Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Krivokapić-Donat NedaX

Univerzitet Crne Gore

Filološki fakultet Nikšić

 

Neda Donat-Krivokapić rođena je u Hercegovcu (Hrvatska) 1959. godine. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Hrvatskoj i u Saveznoj Republici Njemačkoj. Kao stipendista Češke vlade upisala je petogodišnje studije češkog i njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu. Diplomirala je 1985. godine. Pored toga je završila i studij vijetnamskog jezika na istom Fakultetu.

Postdiplomske studije - smjer Nauka o jeziku, završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad na temu Njemački prevodi Njegoševog Gorskog vijenca odbranila je 2000. godine i time stekla zvanje magistra filoloških nauka.  

Na Univerzitetu Crne Gore radi od šk. 1993/94. godine, gdje je na Fakultetu za pomorstvo bila saradnik u nastavi. Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru je 2000. godine izabrana u zvanje predavača više škole za njemački jezik, a od 2004. godine ima zvanje višeg lektora. Od šk. 1999/2000. do šk. 2009/10. godine bila je angažovana i na Institutu za strane jezike u Podgorici.  Od šk. 2013/14 izvodi i nastavu iz Metodike nastave njemačkog jezika (7. i 8. semestar) na specijalističkim studijama na Filozofskom fakultetu u Nikšiću

Usavršavala se u više navrata iz jezika struke i metodike nastave stranih jezika u Njemačkoj, u Libeku, Kilu i na Hajnrih Hajne Univerzitetu u Dizeldorfu. Autorka je jedne monografije i 22 stručna i naučna rada. Objavila je niz značajnih prevoda knjiga sa njemačkog i na njemački jezik iz oblasti ekonomije i turizma. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

Doktorsku disertaciju Nastava njemačkog jezika u Crnoj Gori 1865-1945. odbranila je 14. 11. 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pod mentorstvom prof. dr Vesne Berić-Đukić. (Filozofski fakultet Novi Sad).

Ova doktorska disertacija predstavlja značajan doprinos istoriji školstva Crne Gore i doprinos cjelovitom razumijevanju diahrone problematike nastave stranih jezika u Crnoj Gori, a koja je bitna za razumijevanje sinhronije razvoja jezika.

 

Od 1. marta 2017. godine zaposlena je na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

 

Od 1998. godine do aprila 2017. godine bila je sudski tumač za češki i njemački jezik. Dugogodišnji je simultani i konsekutivni prevodilac. Od 2016. je spoljnja saradnica Ispitnog centra Crne Gore za njemački jezik.

Dokumenti