Rektorat

Biografija - Škurić Maja
Rođena sam 1984. godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u rodnom gradu. 2003. godine sam upisala Fakultet za pomorstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore, Odsjek za upravljanje, na kojem sam diplomirala 2007. godine i stekla zvanje „diplomirani menadžer u pomorstvu“. Tokom studija sam bila stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore od 2005. do 2007. godine. U 2008. godini sam upisala master akademske studije na Univerzitetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu, na studijskom programu „Saobraćaj“, gdje sam 30.05.2011. godine odbranila master rad i stekla zvanje „master inženjer saobraćaja“. Na istom fakultetu sam od školske 2015/16. godine student doktorskih studija na studijskom programu „Saobraćaj“. Ispite predviđene planom i programom doktorskih studija položila sam sa prosječnom ocjenom 9,625. U 2015. godini sam dobila stipendiju Ministarstva prosvete Crne Gore za sufinansiranje školarine studentima doktorskih studija. Govorim engleski i italijanski, a služim se i španskim jezikom.

Tokom studiranja, tačnije od 2005. do 2007. godine, bila sam demonstrator u nastavi na pomorsko-transportnoj grupi predmeta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Od jula 2007. godine do jula 2008. godine radila sam u Baru u preduzeću „Interlog doo“ koje se bavi lučkom i brodarskom agenturom, gdje sam završila pripravnički staž. Nakon toga sam počela da radim kao honorarni saradnik u nastavi iz pomorsko-transportne grupe predmeta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, kada započinjem i svoj naučno-istraživački rad. Od 2009. godine do danas, zaposlena sam kao saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom na navedenoj instituciji.

Kao autor i koautor, do sada sam objavila preko 70 naučnih radova, kako u međunarodnim časopisima, tako i na međunarodnim konferencijama. Do sada sam učestovala na velikom broju seminara i simpozijuma, kao i u istraživačkim timovima više nacionalnih, bilateralnih i međunarodnih projekata. Tokom 2012. i 2014. godine, provela sam više nedjelja na specijalizaciji na Fakultetu organizacionih nauka u Kranju, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, gdje sam usavršavala programske alate i tehnike. Trenutan broj citata radova na kojima sam jedan od autora, prema statistici Google Scholar-a, je 60.