Mašinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Šibalić NikolaX

Rođen sam 28. decembra 1975. godine u Žabljaku, Republika Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio sam u Žabljaku, smjer prirodno-matematički. Poslije završene srednje škole 1994. godine upisao sam Mašinski fakultet u Podgorici na Univerzitetu Crne Gore. Diplomirao sam na smjeru Proizvodno mašinstvo. Diplomski rad pod nazivom „Modeliranje zapreminskog oblikovanja metala u otvorenim kalupima primjenom metode konačnih elemenata” odbranio sam 2002. godine. Nakon diplomiranja upisao sam poslijediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, smjer Proizvodno mašinstvo, usmjerenje Proizvodne tehnologije. Iste godine otišao sam na odsluženje vojnog roka. Nakon regulisanja vojne obaveze nastavio sam poslijediplomske studije i položio sve predviđene ispite sa prosječnom ocjenom 9,77. Magistarski rad pod nazivom „Modeliranje procesa zapreminskog deformisanja korišćenjem metoda fizičke diskretizacije i numeričke simulacije”, odbranio sam 2007. godine. Doktorske studije upisao sam 2007. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modeliranje i simulacija procesa spajanja deformisanjem - FSW” odbranio sam 09. jula 2010. na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

Od 2007. zaposlen sam na Univerzitetu Crne Gore, Mašinski fakultet u Podgorici. U zvanje docenta sam izabran 2014. godine, na predmete: CAD/CAE/CAM, Projektovanje tehnoloških postupaka, Upravljanje proizvodnjom u preradi drveta i Površinska obrada drveta. Pored ovih predmeta izvodim nastavu i na studijskom programu Mehatronika, predmeti: Senzori, mjerenja i obrada signala, Brza izrada prototipova i CNC mašine. Takođe, na studijskom programu Mašinstvo izvodim nastavu iz predmeta: Obrada rezanjem, Mašine alatke, Ploče na bazi drveta i Finalna obrada drveta i vježbe iz predmeta Tehnologija mašinogradnje.