Filološki fakultet

Biografija - Mrdak-Mićović Milena
Biografija - Mrdak-Mićović Milena

Dr Milena Mrdak-Mićović rođena je 1977. godine u Nikšiću, gdje je kao nosilac diplome LUČA 1, završila osnovnu školu i gimnaziju, te diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, dok je postdiplomske studije završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, marta 2008. godine, odbranivši rad na temu Modalna značenja glagola think i believe i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku, a jula 2016. godine doktorirala na Univerzitetu Crne Gore na temu Metadiskursna analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku.

Nakon kratkog angažmana u nikšićkoj gimnaziji, gdje je radila kao profesor engleskog jezika i književnosti Milena Mrdak-Mićović zasnovala je radni odnos na Univerzitetu Crne Gore marta 2003. godine, kao saradnik u nastavi.

Milena Mrdak-Mićović učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama sa radovima vezanim za oblast nauke o jeziku, metodike nastave i književnosti. Objavila je više naučnih radova. Sem engleskog, aktivno se služi italijanskim jezikom, a posebno je zainteresovana za pragmatiku, analizu diskursa, analizu konverzacije, kontrastivnu analizu, te socio i eksperimentalnu lingvistiku.

Članica je Crnogorske asocijacije za američke studije dr Biljana Milatović i sekretar je jednog međunarodnog časopisa.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Radovi objavljeni u časopisima

 

 1. Mrdak-Mićović, Milena (2015). „Sociolingvistički aspekti iskazivanja zahvaljivanja i čestitanja: parametri regija i životna dob“ u Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. str: 179-196. Novi Sad: Matica srpska. ISSN-0352-5724. UDK 80/81 (082). UDC 811.163.41' 27. Prva sveska za 2015.godinu (LVIII-I).
 2. Mrdak-Mićović, Milena (2014). „Forme učtivosti u okviru govornog čina molbe u odnosu na parametre regija i starost u crnogorskom jeziku“ u Knežević, M. (ur.) Folia Linguistica et Litteraria, 9, Filozofski fakultet: Nikšić, ISSN: 1800-18542.
 3. Knežević Marija, Milena Mrdak (2009). „Silence of the Other in Modern British Fiction“ u Facta Universitatis: Linguistics and Literature vol. 7 pp.201-207. UDC 821.111.09.
 4. Mrdak-Mićović, Milena (2013). „Pragmatičko-semantička analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku uz pomoć sistema modalnih glagola” u Riječ 8. Institut za jezik i književnost. Filozofski fakultet. Nikšić. ISSN 0354-6039 UDK 80+82(05), str. 87-103.

 

Radovi objavljeni u zbornicima konferencija:

 

 1. Mrdak-Mićović, Milena (2012). „Language and Gender: Hedges as Politeness Devices“, u zborniku Voicing the Alternative: Essays in Language and Literary Studies, Faculty of Philosophy. Nikšić, pp. 65-75, ISBN 978-86-7798-076-4.COBISS.CG-ID 20839440.
 2. Mrdak-Mićović, Milena (2010). „The Metadiscourse Analysis of the Polite Requests in English and Montenegrin“, u On the Limits of Theory,  Faculty of Philosphy. Nikšić. pp. 20-26. ISBN 978-86-7798-058-0.
 3. Mrdak-Mićović, Milena (2009) „Tense, Hedges & Modality“ u Reconsidering Conventions: Essays on Language and Literature. Faculty of Philosophy. Nikšić. pp. 88-95. ISBN 978-86-7798-036-8.
 4. Mrdak Milena, Dragica Žugić (2007). „Iskustva, nove obaveze i izazovi nastavnika u reformisanoj nastavi“ u Uloga nastavnika i savremenoj nastavi jezika. Filozofski fakultet. Univerzitet Crne Gore. Str 115-121. ISNB 978-86-7798-011-5.
 5. Mrdak, Milena (2007). „Interdisciplinarnost u nastavi prevođenja“ u Zbornik radova. Univerzitet Crne Gore. Filozofski fakultet. Str 187-193 ISBN978-86-7798-017-7.
 6. Milatović Biljana, Milena Mrdak (2007). „Početna nastava engleskog jezika u reformi obrazovanja u Crnoj Gori“ u Zbornik radova: Savremene tendencije u nastavi stranih jezika. Univerzitet u Beogradu. Filološki fakultet. 430-439. ISBN 978-86-86419-36-1.
 7. Milatović Biljana, Milena Mrdak (2007). ,,Nastava stranog jezika u ranoj dobi učenika“ u Zbornik radova sa interkatedarske konferencije anglističkih katedri Niš 2006. Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. str. 237-245.   ISBN 978-86-7379-143-2
 8. Nikčević-Batrićević, Aleksandra, Milena Mrdak (2007). „Glasovi pjesnikinja u doba modernizma: američko iskustvo sa početka XX vijeka“ u Glas u jeziku, književnosti i kulturi. Univerzitet u Beogradu. Filološki fakultet. Str. 185-192.UDK 821.111 (73).09-1“19; 821.111 (73).09.-055.2.

 

 

 

Prikazi :

 

 

 1. Mrdak-Mićović, Milena (2012). prikaz knjige „Kognitivna metaforika Martina Lutera Kinga“ autora Gordane Đurković u Riječ 6. Institut za jezik i književnost. Filozofski fakultet. Nikšić. ISSN 0354-6039 UDK 80+82(05). str 209-213.
 2. Mrdak-Mićović, Milena (2010). „Peta međunarodna konferencija anglista na Filozofskom fakultetu u Nikšiću”, u Riječ 2. Institut za jezik i književnost. Filozofski fakultet. Nikšić. ISSN 0354-6039. str. 241-243.
 3. Mrdak-Mićović, Milena (2009). „Dva vrijedna priloga anglistici“ prikaz Zbornika sa međunarodnih konferencija anglista na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Riječ 1. Institut za jezik i književnost. Filozofski fakultet. Nikšić. ISSN 0354-6039. COBISS.CG-ID 10196496. str 213-218.

 

 

 Prevodi:

 1.  Mrdak, Milena (2013) „Miris hrizantema“ D.H. Lorens u Tijelo duge izabrane pripovjetke D.H.Lorensa, priredile Marija Kneževeić i Aleksandra Nikčević Batrićević, ITP „Kolo“. Nikšić.ISBN 978-86-7798-091-7, COBISS.CG.ID 24771344. str. 9-29.
 2. Mrdak-Mićović, Milena, Saša Simović (2009),,Crnogorska mistika“ autorke Džindžer Džouns, Državni univerzitet Luizijane u Sociološka luča III/2 2009. str.40-47.Prevod dostupan: http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF12/Dzouns,%20Dz.,%20Crnogorska%20mistika.pdf

 

 

 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.