Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Šekularac-Ivošević SenkaX

Doc. dr Senka Šekularac-Ivošević je rođena 19. februara 1979. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Beranama, gdje je 1997. godine završila prirodno-matematički smjer Gimnazije „Panto Mališić”. Dobitnik je diplome „Luča” i nosilac priznanja „Đak generacije”.


Diplomirala je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,44. Akademski naziv - magistar ekonomskih nauka stekla je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom magistarske teze pod naslovom „Marketinški aspekti pomorskih luka - s posebnim osvrtom na Luku Bar”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Strategijski efekti tržišnog pozicioniranja na konkurentnost morskih luka“ odbranila je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, čime je stekla naučni stepen - doktor ekonomskih nauka.


Od 2003. godine zaposlena je na Univerzitetu Crne Gore u zvanju saradnika u nastavi na Pomorskom fakultetu Kotor. Bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za oblast Marketing u pomorstvu na Pomorskom fakultetu Kotor decembra 2017. godine.


U svojstvu autora i koautora objavila je preko 30 naučnih, stručnih i konferencijskih radova. Posjeduje iskustvo rada u timovima na realizaciji međunarodnih projekata i izradi sektorskih studija za pomorsku privredu.


Tokom tromjesečnog kursa pod nazivom „Sustainable Port Development and Planning“ usavršavala se u Japanu (2006) iz oblasti strategijskog upravljanja morskim lukama i održala niz prezentacija na temu benčmarking analize poslovnih performansi morskih luka. Kao učesnica programa međunarodne mobilnosti boravila je na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju – NTNU (Norveška, 2014), Aegean univerzitetu - Department of Shipping, Trade and Transport u Chios-u (Grčka, 2016), Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (Hrvatska, 2016), Pomorskoj akademiji u Rigi (Letonija, 2017) i Univerzitetu u Marburgu - Philipps-Universität Marburg (Njemačka, 2018).


Učestvuje u realizaciji programa obuke za pomorce iz domena upravljanja resursima na mostu i brodskom mašinskom kompleksu i koordinator je obuke za rukovođenje i timski rad na brodu. Od 2018. godine obavlja poslove koordinatora za međunarodnu saradnju na Pomorskom fakultetu Kotor.