Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Kordić Stevan
Biografija - Kordić Stevan

Stevan Kordić rođen je 1969. godine u Kotoru. U Radanovićima je završio osnovnu školu (1976—1984), a potom Srednju školu u Kotoru (1984—1987). Tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja učestvovao na brojnim takmičenjima iz Fizike i Matematike. Matematički fakultet u Beogradu upisuje 1989. godine. Diplomira na istom fakultetu 1994. godine sa prosječnom ocjenom 8.71 i ocjenom 10 na odbrani diplomskog rada. Postdiplomske magistarske studije upisuje takođe na Matematičkom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Jedna heuristika za metodu analitičkih tabloa” brani 1998. godine. Doktorsku tezu pod nazivom “Metod sedimentacije i njegove primjene u problemima diskretne matematike” odbranio je 2016. godine, takođe na Matematičkom fakultetu u Beogradu kod mentora prof. dr Žarka Mijajlovića.

Radio je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu (1997—1999), a zatim od 2000. godine na Fakultetu za pomorstvo Kotor. Angažovan je na grupi matematičkih predmeta na svim studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor.

Predmet njegovo naučnog rada su: matematička logika, automatsko dokazivanje teorema, kompjuterske nauke i kombinatorna optimizacija (posebno njene primjene na transportno-lučko-pomorske probleme). Objavio je više radova na domaćim i stranim konferencijama, kao i u domaćim i stranim naučnim časopisima

Umjetnički je fotograf i član brojnih udruženja posvećenih čuvanju kulturne baštine Boke Kotorske. Doživotni je član panevropskog udruženja Evropa Nostra.