Medicinski fakultet

Biografija - Vuksanović-Božarić Aleksandra+
Biografija - Vuksanović-Božarić Aleksandra+

Rođena 20.06.1974. god. u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju . Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisala školske 1993/94.god., i diplomski rad odbranila 9.05.2001. god. ocjenom 10.

Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila specijalistički ispit ocjenom  odličan 30.01.2009.god.

Upisala magistarske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, odsjek „Opšta hirurgija“ i položila sve planom i programom predviđene ispite prosječnom ocjenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom ''Angiografska analiza vaskularne peteljke režnja m. tensor fasciae latae“ odbranila 27.12.2004. god. ocjenom 10.                                                                                

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Anatomske karakteristike zatezača butne fascije i mogućnosti primene u rekonstruktivnoj hirurgiji“ odbranila 19.05.2009.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Završila školu Stereologije 2004. god., „Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju“, škole- „Primjena ultrazvuka u dijagnostici; Ginekologija i opstetricija, i “Ian Donald Curse Advances in Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, “Novine u Infertilitetu-savremena dijagnostika i tretman”.

Predavač po pozivu na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Na Evropskom simpozijumu SZO održanom u Istambulu oktobra 2011. godine, član radne grupe za “Strategiju prevencije raka grlića materice”. Učestvovala u izradi Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka grlića materice, koji je Vlada Crne Gore usvojila septembra 2011. god. Član radne grupe za sprovođenje Nacionalnog skrining programa za prevenciju raka grlića materice u Crnoj Gori.

Rukovodilac bilateralnog projekta “Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti djece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti”, odobren decembra 2018.god.

Na listi eksperata Ministarstva prosvjete za akreditacije. 

U zvanje Primarijus promovisana 25.07.2012. godine.                                                                           

Član udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije, Društva Anatoma Crne Gore i Srbije, Društva za Humanu reprodukciju Crne Gore. 

Imenovana za nacionalnog fokal pointa za seksualno i reproduktivno zdravlje 29.09.2016.god. od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Na listi eksperata Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za procjenu dokumentacije u procesu izdavanja dozvole za stavljanje lijeka u promet u Crnoj Gori, decembar 2012.god.                                   

Angažovana u  JZU Dom zdravlja Podgorica kao izabrani doktor za žene-specijalista ginekologije i akušerstva.

U zvanje vanrednog profesora izabrana 2015. godine.
Od 16.09. 2020.godine redovni profesor na predmetu Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Član Etičkog komiteta JZU Dom zdravlja Podgorica , april 2017.godine.

Imenovana za Prodekana za nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore novembra 2018.godine.

 

BIBLIOGRAFIJA

 1. Vuksanovic-Bozaric A, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N,Popovic N, Radunovic M: The pterygopalatine fossa: morphometric CT study with clinical implications. Nov.2018 Surgical and Radiologic Anatomy 1-8 DOI: 10.1007/s00276-018-2136-8
 2. Vuksanovic Bozaric A, Abramovic M, Vuckovic Lj, Golubovic M, Vukcevic B, Radunovic M. Clinical significance of understanding lateral and medial circumflex femoral artery origin variability. March 2018 Anatomical Science InternationalDOI 1007/s12565-018-0434-1
 3. Vuksanovic-Bozaric A, Radojevic N, Muhovic D, Abramovic M, Radunovic M. Significance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flapping. September 2015 Folia morphologica 74(3):389-395 DOI 5603/FM.2015.0060
 4. Vuksanovic-Bozaric A, Radunovic M, Radojevic N, Abramovic M. Bilateral anatomical variation of the sural nerve and review of literature. Aug 2013 Anat Sci Int 89:57-61. DOI 10.1007/s12565-013-0195-9
 5. Crnogorac S, Vuksanovic Bozaric A. Galen Vein Aneurysm– Challenge for Treatment. December 2017 DOI 71515/med-2017-0054
 6. Radunovic M, Vukcevic B, Radojevic N, Vuksanovic Bozaric A. Morphometric characteristics of the optic canal and the optic nerve. July 2018 Folia Morphologica, Published online. DOI: 10.5603/FM.a2018.0065
 7. Radunovic M, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N, Radojevic N, Vuksanovic Bozaric A: Bilateral anatomic variation in the relation of the upper trunk of the brachial plexus to the anterior scalene muscle. July 2018 Folia Morphologica, Published online. DOI: 10.5603/FM.a2018.0056
 8. Radunović, M, Vukasanović Božarić, A, Radojević, N. & Vukadinović, T. A new anatomical variation of the musculocutaneous and the median nerve anastomosis. June 2013 Folia Morphologica 72(2):176-179.DOI: 10.5603/FM.2013.0030
 9. Vučković Lj, Crnogorac N, Panjković M, Jančić S, Miladinović M, Vuksanović Božarić A et al : Comparison of cytological categories atypical (C3) and suspected (C4) with histopathological diagnoses of breast lesions. March-april 2018 Journal of B.U.ON.: official journal of the Balkan Union of Oncology 23(2):366-371 ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293
 10. Radunovic M, Vitosevic Z, Cetkovic M, Vuksanovic-Bozaric A, Radojevic N, Radunovic M. Morphometric Analysis of the Fascicular Organisation of the Optic Nerve. Feb 2015 Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review 72(2):132-135 DOI: 10.2298/VSP1502132R
 11. Vuksanović-Božarić A, Stefanović N, Pavlović S, Đurašković R, Ranđelović : Analysis of deep femoral artery origin variances on fetal material. Facta Universitatis, Serie Medicine and Biology Niš, ISSN 0354-2017, UC 612.64: (611.13:611.98), 2007; 14(3): 112-116.
 12. Vuksanović A, Ugrenović S, Jovanović I: Vascular stalk analysis of the tensor fasciae latae flap. Facta Universitatis, Series Medicine and Biology Niš, ISSN 0354-2017, UC 611.13, 2006; 13(1): 1-5.
 13. Vuksanović A, Bakić V, Rančić Z, Ugrenović S: Značaj poznavanja angiografskih karakteristika vaskularne peteljke režnja m. tensor fasciae latae. Acta Medica Medianae Niš, YU ISSN 0365-4478, UDK 61, 2006; 45(3) 5-12.     
 14. Abdić N, Vuksanović-Božarić A, Kezunović M, Bakić V: Characteristics of the talocrural (ankle) joint injuries and their treatment. Facta Universitatis, Series Medicine and Biology Niš, ISSN 0354-2017, UC 616.72-001.6-08:796, 2006; 13(3): 148-151.
 15. Radunović M, Radunović M, Vuksanović A et al: Changes on optic nerve with sarcoidosis patients September 2008 Acta ophthalmologica 86(s243):0-0 DOI: 10.1111/j.1755-3768.2008.686
 16. Abdić N, Vuksanović-Božarić A, Kezunović M, Bakić V: Le lesioni dell′articolazione della caviglia e loro trattamento esperienze di un anno di oservazioni. Medicina Dello Sport, Rivista Della Federazione Medico Sportiva Italiana, ISSN 1827-1863, 2008; 61(2):267-70.
 17. Radunović M, Radunović M., Vuksanović A, Terzić N, Vuksanović A: Stereological Analysis of Rat Myocardium after exposure to stress. Folia Anatomica Beograd, YU ISSN 0345-5431, UDC 611/612, 2004; 32(1): 11-15.

 

Monografija

Vuksanović - Božarić A, Radunović M. Anatomske karakteristike vaskularizacije mišića zatezača butne fascije. Medicinski fakultet Podgorica, 2013; str.83. ISBN 978-9940-657-00-0 COBISS.CG-ID 23094800

 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima

 1. Vuksanovic‐Božaric A, Jovanović M, Stevović Z, Abramović M, Radunovic M. The importance of HPV testing in cervical cancer prevention. Medical Journal of Montenegro 2013;1(2):35-40 doi:10.5937/cma1-4672
  MEDICAL JOURNAL OF MONTENEGRO. ISSN: 2336-9140; Open Access.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.