Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Doc. dr Jašarović Edin
Biografija - Doc. dr Jašarović Edin

Doc. dr Edin Jašarović rođen je 09. 06. 1982. g. u Podgorici, Crna Gora gdje je završio Gimnaziju  »Slobodan Škerović« - filološki smjer. Nakon toga upisao je osnovne studije na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje, odsjek za produkciju gdje je dobio zvanje - diplomirani producent.

Poslijediplomske studije, završio je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na UNESCO katedri Interdisciplinarnih studija - Menadžmenta u kulturi i kulturne politike Balkana i dobio zvanje,  diplomirani menadžer u kulturi i medijima/master. Na istim studijama odbranio je master rad pod naslovom: Menadžment crnogorskog narodnog pozorišta - mogućnosti transformacije sistema redizajnom organizacionih parametra”, pod mentorstvom red. prof. dr Milene Dragićević - Šešić, 2009.g.

Doktorske studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu upisuje 2009. g. gdje je 2016.g. odbranio  doktorsku disertaciju pod nazivom: „Strategija razvoja lokalne kulturne politike s aspekta kreativne ekonomije gradova“, pod mentorstvom red. prof. dr Milene Dragićević – Šešić. i stekao naučno zvanje, doktor nauka – umjetnost i mediji.

Od 2006. godine na Fakultetu dramskih umjetnosti - Cetinje angažovan je kao  saradnik u nastavi  na predmetu Pozorišna produkcija - osnovne studije.

U školskoj 2010/11. godini povjerena mu je nastava za predmet Menadžment u kulturi I, II, III, IV, na Studijskom programu Produkcija  - osnovne studije.

Od 2015. godine angažovan je po internom oglasu UCG i na Fakultetu likovnih umjetnosti - Cetinje,  za predmet  Menadžment u kulturi I i II, na akademskim poslijediplomskim magistarskim studijama.

Na Fakultetu političkih nauka – Podgorica od akademske 2016/2017. g. angažovan je po internom oglasu gdje predaje predmet Evropski kulturni modeli na specijalističkim studijama, na studijskom programu Evropskih studija i predmet Medijska kultura na osnovnim studijama.

Od 2021.g. angažovan sam po internom oglasu UCG-a na Muzičkoj akademiji, za predmet Manadžment u kulturi I i II ma master studijama.

Od 2014. do 2017.g. vršio je dužnost prodekana za nastavu na FDU - Cetinje.

Od 2018. g. na FDU - Cetinje, obavljao je dužnost prodekana za međunarodnu saradnju.  

Odlukom Univerziteta Crne Gore br. 03-76 od 12.01. 2017.g. izabran je u zvanje docenta za oblast Menadžment u kulturni na FDU – Cetinje, gdje pored ostalog predaje i predmete: Kulturna politika, Interkulturni projekti, Kreativne industrije, Teoriju medija, Metodologiju umjetničkog i naučnog istraživanja itd.

Osnivač je i programski direktor NVU „Centra za istraživanje i razvoj kulturne politike“.

Od 2017 – 2020. g. bio je član Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta.

Rješenjem Vlade Crne Gore od 27. 11. 2020. g. imenovan je za predsjednika Savjeta JU Filmski centar Crne Gore.

Od 2019.g. član je Vijeća za umjetnost Senata Univerziteta Crne Gore.

Od 2021.g. član je Odbora za doktorske studije Senata Univerziteta Crne Gore.

Dobitnik je priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinos razvoju naučno-istraživačke, umjetničke i stručne djelatnosti na FDU - Cetinje u toku 2018. g.

Odlukom Upravnog odbora UCG-a od 20. jula 2020.g. imenovan je za dekana Fakulteta dramskih umjetnosti - Cetinje za mandatni period do jula 2023.g.  

U toku profesionalne karijere učestvovao je u mnogobrojnim međunarodnim i domaćim kulturnim projektima. Bio je projektni i finansijski menadžer CBC IPA projekta “ArTVision”, kao i projektni menadžer Erasmus + projekta “Berlin-Cetinje-Rome” – Values of Europe, koje je kao partner realizovao FDU - Cetinje.  U proteklom period bio je više puta angažovan u različitim nacionalnim i lokalnim komisijama i radnim tijelima za kulturu. U periodu od 2003 - 2007. g. i od 2008 - 2010. g. godine radio je i kao izvršni producent u Crnogorskom narodnom pozorištu. Bio je  stipendista italijanske regije Pulja,  L'aquila, Italija, 2005. g. Kao student bio je stipendista Crnogorskog narodnog pozorišta, 2005. g. i dobitnik  »Godišnje nagrade« CNP-a za izuzetan doprinos produkciji i organizaciji 2004. godine.

Do sada je obajavio više naučnih radova i članaka u međunarodnim i regionalnim časopisima i učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim i regionalnim konferencijama i seminarima. Učestvovao je takođe u nekoliko COST Akcija (European Cooperation in Science and Technology) i član je više međunarodnih udruženja koja se bave kulturnom politikom. Dosadašnja akademska interesovanja orijentisana su prema različitim naučnim disciplinama kao što su:  kreativna ekonomija, ekonomika kulturne politike, menadžment u kulturi, kulturna politika, kreativne  industrije i razvoj profesionalne umjetničke karijere.

edinjasarovic1982@gmail.com Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.