Mašinski fakultet

Biografija - Vušanović Igor
Biografija - Vušanović Igor

Rođen sam 13.05.1968. u Titogradu (Crna Gora, SFR Jugoslavija). Osnovnu školu “Maksim Gorki” završio sam 1982, a Gimnaziju Slobodan Škerović 1986. godine. Školske 1986/1987 upisao sam se na Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, a a nakon završetka prve dvije godine studija, nastavio sam školovanje na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje sam diplomirao 1992 godine kao najbolji student generacije.

Magistarski rad pod nazivom ˝Analiza procesa stvaranja i otapanja leda primjenom modifikovane entalpijske metode u akumulatorima rashladne energije˝ odbranio sam 1996. Godine na Univerzitetu Crne Gore. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza fenomena faznog prelaza u multikomponentnim sistemima sa aspektima tehničke primjene" odbranio sam 2002. na Univerzitetu Crne Gore.

Od periodu od 2004 – 2015 godine sa strane Crne Gore bio sam nosilac pet međunarodnih naučnih projekta i to: ˝Modeliranje promjena faza u Al legurama˝ (2004 i 2005), ˝Modeliranje makro i mikro segregacije trokomponentnih legura dobijenih postupkom DC livenja i kontinuiranim livenjem trake˝ (2006 i 2007), ˝Multiskalarno modeliranje conntinuiranog livenja čelika˝ (2010-2011) i ˝Napredno modeliranje continuiranog livenja čelika˝ (2012 – 2013) i ˝Modeliranje industrijskih procesa očvršćavanja pod uticajem elektromagnetnog polja˝ (2013 – 2015) koji su realizovani u saradnji sa Laboratorijom za Višefazne Procese Univerziteta iz Nove Gorice.

Tokom 2004 i 2005 godine radio sam na izradi ˝Strategija energetske efikasnosti za Crnu Goru sa akcionim planom 2005 – 2006˝ u saradnji sa Prof. dr. Ilijom Vujoševićem sa Elektrotehničkog fakulteta, a koji je usvojen od Vlade Crne Gore u proljeće 2005 godine. Bio sam član Savjeta za implementaciju Strategije EE za Crnu Goru, koje je formirano pri Ministarstvu za Ekonomiju Vlade Republike Crne Gore.

U periodu 2006 – 2007 kao predavač po pozivu boravio sam na Univerzitetu u Birmingham – u (UK) i Laboratorij FAST Univerziteta Pierre et Marie Curie u Parizu, i na Purdue University (USA) u okviru projekta usavršavanja kadrova Univerziteta Crne Gore.

Bio sam član Savjeta Agencije za Zaštitu životne sredine čija je nadležnost monitoring očuvanje životne sredine. Aktivan sam član Inženjerske Komore Crne Gore od 2009.

Tokom 2010 godine radio sam kao dio tima na kapitalnom projektu CANU “Crna Gora u XXI stoljeću u eri kompetitivnosti“, u okviru podprojekta ENERGIJA.

U 2012 godini u okviru bilateralnih projekata rukovodilac sam naučnog projekta u saradnji sa HOHAI Univerzitetom, NANJING iz Kine pod nazivom: ˝Fast meshless simulation of heat transfer in large-scale thin-walled structures˝.

U septembru 2012 godine bio sam organizator renomiranog Naučnog simpozijuma ICCES MM ’12 koji je okupio sam svjetski vrh istraživača iz oblasti bemrežnih numeričkih metoda, a koji je organizovan pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore, Ministarstva za Nauku Vlade Crne Gore i COBIK-a centra uspješnosti iz Ljubljane. 

Od marta 2013 obavljam funkciju Predsjednika Skupštine strukovne komore mašinskih inženjera Crne Gore.

U periodu 2012 – 2015 radio sam kao član Komisije za izdavanje energetskih dozvola u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.

Od marta 2016 obavljam funkciju Dekana Mašinskog fakulteta, i član sam Senata Univerziteta Crne Gore.

Govorim, pišem i tečno čitam engleski jezik i služim se ruskim jezikom.

Oženjen sam i otac troje djece.

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Kao stipendista Ministarstva Prosvjete i Nauke zasnovao sam radni odnos na određeno vrijeme na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1.06.1992. godine kao pripravnik (odluka broj 07/02-1654 od 24.VI-1992. godine), i istovremeno sam upisao poslijediplomske studije na istom fakultetu.

U zvanje Asistent pripravnik izabran sam 1.2.1993. godine (odluka br. 01-95 od 1.2.1993. godine).

Nakon odbranjenog Magistarskog rada izabran sam u zvanje Asistenta 12.12.1996. godine (odluka br. 01-906 od 13.12.1996. godine) na predmetima: Termodinamika, Rashladni uređaji i Grijanje i provjetravanje. U zvanju Asistent Pripravnik i Asistent niz godina sam sam držao vježbe iz sledećih predmeta: Termodinamika, Toplotne mašine, Parni kotlovi, Rashladni uređaji i Grijanje i provjetravanje.

Krajem 2002 godine biran sam u zvanje Docenta (odluka br. 01-1087 od 27.12.2002. godine) na Mašinskom fakultetu za predmete Komjuterske metode u energetici i Mjerenje i simulacije energetskih procesa. Tokom zadnjeg mandata obavljao sam dužnosti fakultetskog koordinatora za međunarodnu saradnju fakulteta. Bio sam član većeg broja komisija za izradu diplomskih i magistarskih radova na Mašinskom i Metalurško-tehnološkom fakultetu iz oblasti koje je pokrivala Katedra za Energetiku Mašinskog fakulteta. Tokom poslednjeg mandata na Mašinskom fakultetu sam učestvovao u formiranju i opremanju dijela Laboratorije za Energetske procese i Klimatizaciju (http://www.hmt-hvac.cg.ac.yu/) koja je realizovana uz donaciju WUS Austria, Mašinskog fakulteta i privrednih subjekata u Crnoj Gori i Sloveniji. U poslednjih šest godina izvodio sam nastavu na predmetu Termodinamika na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Kotoru.

U proljeće 2008 godine izabran sam u zvanje Vanrednog Profesora (odluka br. 01-566 od 1.04.2008) za predmete: Kompjuterske metode u energetici, Mjerenje i simulacije Energetskih procesa na Mašinskom fakultetu i Termodinamika na Fakultetu za Pomorstvo u Kotoru.

U proljeće 2008 godine izabran sam u zvanje Vanrednog Profesora (odluka br. 01-566 od 1.04.2008) za predmete: Kompjuterske metode u energetici, Mjerenje i simulacije Energetskih procesa na Mašinskom fakultetu i Termodinamika na Fakultetu za Pomorstvo u Kotoru.

Krajem juna 2013 godine izabran sam u zvanje Redovnog Profesora (odluka br. 08-1418 od 27.06.2013. godine) za predmete: Termodinamika, Energetika u Saobraćaju, kompjuterske metode u Energetici i Mjerenje i simulacije energetskih procesa na Mašinskom fakultetu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.