Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Doc. dr Jašarović Edin
Biografija - Doc. dr Jašarović Edin

Doc. dr Edin Jašarović rođen je 09. 06. 1982. g. u Podgorici, Crna Gora gdje je završio Gimnaziju  »Slobodan Škerović« - filološki smjer. Nakon toga upisao je osnovne studije na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje, odsjek za produkciju gdje je dobio zvanje - diplomirani producent.

Poslijediplomske studije, završio je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na UNESCO katedri Interdisciplinarnih studija - Menadžmenta u kulturi i kulturne politike Balkana i dobio zvanje,  diplomirani menadžer u kulturi i medijima/master. Na istim studijama odbranio je master rad pod naslovom: Menadžment crnogorskog narodnog pozorišta - mogućnosti transformacije sistema redizajnom organizacionih parametra”, pod mentorstvom red. prof. dr Milene Dragićević - Šešić, 2009.g.

Doktorske studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu upisuje 2009. g. gdje je 2016.g. odbranio  doktorsku disertaciju pod nazivom: „Strategija razvoja lokalne kulturne politike s aspekta kreativne ekonomije gradova“, pod mentorstvom red. prof. dr Milene Dragićević – Šešić. i stekao naučno zvanje, doktor nauka – umjetnost i mediji.

Od 2006. godine na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje angažovan je kao  saradnik u nastavi  na predmetu Pozorišna produkcija - osnovne studije.

U školskoj 2010/11. godini povjerena mu je nastava za predmet Menadžment u kulturi I, II, III, IV, na Studijskom programu Produkcija  - osnovne studije.

Od 2015. godine angažovan je po internom oglasu UCG i na Fakultetu likovnih umjetnosti - Cetinje,  za predmet  Menadžment u kulturi I i II, na akademskim poslijediplomskim magistarskim studijama.

Na Fakultetu političkih nauka – Podgorica od akademske 2016/2017. g. angažovan je po internom oglasu gdje predaje predmet Evropski kulturni modeli na specijalističkim studijama, na odsjeku Evropskih studija.

Od 2014. do 2017.g. vršio je dužnost prodekana za nastvau na FDU - Cetinje. Od 2018. g. na FDU - Cetinje, angažovan je kao prodekan za međunarodnu saradnju.  

Osnivač je i programski direktor „Centra za istraživanje i razvoj kulturne politike“.

Trenutno obavlja funkciju člana Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta.

U toku profesionalne karijere učestvovao je u mnogobrojnim međunarodnim i domaćim kulturnim projektima. Bio je projektni menadžer CBC IPA projekta “ArTVision”, kao i projektni menadžer Erasmus + projekta “Berlin-Cetinje-Rome” – Values of Europe, koje je kao partner realizovao FDU - Cetinje.  U proteklom period bio je više puta angažovan u različitim nacionalnim i lokalnim komisijama i radnim tijelima za kulturu. U periodu od 2003 - 2007. g. i od 2008 - 2010. g. godine radio je i kao izvršni producent u Crnogorskom narodnom pozorištu. Bio je  stipendista italijanske regije Pulja, kao najbolji učesnik seminara »Contemporary theatre management« u okviru  AR.CO projekta (Artistic Connection) »Per una rete Adriatica dei teatri« INTERREG III A, Adriatic Cross-Border Community Programme, L'aquila, Italija, 2005. g. Kao student bio je stipendista Crnogorskog narodnog pozorišta, 2005. g. i dobitnik  »Godišnje nagrade« CNP-a za izuzetan doprinos produkciji i organizaciji 2004. godine.

Do sada je obajavio više naučnih radova i članaka u međunarodnim i regionalnim časopisima i učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim i regionalnim konferencijama i seminarima. Trenutno učestvuje u dvije COST Akcije (European Cooperation in Science and Technology) 1307 i 1308 i član je više međunarodnih udruženja koja se bave kulturnom politikom. Dosadašnja akademska interesovanja orijentisana su prema različitim naučnim disciplinama kao što su:  kreativna ekonomija, ekonomika kulturne politike, menadžment u kulturi, kulturna politika, kreativne  industrije i razvoj profesionalne umjetničke karijere.

edinjasarovic1982@gmail.com