Filološki fakultet

Bibliografija
 1. Došljak, D. (2015) Onomasticon in the Mountain Travelogues Collected in Montenegrin Mountains – Travelogues and Records. The Balkans in Travel Writing In: Krivokpić, M. Ed.), pp: 55–66. ISBN 978–1–4438–7637–7. Cambidge Scholars Publising (Newcastle, England).
 2. Došljak, D. (2012) Kultura i kulturna baština. Berane : opšta monografija : povodom 150-te godišnjice Berana U: Babović Vukota… [Ed. Et al.] str: 449 – 534 ISBN 978-9940-9470-0-

2.Berane : Opština Berane

 1. Došljak, D. (2015) Onomastika Budimlje, 118 str. ISBN 978-86-7798-102-0. Izdavač: Filozofski fakultet –Nikšić, Nikšić
 2. Došljak, D. (2016) Antroponimija Police, 149.str. Izdavač: Državni arhiv Crne Gore, Cetinje
 3. Došljak, D. (2011) Oblici dvojine u toponimiji Stare Crne Gore, Riječ, n.s. 5: 49-53. ISSN0354.
 4. Došljak, D. (2012) Reality show - iz jezičkog ugla, Medijski dijalozi, 12: 233-237. ISSN

1800/7074.

 1. Došljak, D. (2014) Onomastička istraživanja na Balkanu od dolaska Slovena do danas,

Univerzitetska misao, 13: 145-154. ISSN 1451-3870.

 1. Došljak, D. (2015) Dijalektološka istraživanja Marinka Božovića na Kosovu i Metohiji,

Baština, 38: 11-17. YU ISSN 0353-9008.

 1. Došljak, D. (2015) Prezimena crnogorskih kolonista u Vojvodini, Zbornik Matice srpske za

slavistiku, 88, ISSN 0352-5007 (potvrda da je rad u štampi).

 1. Došljak, D. (2013) Njegoševo književno djelo u svijetlu jezičkih istraživanja, Tokovi, 2:25-29. ISSN 0350-8366.
 2. Došljak, D. (2014) Staroslovenski jezik i počeci slovenske pismenosti, Tokovi, 1: 97-108. ISSN 0350-8366.
 3. Došljak, D. (2012) Orjentalizmi u prozi Huseina Bašića. Međunarodni naučni skup: 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3 –2012/3) Okupacija ili civilizacija? Šta su nam ostavili? Od balkanskog pakta do balkanskog mira, Hotel »Ramada«, Podgorica, 12-15. 10 2012. (potvrda o prezentovanju rada)
 4. Došljak, D. (2013) Šudikovski kamen – jezička istraživanja, Međunarodni naučni skup

Njegoševi dani 5. Nikšić, 4-7. 09. 2013, str. 27.

 1. Došljak, D. (2013) O albanizmima u djelima Radovana Zogovića. Friendship Forum Kosovo – Montenegro »Radovan Zogović«. Priština, 3-4. 6. 2013. (pozivna knjiga)
 2. Došljak, D. (2014) Onomastička istraživanja Svetozara Stijovića na Kosovu i Metohiji. U: Slović, S (ur.) Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem. Tema: Tradicija,

promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i metohiji,

Leposavić, 24. 12. 2013. Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja, Leposavić, 13-16. ISSN 978-86-89025-13-2

 1. Došljak, D. (2014) Standardizacija crnogorskog jezika. Međunarodni naučni skup Jezik i

savremeni izazovi, Novi Pazar, 22.05.2014. (potvrda o prezentovanju rada)

 1. Došljak, D. (2015) Medijska pismenost danas. VIII crnogorski medijski dijalozi: Internacional Scientific Conference Montenegrin media dialogues – Media (il) literacy, Pljevlja, 29-31. 5. 2015. (potvrda o prezentovanju rada)
 2. Došljak, D. (2015) Imena u putopisnoj prozi Mihaila Lalića. Naučni skup Jezik, književnost, značenje (Language, literature, meaning). Niš, 24-25. 4. 2015. str. 23 (knjiga sažetaka)

1.3.2. Domaći kongresi, simpozijumi, seminari

 1. Došljak, D. (2012) Leksikološki rad Ibrahima Hadžića. U: Stanković, Lj (ur.) Boja okoline – zbornik o pesništvu Ibrahima Hadžića. Novi Pazar-Rožaje, 143-147. ISBN 978-86-86011-42-8
 2. Došljak, D. (2013) Motivi zločina u književnim djelima. U Rastoder, Š (ur.) Naučni skup »Vakat zuluma« Plav – Gusinje 1912/13, Almanah, 55-56, 377-382. ISSN 0354-5342
 3. Došljak, D. (2015) O jezičkim istraživanjima Lalićevog književnog djela. U: Samardžić, N. (ur.) Život i djelo Mihaila Lalića (Zbornik radova sa naučnog skupa, Andrijevica, 7. 10.

2014), 163-173. ISBN 978-9940-579-61-6

 1. Došljak, D. (2015) O imenu Lagatori. Naučni skup Bihor kroz prošlost. Petnjica, 31. 7. 2015. (potvrda).
 2. Došljak, D. (2015) Leksika u djelu Ismeta Rebronje. Okrugli sto : Univerzalne i zavičajne

refleksije u književnom djelu Ismeta Rebronje. Petnjica, 07.8.2015. ( potvrda)

 1. Došljak, D. (2015) Funkcija antroponima u romanu »Mojkovačka bitka« Ćamila Sijarića.

Naučni skup Sto godina od Mojkovačke bitke. Mojkovac, 21.12.2015. (potvrda o prezentovanju rada)

 

Urednik ili koeditor časopisa ili knjige

 1. Došljak, D. (odgovorni urednik).Tokovi, časopis za naučna, književna i društvena pitanja.

ISSN 0350-8366

 1. Došljak, D. (urednik) Berane – opšta monografija. 2012. ISBN 978-9940-9470-0-2
 2. Došljak, D. (urednik). Beranski tragovi (antologija). ISBN 978-9940-605-04-9
 3. Došljak. D. (urednik). Velimir Ralević, Zaljubljeni vitez. ISBN 978-86-7792-321-9
 4. Došljak, D. (urednik). Velimir Ralević, Bečkerečka mečka. ISBN 978-9940-605-05-6
 5. Došljak, D. (urednik). Blaga Žurić, Uramljeno nebom. ISBN 978-9940-605-01-8
 6. Došljak, D. (urednik). Velimir Ralević, Mjesečarenje na suncu. ISBN 978-9940-605-00-

1.

 1. Došljak, D. (2011) Prikaz slikarstva Ismeta Hadžića, Bar 2011, KOD, 01:132-133. ISSN

1800-9271

 1. Došljak, D. (2013) Prikaz knjige Zorana Zečevića: Beranska gimnazija 1945 – 2013,

profesori i nastavnici, Gimnazija „ Panto Mališič“, Berane 2013, Vaspitanje i obrazovanje, 4: 197-200. ISSN 0350-1094

 1. Došljak, D. (2013) Prikaz izložbe fotografija Saše Popovića i Branislava Strugara), Kuća

„Rista Ratkovića“, 6. jun 2013, Tokovi 1:317:318. ISSN 0350-8366

 1. Došljak, D. (2014) Prikaz knjige Derviša Selhanovića: Multikulturalizam društvena

realnost, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, Podgorica 2014, KOD, 05:19-20. ISSN

1800-9271

 1. Došljak, D. (2014) Prikaz knjige Derviša Selhanovića: Multikulturalizam društvena

realnost, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, Podgorica 2014, Vaspitanje i obrazovanje, 1: 203-205. ISSN 0350-1094

 1. Došljak, D. (2015) Dokumentarni film „Vjetar vjekova – Mihailo Lalić (scenario). Lider mont media.
 2. Došljak, D. (2012) Berane i njegovo ime – Od kaze do modernog grada. Komuna, 04/05:88. ISSN 1800-9379
 3. Došljak, D. (2012) Pogovor. U: Vuković, B.: Beranski tragovi (antologija), Centar za kulturu, Tokovi, Berane, 2012:197. ISBN 978-9940-605- 04-9
 4. Došljak, D. (2013) Andrija Zmajević – reprezent svoje epohe. More Montenegro, 1:15.

ISSN 2336-9647.

 1. Došljak, D (2013) Prikaz knjige Velimira Ralevića Mjesečarenje na suncu, Centar za

kulturu, Tokovi, Berane 2013, Sloboda, 872:14

 1. Došljak, D. (2013) Prikaz knjige Ervina Spahića Sofra, Forum Bošnjaka Crne Gore, Podgorica 2013, Revija Forum, jul 2013:20. ISSN 1800- 7724.
 2. Došljak, D. (2013) Prikaz knjige Zorana Zečevića: Beranska gimnazija 1945 – 2013,

profesori i nastavnici, Gimnazija „ Panto Mališič“, Berane 2013, Sloboda,872: 16.

 1. Došljak, D. (2013) Predgovor za Katalog izložbe slika Boje sjevera, Galerija „Buća“,

Tivat 2013, CEKUM

 1. Došljak, D. (2013) Grob Radovana Zogovića, Sloboda, 872: 20.
 2. Došljak, D. (2014) Predgovor za Katalog izložbe slika Irvina Masličića, JU Centar za

kulturu Bijelo Polje, novembar 2014

 1. Došljak, D. (2014) Esejistika Miloša Vulevića – Lalić i Kostić najveće inspiracije. Prosvjetni rad, 24:32. ISSN 0033-1686
 2. Došljak, D. (2014) Lalićeva godina. Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 04. 04. 2014.
 3. Došljak, D. (2014) Vukajlo Kukalj – 70 godina od pogibije pjesnika i revolucionara. Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 22. 12. 2014.
 4. Došljak, D. ( (2014) Dan slovenske pismenosti i kulture. Elektronske novine eSpona,

wwweSpona, 24. 5. 2014.

 1. Došljak, D. (2014) Vito Nikolić – Gori jesen kaplju šljive ( 80 godina od rođenja i 20 od

smrti). Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 07. 12. 2014.

 1. Došljak, D. (2014) Ivangrad Ivana Milutinovića. Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 22. 10. 2014.
 2. Došljak, D. (2015) Branko Ćopić – sto godina od rođenja. Elektronske novine eSpona,

wwweSpona, 03. 01. 2015

 1. Došljak, D. (2015) Retorika Milovana Đilasa – beranskog gimnazijalca. Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 09. 6. 2015.
 2. Došljak, D. (2015) Vukajlo Kukalj – Vječno pismo mojim đacima. Glasnik, 38:62.
 3. Došljak, D. (2015)«Sjutra će mi neko reći: Volim« (80 godina od rođenja Danila Kiša).

Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 07. 03. 2015.

 1. Došljak, D. (2015) Jezičke poruke Mihaila Lalića. Mozaik, 44:10.
 2. Došljak, D. (2015) Leso Ivanović-Jezik jedne lirike. Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 07.12-2015
 3. Došljak, D. (2015) Predgovor, U: Duklja, Zeta, Crna Gora tragom istorijskih mijena. Pegaz, Bijelo Polje, str. 5-6. ISBN 978-86-7792-398-3.
 4. Došljak, D. (2015) Prikaz knjige Vukote Babovića: Kratki kurs Sociofizike - Contra

negantes, Matica crnogorska, Podgorica 2015, Elektronske novine eSpona, wwwsSpona,08. 10. 2015.

 1. Došljak, D. (2015) Prikaz slikarstva Abaza Dizdarevića. Mozaik, 44: 38.
 2. Došljak, D. (2015) Prikaz knjige Hajrudina Mekića Ruža Akova, Centar za kulturu Bijelo

Polje, 2014, Mozaik, 44:39

 1. Došljak, D. (2016) Prikaz knjige Rajka Bogojevića Minijature iz pepela, Nova pobjeda,

Podgorica, Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 20.01. 2016.

 1. Došljak, D. (2016) Tokovi – 45 godina, Elektronske novine eSpona, wwweSpona, 04.01.

2016.

Recenzije

 1. Došljak, D. (2012) Recenzija knjige Maksima Vujačića „Vitomir Vito Nikolić“, str. 191 – 192. ISBN 978-86-907255-3-3. Nikšić.
 2. Došljak, D. (2014) Recenzija knjige „Papirne lađe“ M.J. Timotijeva, str. 169 – 170. ISSN 978 – 86 – 7792 – 372 – 3. Bijelo Polje.
 3. Došljak, D. (2015) Recenzija knjige „Pletene pesme“ Vlaste Cenića, str. 106 – 107. ISSN 978 – 86 – 918487 – 0 – 5. Kočane.
 4. Došljak, D. (2015) Recenzija knjige „Snovište“ Željka Jovovića, str. 129 – 130. ISSN 978 – 86 – 85735 – 76 – 9. Podgorica.
 5. Došljak, D. (2015) Recenzija knjige „Prigovor danu“ Velimira Ralevića, str. 55. ISBN 978-86- 7792-386-0 Berane.
 6. Došljak, D. (2014) Recenzija knjige „Javka smrti“ Mirka Jakovljevića, str. 149. ISSN 978 – 86 – 309 – 0395 – 3. Podgorica.
 7. Došljak, D. (2014) Recenzija knjige „Vatrokazi“ Zorana Nedeljkovića, str. 83 – 84.

ISSN 978 – 86 – 7396 – 490 – 4. Beograd.

 1. Došljak, D. (2014) Recenzija knjige „S one strane nade“ Braha Adrovića, str. 133 – 134.

ISSN 978-9940-605-06-3. Berane

 1. Došljak, D. (2012) Recenzija knjige „Boja tuge“ Anđele Raković, str. 113 – 114. ISSN 978 – 86 – 7792 – 282 -5. Bijelo Polje
 2. Došljak, D. (2015) Recenzija knjige „A vrijeme ide dalje“ Dijane Tiganj, str. 270 – 271. ISSN 978 – 86 – 7792 – 399 – 0. Bijelo Polje

88. Draško Došljak, Lična imena Zaostra, Filozofski fakultet Pristina, Vranje  2000,  130 str., ISBN 86-7412-012-1,

89. Draško Došljak, Stara lična imena, KIC »Bijeli Pavle«, Danilovgrad 2010, 127. str., ISBN 978 – 86 – 85733 -12 -3,

90.Draško Došljak, Onomastikon Crne Gore u Onomatološkim prilozima, Riječ, br. 1, nova serija, Filozofski fakultet, Institut za jezik i književnost, Nikšić 2009, str. 31 – 43, ISSN 0354-6039,  UDK 80 + 82(05)

91. Draško Došljak, Nazivi fitonimskog porijekla u toponimiji Gornjih sela, Riječ, IX/1-2, Nikšić 2003, str. 138 – 142, ISBN 0354 - 6039

92.Draško Došljak, Leksicko-frazeološki sloj u poeziji Vojislava Ilića, Zbornik Filološkog fakulteta, br. 2, Priština 1993,  str. 93 – 98,  YU ISSN 0354/7799,

93. Draško Došljak, Elementi folklora u pripovijetkama Grigorija Bozovića, Zbornik Filološkog fakulteta, br. 3, Priština 1993, str. 97 – 101, YU ISSN 0354/779

94. Draško Došljak, Hriscanska imena Zaostra, Zbornik Filološkog fakulteta, br. 10, Priština 2000, str. 61 – 66,YU ISSN 035/7799

95. Draško Došljak, O nazivu Bihor, Tokovi, br. 1, Berane 2007, str. 113 – 120, ISSN 0350 – 8366,

96. Draško Došljak, Stara imena iz Gornjeg Polimlja i Bihora, Tokovi, br. 1/2008,  Berane 2008, str. 149 – 155, ISSN 0350-8366,

97. Draško Došljak, Pjesnik ljubavi i bola, Almanah, br. 33-34, Podgorica 2006, str. 299 – 302, ISSN 0354-5342

98. Draško Došljak, Fitonimi Gornjeg Bihora, Rožajski zbornik, br. 14, Rožaje 2010, str. 187 – 192, ISSN 0351 – 9457,

99. Draško Došljak, O jeziku u putopisima Grigorija Bozovića, Zbornik Druge  medjunarodne naučne konferencije Ljubomir  Nenadović i srpska putopisna tradicija, Filoloski fakultet, Priština 19 – 20. maj 1995, Priština  1995, str. 245 -249,organizator: Univerzitet u Prištini, Filološki fakultet, ISSN 0354/7799

100. Draško Došljak, O ličnim imenima Dinastije Petrović, Drugi međunarodni naučni skup Njegoševi dani, Cetinje 27-29. VIII 2009., Njegoševi dani 2, zbornik radova, str. 303-308, Organizatori: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Institut za jezik, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. ISBN 978-86-7798-042-9

101. Draško  Došljak, Ostaci dvojine u toponimiji Stare Crne Gore, Treći medjunarodni slavistički naučni skup Njegoševi dani , Nikšić, 1-4. septembar 2010.

102. Draško Došljak, Dijalekti i norma crnogorskog jezika, Međunarodni skup X Slavistička konferencija, 23-26. IV 2010, Sofija 2010 (u štampi). Organizator: Sofijski univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“,

103. Draško Došljak, Leksika oružja u Gorskom vijencu, Međunarodni naučni skup „Gorski vijenac – interdisciplinarno proučavanje, Priština-Peć-Prizren, maj 1997 (Zbornik u štampi), organizator: Univerzitet u Prištini, Filološki fakultet, 

104. Draško Došljak, Refleksi  staroga glasa jat u pjesmama Sime Milutinovića Sarajlije, Zbornik Filozofskog fakulteta, br. 12, Nikšić 1992, str. 139 – 143, YU ISSN 0351-3713, Međunarodni naučni skup »Život i djelo Sime Milutinovića Sarajlije«, Nikšić, oktobar 1992, Univerzitet Crne Gore,

105. Draško Došljak, O ličnim imenima u pripovijetkama Grigorija Bozovića, Zbornik Filozofskog fakulteta, Priština 2006, str. 1163 – 168, Međunarodni naučni skup »Jezik i stil Grigorija Božovića«,  16. i 17. februar 2005. gdine, K. Mitrovica i Zubin Potok, Univerzitet u Prištni, Filozofski fakultet, Stari Kolašin, ISSN  0354/7799

106. Draško Došljak, O ličnim imenima u Rečniku Kosovsko-metohiskog dijalekta Grigorija Elezovica, Zbornik sa naučnog skupa »Kulturno nasleđe Kosova i Metohije – naučno viđenje ishodišta, razvoja, značaja i čuvanja,  Leposavić. 15. 12. 2009, Leposavić 2010, str. 147 – 153, ISBN 978-86-82797-88-3, organizator Institut za kulturu. 

107. Draško Došljak, Motivi zločina u književnim djelima, Zbornik »Vakat zuluma«, Plav-Gusinje, 9. Mart 2013, Almanah, 55-56, 377-382, Podgorica, ISSN 0354-5342

 

 

 
 

108. Draško Došljak, Srpski jezik (razvoj, upotreba i naziv), Sloboda, br. 869-870. Berane 2003, str. 58-59.

109. Draško Došljak, O govoru Letnice, (prikaz knjige Radosava Đurovića »Govor Letnice«) Zbornik Filološkog fakulteta, br. 11, Kosovska Mitrovica 2001, str. 281 – 282.

110. Draško Došljak, Značajan prilog istoriografiji i bibliografiji, (prikaz: Zdravko Deletić, Sredstva informisanja u Vasojevićima), Nauka i kritika, Berane 2000, str. 81 – 86, UDK 929:93 –99,

111. Draško Došljak, O jeziku Grigorija Božovića, (prikaz: Zbornik radova jezik i stil Grigorija. Božovića) Srpski jezik, br, 12, 1-2, Beograd 2007, str. 623-627.

112. Draško Došljak, Slavenizmi u Njegoševim pjesničkim djelima, (prikaz: Svetozar Stijović: Slavenizmi u Njegoševim pesničkim delima), Zbornik Filološkog fakulteta u Prištini, br. 2, str. 277 -279,

113.Draško Došljak, Značajan doprinos dijalektologiji, (prikaz: Milosav Vukićević: Ogledi iz dijalektologije), Univerzitetska misao, br. 1-2, Priština 1993, str. 93-95, YU ISSN 0354-3994,

114. Draško Došljak, O Šekularu i Šekularcima, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU, br. 19, Podgorica 2008, str. 295 – 298, ISSN 0350 – 5472 str. 28.

115. Draško Došljak, Poezija ljubavi i čežnje, (prikaz: Lazar Dašić, Kosovske elegije), Sloboda, 1. jun 1991, erane, str. 7,

116. Draško Došljak, O počecima književnog jezika kod Srba, (prikaz: Boris Unbegaun: Počeci književnog jezika kod Srba) Baština, br. 6, Priština 1995, str. 167-171, ISSN 0353-9008,

117. Draško Došljak, Jezik „Crnog vjetra“, (prikaz: Veljko Mijović, Crni vjetar), Stremljenja, br. 6,7,8, Priština 1993, str. 211-212,  YU ISSN 0585-4229,

118. Draško Došljak, Fenomenologija dječijeg svijeta, (prikaz: Milutin Đuričković, Stvaralaštvo za decu), Osmijeh, br. 15, Podgorica 1997, str. 54-56,

119. Draško Došljak, Braho Adrović – pjesnik ljubavi i bola, Mozaik, br. 17, Bijelo Polje 2006, str. 42-43.

120. Draško Došljak, Šekular i Šekularci, Djelo Miomira Dašića u ogledalu stručne i naučne kritike, (prikaz: Miomir Dašić, Šekular), CID, Podgorica 2008, str. 304-307,

121. Draško Došljak, Hadžićev i „Rožajski karvan“, (prikaz: Hilmo Hadžić, Rožajski karvan),Rožajski zbornik, br. 14, Rožaje 2010, str. 279-280, ISSN 0351-9457,

122. Draško Došljak, Studija o vremenu i ljudima u njemu, (prikaz: Zdravko Deletić. Učiteljska škola u Ivangradu), Nauka i kritika, Berane 2000, str. 108-110,

123. Draško Došljak, Značajan prilog istoriografiji (prikaz: Zdravko Deletić, Sredstva informisanja u Vasojevićima), Zbornik Filozofskog fakulteta, br. 26-27., Priština 1996/97, str. 465-469.                                                                     

124. Draško Došljak, Lična imena u Šudikovskom pomeniku, Sloboda, br. 865-866,  Berane 2003, str. 27

125. Vesna Vukićeviuć-Janković, Draško Došljak, Integritet naučne misli, prikaz Zbornika Njegoševi dani I, Riječ, nova serija, broj 2, Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta, Nikšić 2009, str. 223-231. ISSN 0354-6039

126. Draško Došljak, Filozofija života Podgoričana, (prikaz: Derviš-Beli Selhanović, Humor dar srca), Kulturni život, br. 8, Podgorica 2000, str. 26,

127. Draško Došljak, O jeziku Marka Miljanova, (prikaz: Rajka Bigović-Glušica, Jezik Marka Miljanova), Jedinstvo, 10. april 1998, Priština, str. 9,

128. Draško Došljak, Riječ kao slika, (prikaz: Siniša Jelušić, Književnost i slikarstvo Đure Jakšića), Pobjeda, 26, 10. 1996, Podgorica, str. 27,

129. Draško Došljak, Nedovoljno ispitani terenionomastička istraživanja u Crnoj Gori, Prosvjetni rad, br. 1-2 (08. 02. 2002), Podgorica, str. 13,

130. Draško Došljak, Stvaranje kadrovske baze u prosvjeti (prikaz: Zdravko Deletić, Učiteljska škola u Ivangradu 1949-1954), Prosvjetni rad, br. 3-4, Podgorica 2001, str. 22.