Filološki fakultet

Biografija - Nenezić Sonja
Biografija - Nenezić Sonja

Sonja Nenezić je diplomirala 1996. godine na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, 2001. odbranila magistarski rad pod naslovom  Endocentrične pridjevske složenice u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika Matice srpske I–VI (mentor: prof. dr Živojin Stanojčić, Filološki fakultet – Beograd), a 2007. doktorsku disertaciju Jezik Nikole I Petrovića (mentor: akademik, prof. dr emeritus Branislav Ostojić, Filozofski fakultet – Nikšić). 

Nakon dvogodišnjeg radnog perioda u Službi za društvene djelatnosti SO Nikšić i dvjema nikšićkim osnovnim školama (1996–1998), zaposlila se na Filozofskom fakultetu kao saradnik odnosno asistent. Godine 2009. birana je u zvanje docenta, a 2015. u zvanje vanrednog profesora. Predaje na više studijskih programa Filološkog, Filozofskog i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Autor je monografije i pedesetak naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i simpozijumima. Bila je saradnik na nekoliko naučnoistraživačkih projekata čiji su nosioci najviše nacionalne ili renomirane inostrane institucije (CANU, UCG, MPNCG, Institut za srpski jezik SANU, Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu, Narodna i univerzitetska biblioteka RS u Banjaluci).

Član je alumni Centra mladih naučnika CANU, kao i Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore. Predstavnik je Crne Gore u Komisiji za tvorbu riječi Međunarodnog slavističkog komiteta. U dva navrata bila je rukovodilac Studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Ak. 2014/15. obavljala je funkciju prodekana za nastavu Filozofskog, a od oktobra 2015. do marta 2019. godine Filološkog fakulteta.

Oblasti naučnog interesovanja: sintaksa, tvorba riječi, lingvostilistika.