Istorijski institut

Biografija - Raspopović Radoslav
Biografija - Raspopović Radoslav

B I O G R A F I JA

 

Radoslav Raspopović rodjen je 1.decembra 1956. u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu (gimnaziju) završio je u Podgorici 1975.Školske 1975/76. upisao se na Pravni fakultet u Podgorici, na kome je diplomirao 1979. sa prosječnom ocjenom 8,21.

Postdiplomske studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je 11. marta 1987. odbranio magistarski rad pod nazivom: "Prestanak medjunarodnopravnog kontinuiteta crnogorske države,pred ispitnom komisijom u sastavu : prof.dr Smilja Avramov, prof. dr Mirko Mirković, i prof. dr Stevan Djordjević

Doktorsku disertaciju  pod nazivom: "Diplomatija Crne Gore 1878-1918" odbranio je sa "odlikom" 7.03.1994.  takođe na  Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, pred ispitnom komisijom u sastavu : prof.dr Radoslav Stojanović, prof. dr

Stevan Djordjević i prof. dr Dragoljub Petrović.

Dr Raspopović od 21.04. 1980. radi u Istorijskom institutu Crne Gore. Najprije je obavljao poslove istraživača pripravnika, potom višeg istraživača, a zatim je biran u naučna zvanja : naučnog saradnika ( 29. 09. 1994), višeg naučnog saradnika(19. 12. 1999) a 26.05. 2005. u zvanje naučnog savjetnika.

Za direktora Istorijskog instituta Crne Gore izabran je krajem aprila 2009. i tu dužnost, u dva mandata, obavljao је do 29. aprila 1015. Za sve to vrijeme bio senator u Senatu Univerziteta Crne Gore(6 godina). Prije imenovanja na navedene , funkcije dvije godine bio je član Strukovnog vijeća Univerziteta za društvene nauke.

Od izbora za direktora Istoriskog instituta, tokom trajanja  dva trogodišnja mandata, organizaciono,  naučno i kadrovski unaprijedi  je rad ove najstarije naučne ustanove u Crnoj Gori. Za vrijeme njegovih mandata akreditovan je i dobijena licenca za organizvanje akademskih magistarskih postiplomskih studija u Istorijskom institutu za  oblast : „Istorija/ istorija kulture i  istorijska atropologija“. Rad na studijskom programu se uspješno odvijao, tako da su tokom  2014. zvanje magistar stekla tri kandidata

Dr Raspopović je aktivno radio na uspostavljanju međunarodne saradnje ove naučne ustanove. Potpisani su sporazmi o saradnji sa brojnim  evropskim institutima i Univerzitetima.

Aktivno je radio na uspostavljanju organizovanju nekoliko:međarodnih naučnih skupova , u svojstvu direktor, predsjednik organizacionih  odbora i na gotovo svima, u i u svojstvu  referenta. Materijali sa većine održanih skupova publikovani su ili kao poseba izdanja ili kao tematski brojevi časopisa Istorijski zapisi (vidjeti Bibliografiju).

Dr Radoslav Raspopović  izvodio nastavu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore

 - Od  studijske 2006 do 2012 godini bio je predavač na predmetima: Istorija diplomatije i Istorija diplomatije Crne Gore;

       - U studijskoj 2012/13 godini, na predmetu Istorija diplomatije Crne Gore;

- U studijskoj 2013/14 godini, na predmetima: Spoljna politika i Istorija diplomatije Crne Gore.

   - A u studijskoj 2014/15 godini izvodi nastavu za predmet Istorija diplomatije Crne Gore.

        -Uspješno je obavljao, a to i dalje radi, poslove  mentorа  ili člana komisije za izradu i odbranu diplomskih i magistarskih radova na FPN-u.

         Na fakultetu Političkih nauka izvodi je nastavu na postdiplomskim studijama, a zatim u diplomatskoj školi „ Gavro Vuković“, koja je takođe radila na tom Fakultetu.

         Shodno odluci Vlade Crne Gore početkom  2015. imenovan je za člana Komisije za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita, čijim radom rukovodi Diplomatska akademija  formirana od strane, tada,  Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore.

           Od 2010.  do 2016. bi je predsjednik je Crnogorskog nacionalnog komiteta AIESEE. Međunarodne organizacije za proučavanje istorije jugoistočne Evrope.

            Kao član te naučne asocijacije 2009. učesvovao je na Kongresu u Parizu, a 2012 u Varšavi.

       U prvoj deceniji svoje naučne karijere  1989. i 1990. dr Raspopović je obavio šestomjesečnu specijalizaciju na Moskovskom državnom univerzitetu (MGU) Lomonosov, u Institutu za slavistiku i balkanistiku, Ruske akademije nauka( RAN), na projektu "Diplomatija Crne Gore 1878-1918". Program rada realizovan je pod rukovodstvom mentora prof. dr Viktora Georgijeviča Karasjova. Tokom ovog i kasnijih brojnih odlazaka u Rusiju, učestvovao je sa referatima na naučnim skupovma u organizaciji instituta RAN, i obavljao arhivska istraživanja u svim poznatim arhivskim institucijama u Moskvi i Petrogradu, a takođe radio i u poznatim bibliotekama, u Moskvi i u Sankt Peterburgu. Učestvovao je i na naučnim skupovima osim u Moskvi,  Petrogradu,   Samari( dva puta) i Tuli( tri puta), Parizu, Istambulu, Varšavi, San-Marinu, Rimu, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Ljubljani, Podgorici, Baru, Pljevljima...  

Vrijeme od 1998. do 2002. je prvi period u kome  je obavljao dužnost   glavnog i odgovornog urednika  vodećeg istorijskiog časopisa u Crnoj Gori "Istorijski zapisi", a potom ponovo od početka 2009. do aprila  2015. Dužnost glavnog i odgovornog urednika ovog časopisa obavljao je bezmalo 10 godina. Časopis ima međunrodnu redakciju od 09. 1998,  a od 2010.se  nalazio se  u evropskim  bazama podataka CEEOL i EBSCO.

Od 1996. do 2002. rukovodio je Redakcijom Okruglog stola Istorijskog instituta, koja je organizovala četiri naučna sastanka sa kojih su publikovani materijali u posebana  četiri zbornika, čiji je Raspopović bio  urednik.

Dr Radoslav Raspopović  je bio član  redakcija: Jugoslovenskog istorijskoga istorijskog časopisa,( 1994-2000), Ćasopisa za istoriju XX veka, a zatim  i Arhiva Jugoslavije.

Sada je član redakcije  (The International Editorial Board) naučnog časopisa :“ Studia Litterarum“ (scinetific journal Studia Litterarum, dedicated to fundamental studies in history and theory of literature and folklore, textology and source studies), Институтa миравой литератури им. А.М Горкова, РАН , Moskav( od decembra  1916.) . Takođe i redakcije elektronskog naučnog časopisa   «История. Историки. Источники», Državnog univerziteta u Tuli и Российской Академией Естествознания (od sredine 1916. - ISSN 2410-5295).

Dr Raspopović je bio  član Odbora za izdavanje izvora za istoriju Crne Gore a zati je izabran za člana   Obora za društvene nauke CANU. Učestvovao je u radu brojnih naučnih skupova u organizaciji CANU. Takođe je objavljivao radove u Godišnjaku CANU za duštvene nauke.Bio je angažovan na projektu CANU: Enciklopedija Crne Gore.  

U Istorijskom institutu Crne Gore radio je na projektima iz oblasti pravne, medjunarodnopravne i diplomatske istorije Crne Gore u XIX i počtkom XX vijeka.

Od monografskih radova koje je do sada samostalno objavio izdvajamo publikacije: " Diplomatija Crne Gore 1711-1918" ( 700 str. teksta), Podgorica-Beograd 1996; Ruski konzulat u Kotoru i Crna Gora 1804-1806"( 214 str.), Podgorica 2004. Crna Gora i Rusija. Ogledi i eseji, Podgorica-Beograd 2005 ( 430. str.); Odgovori crnogorskih sudova na ministarske naredbe Valtazara Bogišića, Podgorica 2005(145.str); Normativne osnove monetararnog i bankarskog sistema u Crnoj Gori (dvojezično, jubilarno, izdanje Centralne banke Crne Gore (sa prevodom na engleski jezik - 275 str. formata A4), Podgorica 2006, Stega-najstariji crnogorski zakonski spomenik (fototipsko jubilarno izdanje Ministarstva pravde Vlade Crne Gore, na jeziku originala sa transkribovanim verzijama na crkvenoslovenski jezik i savremeno ćirilično pismo i sa prevodima teksta Stege i Pogovora, koji ima karakter naučne rasprave, na ruski,francuski i engleski jezik ( 90. str. teksta formata A4), Podgorica 2008. U izdanju Instituta za Rusku istoriju RAN objavio je i knjigu:  Россия a u Черногория e пачале XIX века. Русское консульство e Которе в 1804-1806 годах. Санкт-Петербург 2009. (205 страниц ).

Autor je udžbenika: „ Istorija diplomatije Crne Gore 1711-1918“, čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore,  Podgorica 2009.

U koautorstvu R. Raspopović se bavio izadavanjem arhivskih dokumenata. Sa prof. dr Gavrom Perazićem priredio je za štampu zbomik dokumentata "Međunarodni ugovori Crne Gore 1878-1918", Podgorica 1992 (850 str.). Sa dr Brankom Pavićevićem, publikovao je petotomni zbonik dokumenata sa više od 5.000 strana teksta, " Crnogorski zakonici 1796-1916, Pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore", Tom I-V, Podgorica 1998. za koji je Istorijski institut Crne Gore na Madunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 1998. dobio nagradu Izdavački poduhvat godine. Sa akademikom Brankom Pavićevićem priredio je i napisao tekst o Stegi: Stega najstariji crnogorski zakonski spomenik, koja je kao jubularno izdadanje, povodom 200 godišnjice donošenja, objavljen u fototipskoj i transkribovanim verzijama na crkvenoslovenskm jeziku  i savremenom čirilučnom pismu, i prevodima  stdijskog teksta o Stegi na ruski, francuski i engleski jezik ( i same Stege). Na ruskom јеziku su publikovana izdanja: Петар I Pетровић Његош  и Руссия i foto-album“ Проглашење Николе I Петровића Његоша за краља 1910. и његова посјета Русији 1912, а  na francuskom jeziku i u prevodu: Berlinski ugovor  1878. Takođe je kao dvojezično izdaњe rusko-crnogorsko, štampana: „ Наутика -  предавања Марка Мартиновића  руским морнарима у Перасту 1696-1698, Moskva –Podgorica 2014.

Sa kolegama iz Crne Gore i Rusije (Instituta za istoriju Rusije Ruske akademije nauka-RAN) priredio je za štampu dvotomnu publikaciju: "N.M. Potapov, Ruski vojni agent u Crnoj Gori"; Tom I, Izvještaji raporti, telegrami pisma (790. str), Tom II, Dnevnik 1906-1907; 1912, 1914-1915. g.( 840 str.) Podgorica - Moskva 2003.

Dr Raspopović je urednik i jedan od priredivača dvojezničnog izdanja knjige (na italijanskom jeziku i u prevodu) Statistički  podaci o Crnoj Gori - Cenni statisticu sul Montenegro, Podgorica 2001, autora dr Timoleone Vedovija ( 330 str.) koja je prvi put štampana u Kremoni 1854.

Kao urednik i biblioteke "Prevodi", uz finansisjsku pomoć ambasade SAD u Podgorici, priredio je za štampu prevode knjiga sa engleskog jezika: Džona Trdveja, Soko i orao, Crna Gora i Austro-ugarska 1908-1914, Podgorica 2005, ( 290. str) , Džejmsa F. Sajmona, Kakva je to nacija, Podgorica 2006. (350 str.) i Dejvida Haketa Fišera, Vašingtonov prelazak Delavera, Pogorica 2007.( 680 str.)

Dr Raspopović, je napisao predgovor i za štampu priredio prevod  knjige autora Roberta J. Kenedija »Cetinje to Windzor« - » Od Cetinja do Vindzora - Opis posjete knjaz Nikole Njenom veličanstvu britanskoj kraljici Viktoriji ( 140 str. format B5), Podgorica 2008. publikovanoj u Londonu 1898.

 U okviru edicije „Diplomatske sveske“ priredio je za štampu zbornik dokumenata: Crna Gora i SAD, u dokumentima Nacionalnog arhiva u Vašingtonu 1905-1918,  Podgorica 2010.,  Crna Gora i Rusija, Materijali za istoriju Crne Gore u periodu vladike Save i Vasilija Petrovića- 1742-1766,  Podgorica 2012.;   Crna Gora i Francuska, Diplomatija u izbjeglištvu-dokumenti iz diplomatskog arhiva kralja Nikole i crnogorskih vlada u egzilu 1919-1920, knj 1 i 2, Podgorica 2014. A kao koredaktor i  knjige:  Crna Gora i Bugarska, u dokumentima Centralnog državnog arhiva Republike Bugarske,  Tom I, Podgorica –Sofija 2015. i Crna Gora i Njemački Rajh. Dokumenti političkog arhiva Službe inostranih poslova u Berlinu 196-1914 Tom I , Podgorica 2016. (U toku je rad  drugoj knizi, Tomu II, za period 1910-1914).

Dr Radoslav Raspopović je učestvovao na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Osim u zbornicima radova sa naučnih konferencija njegovi radovi su publikovani i periodičnim izdanjima koja izlaze u Crnoj Gori i naučnim časopisima u Srbiji,  Rusiji, Francuskoj, Grčkoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Poljskoj a u štampi su radovi sa skupova u Republici Turskoj i Sloveniji.  

       Dr Radoslav Raspopović radeći na projektu  „Diplomatske sveske“, osim izdanja  diplomatskih  svesaka  koja su  do sada publikovana,  u prpremi su i drugi tomovi  sveska o crnogorsko-američkim, crnogorsko-ruskih odnosa : Crna Gora i SAD za period 1918 -19121,  Tom II ...,  i Crna Gora Rusija  Tom II, koji nosi naslov:Rusija-Berlimski kogres  međunarodno priznanje i razgarničenje Crne Gore, kao i sveska: Crna Gora i Velika Britanija, posvećena diplomatskom radu Alekse Devinea.  

Dr Radoslav Raspoović je svoju naučnu karijeru je pretežno ostvarivao, i ostvaruje u Istorijskom institutu Crne Gore, u naučnoistraživačkom sektoru. Naučno-pedagoškim  radom bavio se, najprije, izvodeći nastavu na poslijediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Podgorici (odjeljenje budućeg fakulteta Političkih nauka)  i Dipolomatskoj akademiji.“Gavro Vuković“, predajućjući:  Istoriju dplomatije Crne Gore, a od 2006.  na osnovnim studijama FPN na predmetima koje smo naveli. Na osnovu toga s u univerzitetskoj i široj kulturnoj  javnostim je poznat i kao univerzitetski profesor.

     Prof. dr  Raspopović, posjeduje aktivno znanje ruskog jezika a služi se engleskim i nekim slovenskim jezicima.

  

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.