarstvo nauke Crne Gore. (2012 – 2014). Naziv projekta: Istraživanje uticaja inovacija i inovativnosti na održivi uspjeh na primjerima sertifikovanih organizacija. Mašinski fakultet u Podgorici.

2. Bilateralni projekat - Montenegrin-Slovenian Science & Technology Cooperation. (2014 – 2016).  Naziv projekta: Analysis of the impact of innovation to improve the performance of business processes. Mašinski fakultet u Podgorici i Mašinski fakultet u Ljubljani