Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Šerović Drago
Biografija - Šerović Drago

Dr Drago D. Šerović, dipl. ing

  Rođen je 1944. god. u Bijeloj, Boka Kotorska.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Odsjek elektronike i telekomunikacija, diplomirao je 1968. god. Na istom Fakultetu, Smjer upravljanje sistemima, je završio specijalističke poslijediplomske studije 1980. godine odbranom rada „Sinteza sistema automatskog upravljanja kursom broda“, a 1983. godine odbranom rada „Analiza i sinteza sistema automatskog upravljanja kretanjem broda“ završio je magistarske poslediplomske studije.

         Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci je odbranio doktorsku disertaciju  „Upravljanje sistemom opsluživanja brodova u lukama morskog bazena“, 1991. godine pred Komisijom sastavljenom od članova Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Podgorici i Univerzitreta u Rijeci.

         Po završetku studija 1968. god. zaposlio se u Brodogradilištu  u Bijeloj gdje je radio na radnim mjestima rukovodioca:  Elektro pogona, Pogona održavanja, službe Tehničke pripreme, zatim  na mjestima direktora Proizvodno-tehničkog sektora i direktora sektora Razvoj. 

  1. Šerović je obavio više stručnih boravaka u poznatim svjetskim firmama za proizvodnju brodske opreme i uređaja (Atlas Copco, Alfal Laval, Anshutz, Nord Control, Sulzer, KaMeWa, Končar, Jugoturbina, Prva petoletka, Minel Kotlogradnja). Boravio je i izučavao proces remonta brodova u više remontnih brodogradilišta (Hrvatska, Italija, Poljska, Rumunija, Španija, Slovačka, Grčka).                                                                            

Kao rukovodilac pogona i službi i kao direktor Proizvodno-tehničkog sektora direktno je upravljao remontom složenih brodskih sistema i mehanizama, kao i složenim sistemom remonta brodova.  Poslovi su rađeni  po svjetskim standardima i normama uz nadzor i prijem od strane svjetskih Klasifikacionih društava i predstavnika svjetskih brodara.                                                                                                                                                   Radi povećanja efektivnosti i efikasnosti  sistema remonta brodova D. Šerović je projektovao i realizovao sa timom Brodogradilišta značajne projekte : "Sistem nadzora i upravljanja energentima Brodogradilišta” (elektroenergija, para, tehnička voda, pitka voda, tehnički gasovi); "Povećanje efikasnosti eksploatacije plivajućih dokova u remontu”; "Identifikacija slučajnih smetnji i minimiziranje njihovog uticaja na efikasnost sistema remonta brodova"; “Optimizacija vremena završnih poslova u režimu primo-predaje broda”; “Optimizacija direktnih troškova remnta broda”.

Kao direktor sektora Razvoj bio je na čelu timova za razvoj i implementaciju projekata: „Reinžinjering poslovnih procesa remontnog brodogradilišta”, „Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001-2000 u Brodogradilištu”, „Upravljanje rizicima u poslovnom sistemu Brodogradilišta”, „Upravljački integralni informacioni sistem sa intenzivnom podrškom softvera u poslovni sistem Brodogradilišta” koji objedinjava više od 1200 poslovnih funkcija i predstavlja moćan alat poslovodstvu za upravljanje poslovnim sistemom u realnom vremenu.                                                                  

Od 1973. god. je u neprekidnom angažovanju  na Višoj pomorskoj školi, danas Pomorskom fakultetu  Kotor.

Predavao je stručne predmete iz oblasti radio komunikacija, teorije sistema, automatskog upravljanja i dijagnostike sistema. Bio je mentor za više desetina diplomskih radova, mentor i član komisija za izradu i odbranu više magistarskih radova.

        Kao „Istaknuti stručnjak iz prakse” i danas je na Pomorskom fakultetu angažovan za izvođenje nastave na predmetu Tehnička dijagnostika. Svoja predavanja i vježbe i dalje kontinuirano osavremenjuje prateći razvoj i primjenu sistema kompleksnog upravljanja na brodu i koristeći svoja iskustva iz Brodogradilišta.

      U periodu 1979 – 1980. kada je D. Šerović bio stalno zaposlen na Fakultetu za pomorstvo Kotor u ime Fakulteta vodio je projekte: „Primjena naučnih metoda u optimizaciji pomorskog transporta” (SIZ za naučne djelatnosti Crne Gore) i „Izrada savremenog brodomašinskog simulatora” u saradnji sa Institutom za računarske nauke „Energoinvesta” Sarajevo. Bio je član stručne grupe „Rijeka – Kotor” za nabavku brodomašinskog i nautičkog simulatora firme „Nord Control”.                                                                                                                                                           U tom periodu bio je i stalan član Tima za obnovu i razvoj razrušenog Brodogradilišta poslije 1979. godine gdje bio zadužen za projekte: „Projektovanje i realizacija  poslova iz oblasti elektronike-automatike vezane za program obnove i izgradnje Brodogradilišta”; „Uvođenje računara u proizvodni proces Brodogradilišta”; „Projektovanje novog sistema katodne zaštite Brodogradilišta (dokovi, gatovi, hale, platforme), implementacija, praćenje, regulacija”.

        U pripremi izrade Magistarskog rada i Doktorske disertacije  D. Šerović je obavio višemjesečne  naučne specijalizacije u Institutu za automatiku Pomorsko-trgovačke akademije, Gdinja 1981. god. i  na Vodnom institutu, Katedra za automatiku  Odesa 1986. god.     

        Stalna  naučna angažovanost  D. Šerovića je  usmjerena na istraživanja sistema upravljanja u eksploataciji broda: broda u vožnji, broda u luci i broda u remontu, gdje je dao interesantne i originalne doprinose poboljšanja efikasnosti primjenom naučnih metoda, savremenih tehničkih riješenja, kao i originalnih riješenja.

Napisao je više od 40 stručnih i nučnih radova koje je objavio u domaćim i inostranim časopisima i  izložio na skupovima u zemlji i inostranstvu.                                                                                                                          Rezultati istraživanja iz oblasti remonta brodskih sistema i mehanizama su prihvaćeni kao osnova izrade doktorske disertacije „Prilog metodama analize i sinteze složenih sistema redova čekanja i njihova primjena u sistemu remonta brodske elektrotehnike“ odobrene od strane komisije Elektrotehničkog fakulteta i Komisije Univerziteta u Beogradu 1990. godine.                                                                                                                    Služi se engleskim i  ruskim  jezikom.                                                   

     Univerzitet u Ljubljani i Privredna komora Slovenije su nagradili Magistarski rad D. Šerovića  nagradom "Prof. dr Vratislav Bednjanič".                                                                                                                                    U više navrata bio je član Privredne komore Crne Gore i stručni saradnik Jugoregistra.  U Brodogradilištu Bijela i na Fakultetu u Kotoru  obavljao je više upravnih funkcija, a u Bijeloj i u Opštini Herceg-Novi  više društvenih funkcija.

Telefon za kontakt: 067 / 341-701

Meil adresa: drago.serovic@t-com.me