Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Bojičić GordanaX

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u januaru 2004. godine.

Magistrirala 2008. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Jezička svojstva italijanske novinske i televizijske reklame pod mentorstvom prof. dr Mile Samardžić.

Doktorirala 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na temu Nastava i učenje gramatike italijanskog kao stranog jezika u formalnom obrazovanju pod mentorstvom prof. dr Julijane Vučo.

Od oktobra 2004. godine angažovana je u nastavi na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću, na vježbama iz oblasti italijanske morfosintakse, sintakse i semantike i metodike nastave italijanskog jezika, kao i na vježbama prevođenja na italijanski jezik.

U više navrata boravila je u Italiji na brojnim specijalizacijama i studijskim boravcima na univerzitetima u Bariju, Peruđi, Sijeni i Rimu. 

Saradnica je Ispitnog centra Crne Gore kao autorka testova za takmičenje iz italijanskog jezika za srednje škole. Saradnica je i u Zavodu za školstvo Crne Gore kao autorka i realizatorka foruma i seminara za nastavnike italijanskog jezika. Predsjednica je komisije za izradu nastavnog programa za italijanski jezik za osnovne i srednje stručne škole.

Učestvovala je na više naučnih skupova u zemlji i inostrantsvu. Bavi se prevođenjem, od maja 2010. ima zvanje stalnog sudskog tumača za italijanski jezik.

U naučnom radu bavi se primijenjenom i obrazovnom lingvistikom, teorijom usvajanja stranih jezika i sociolingvistikom.