Filološki fakultet

Biografija - Leovac Mirko
Biografija - Leovac Mirko

Mirko Leovac je rođen u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću kao nosilac diplome ,,Luča“.

Akademske 2004/2005. godine upisao je studije Njemačkog jezika i književnosti i završio ih u roku, sa prosječnom ocjenom 9,28. Akademske 2008/09. godine na istom fakultetu upisao je postdiplomske magistarske studije i položio sve ispite u predviđenom roku sa prosječnom ocjenom ,,A“ (10).

Iste godine počeo je da radi na Filozofskom fakultetu kao saradnik u nastavi na Studijskom programu za njemački jezik i književnost. Trenutno izvodi vježbe na Filološkom fakultetu iz sljedećih predmeta: Savremeni njemački jezik 3 i 4, Sintaksa 1 i 2, Leksikologija njemačkog jezika i Njemački kao drugi strani jezik.

Magistarski rad pod naslovom Morfološka i sintaksička konverzija u njemačkom jeziku pod mentorstvom prof. dr Smilje Srdić odbranio je 2013. godine. Iste godine upisao je doktorske studije.