Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Stanovčić IgorX

Capt. Igor Stanovčić / Kapetan duge plovidbe

Rođen 19.oktobra 1969. godine u Kotoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu nautičkog smjera. Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, 1993. godine, završio je studije na nautičkom odsjeku u dvogodišnjem trajanju. Na istom Fakultetu, 2001. godine, završio je četvorogodišnje studije, Odsjek za upravljanje – smjer: Pomorsko brodarstvo. Stepen magistra nauka na akademskom studijskom programu Pomorske nauke Pomorskog fakulteta stekao je 2017. godine.

Uporedno sa školovanjem, od 1989. godine pa do 2001. godine, je bio zaposlen na brodovima domaćih i inostranih kompanija u svojstvu oficira palube. U skladu sa zakonskim normama, polagao je stručne ispite i sticao  zvanja: „Oficir palube“ pa, zatim, „Prvi oficir palube na brodu od 3000 BT ili većem“, i najveće zvanje u pomorstvu „Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg“. Godine 2002. zapošljava se na Fakultetu za pomorstvo u svojstvu višeg laboranta, 2005. godine stiče zvanje stručnog saradnika za nautičku grupu predmeta, a 2018. godine zvanje višeg stručnog saradnika za istu grupu predmeta. Od 2005. do 2011. godine vrši dužnost direktora Centra za obuku pomoraca na Fakultetu za pomorstvo. Od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, 2009. godine, imenovan je za člana Ispitne komisije za sticanje najvećih zvanja u pomorstvu. Takođe, u više navrata , od strane Centra za stručno obrazovanje Crne Gore, bio je imenovan za člana komisije za polaganje stručnog ispita iz nautičke grupe predmeta u JU Srednja pomorska škola – Kotor.

Osnovna tema njegovog naučnog rada je iz domena Navigacije, Sigurnosti na moru i Manevrisanja i pravilima o izbjegavaju sudara na moru, posebno novi elektronski sistemi koje se primjenjuju na današnjim brodovima. Iz ovih oblasti objavio je više radova u domaćim i međunarodnim časopisima.