Mašinski fakultet

Biografija - Šekularac Milan
Biografija - Šekularac Milan

Doc.dr Milan Šekularac, dipl.ing.maš., završio je osnovnu školu "Vuk Karadžić" i gimnaziju "S.Škerović" u Podgorici. Na Mašinskom fakultetu UCG diplomirao je 2005.god.  Za školsku 2004./2005.godinu, dobitnik je nagrade Mašinskog fakulteta, kao najbolji student završne godine studija.

Kao apsolvent se u X semestru usavršavao 6 mjeseci na institutu za mehaniku fluida LSTM Univerziteta Erlangen-Nirnberg 2005. godine, realizujući istraživanje u grupi M.Breuera na temu diplomskog rada: "Numerical simulation of heat and mass transfer in Czochralski crystal growth process under the effect of radial-axial magnetic field”.  

Magistarske studije na smjeru energetike Mašinskog fakulteta UCG, završio je 2008.god, odbranivši rad sa naslovom ,,Dinamika sistema toplotna pumpa-klima komora u rashladnom režimu rada” 02.07.2008.god.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Analiza strujnih polja složenih sistema ventilacije saobraćajnih tunela", uspješno je odbranio 10.07.2015.god završivši doktorske studije Mašinskog fakulteta UCG.

Kao Fulbrajt stipendista usavršavao se 1 semestar na Univerzitetu Stenford, u Kaliforniji, SAD, 2016.god, u laboratoriji za numeričku kardiovaskularnu biomehaniku.

Zaposlen je kao Docent Mašinskog fakulteta u Podgorici u nastavi i u istraživanju na naučno-istraživačkim projektima odsjeka za energetiku. Angažovan je u eksperimentalnoj laboratorijskoj nastavi i projektima koji se realizuju u Laboratoriji za mehaniku fluida i energetske procese. Autor je eksperimentalne instalacije za ispitivanje strujanja u sistemu saobraćajnih tunela, požarnih scenarija, ispitivanja strujnog polja iza aksijalnih ventilatora, i dr.  Govori, čita i piše engleski i italijanski jezik.

Istraživačka interesovanja: mehanika fluida, CFD, prenos toplote i mase, turbulencija, termalna anemometrija, reaktivna strujanja i požari, strujanja u aksijalnim turbomašinama, kardiovaskularna biomehanika, HVAC. 

Kontakt:

Mašinski fakultet UCG, kabinet 433.

Cetinjski put, bb. 81000 Podgorica

milans@ac.me

milan.sekularac.mne@gmail.com

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.