Filološki fakultet

Biografija - Nenezić Julija
Biografija - Nenezić Julija

Rođena je u Moskvi  19. 02. 1976. god.

Godine 1993. završila je srednju školu br. 1287 u Moskvi. Iste godine je upisala Odsjek za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Moskovskog Državnog Univerziteta “Lomonosov”.

Godine 1994. došla je u Crnu Goru. Iste godine je upisala Odsjek za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na kome je diplomirala 1999. god. sa prosjekom 9,2. Iste godine je upisala postdiplomske studije (smjer “Nauka o jeziku”) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom “Derivaciona analiza tematske grupe srodstva u ruskom jeziku u poređenju sa srpskim” odbranila je 2005. god. 

Godine 2006. upisala je doktoranturu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odbranila doktorsku disertaciju iz metodike nastave stranih jezika pod naslovom “Konstruisanje i ekspertiza visokoškolskog udžbenika ruskog jezika za nefilološki profil - strukturno-sadržinski i funkcionalni aspekti” .

Radila je na Odsjeku za ruski jezik i književnost (sada Studijski program za ruski jezik i književnost) kao saradnik u nastavi od 1999. god. do 2012., sad radi kao lektor. Drži vježbe iz savremenog ruskog jezika. Stalno se bavi pismenim i usmenim prevođenjem u oba smjera.

Učestvovala je sa referatima na mnogim eminentnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao što su na XI kongresu MAPRJAL u Bugarskoj, na Skupovima slavista Srbije, na Naučnim skupovima metodičara i dr. Objavljuje naučne članke iz oblasti kontrastivnig proučavanja slovenskih jezika u stručnim časopisima i zbornicima.  Sfere njenog naučnog interesovanja su metodika nastave ruskog jezika kao stranog, morfologija i derivatologija savremenog ruskog jezika, teorija i praksa prevođenja.  Objavila je monografiju pod naslovom “Koncepcija visokoškolskog udžbenika (ruski jezik kao strani za nefilološki profil)” nastalu na osnovu njene doktorske disertacije. Kao jedan od autora radi na udžbeniku “Tako se govori u Crnoj Gori” koji je namenjen Rusima.