Filološki fakultet

Biografija - Lakić Igor
Biografija - Lakić Igor

Prof. dr Igor Lakić

 

BIOGRAFIJA

Prof. dr Igor Lakić, vanredni profesor, završio je osnovne studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao iz oblasti lingvistike. Pored postdiplomskih studija u Beogradu, pohađao je i postdiplomske studije na Univerzitetu u Birmingemu, Velika Britanija. Tokom izrade doktorske disertacije obavljao je istraživanje na Univerzitetu u Kembridžu i Univerzitetu Caledonian u Glazgovu.

Objavio je monografije Analiza žanra: diskurs jezika struke i Diskurs, mediji, rat i udžbenik Fonetika i fonologija engleskog jezika u izdanju Univerziteta Crne Gore. Koeditor je monografije Academic Discourse Across Cultures u izdanju Cambridge Scholars Publishing. Objavio je skripta English Syntax: Forms and Functions i English for Political Science and Dyplomacy. Takođe je objavio značajan broj radova u međunarodnim i domaćim monografijama i časopisima, uključujući i časopise na A&HCI/SSCI listi. Izlagao je na velikom broju međunarodnih konferencija (London, Brajton, Mančester, Harogejt, Liverpul, Istanbul, Budimpešta, Frajburg, Strazbur, Nju Delhi, Teheran, Piwa, Alba Iulia, Varna, Konstanca, Ljubljana, Split, Sarajevo, Skoplje, Kopar, Beograd, Novi Sad, Herceg Novi, Podgorica, Budva, Cetinje, Nikšić...).

Naučni rad prof. dr Igora Lakića obuhvata analizu diskursa, analizu žanra, sintaksu i fonologiju engleskog jezika, sociolingvistiku, metodiku nastave stranih jezika i prevodilaštvo.

Na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na osnovnom studiju predaje Funkcionalnu sintaksu i Transformacionu sintaksu, a na postdiplomskom studiju Analizu diskursa, Prevod pravnih tekstova na engleski jezik, Prevod ekonomskih tekstova na engleski jezik i Konsekutivno prevođenje. Na Fakultetu političkih nauka predaje Engleski jezik struke 3 i 4 na trećoj godini studija, kao i Engleski jezik struke 5 i 6 na master studiju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu predavao je Uvod u prevodilačke studije na master programu.

Bio je mentor za izradu više magistarskih radova i četiri doktorske disertacije. Trenutno je mentor na izradi dvije doktorske disertacije i 5 magistarskih radova. Bio je član više komisija za odbranu doktorskih radova na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i na univerzitetima u Oslu i Sevilji.

Od 1995. go 2004. godine bio je prodekan za nastavu, a od 2004. do 2012. godine dekan Instituta za strane jezike. Predsjednik je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Udruženja konferencijskih prrevodilaca Crne Gore i član Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike u Savjetu Evrope u Strazburu.

Bio je član žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, član Senata Univerziteta Crne Gore, član Naučnog odbora UCG, član Savjeta za opšte obrazovanje Crne Gore, član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika. Koautor je ispitnih kataloga za engleski jezik, kao i recenzent testova za maturske i stručne ispite i državna takmičenja iz engleskog jezika u Ispitnom centru, pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Monografije

- Lakić, I.  (1999) Analiza žanra: diskurs jezika struke, Podgorica: Univerzitet Crne Gore i Institut za strane jezike, ISBN 86-81039-25-3

- Lakić, I. (2011) Diskurs, mediji, rat, Univerzitet Crne Gore i Institut za strane jezike, ISBN 978-86-85263-09-5

- Lakić, I., Živković, B. i Vuković Stamatović, M. (ur) (2015) Academic Discourse Accross Cultures, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-7801-2

 

Dio monografije

- Lakić, I.  (2015) “The Rhetorical Structure of Research Economic Article Introductions and its Syntactic and Lexical Exponents”, in Lakić, I., Vuković, M. i Živković, B. Academic Discourse Across Cultures, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 47 – 68 ISBN 978-1-4438-7801-2

- Lakić, I. (2013) „Analiza pisanog diskursa“, u S. Perović (ur.) Analiza diskursa – Teorije i metode, Podgorica: Institut za strane jezike, Univerzitet Crne Gore, ISBN 978-86-85263-12-5, str. 57 - 76

- Lakić, I. (2013) "Crnogorski jezik: od negacije do standardizacije", u Hadži Požgaj V, Balažić Bulc T., Gorjanc V. (ur.) Med politiko in stvarnostjo: Jezikoslovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, ISBN 978-961-237-321-4, str. 85 – 95

- Lakić, I. (2013) „An Approach to Consecutive Interpreting Instruction“,  u Knežević Krivokapić, M., Banjević, A. i Saržoska A. Re/Constructing Meaning: Acquiring Mastery in Translation Studies, Nikšić: Filozofski fakultet, Skopje: Filološki fakutet „Blaže Koneski“, ISBN 978-608-234-019-7, COBISS.MK-ID 938 33738, str. 57-66

- Lakić, I., Kostić, N. (2012) "Stavovi govornika prema jezičkom standardu u Crnoj Gori", u Granić, J. (ur.) Language Policy and Language Reality, Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, ISBN 978-953-7494-02-5, str. 509 – 518  

- Lakić, I. (2011) „What is actually discourse analysis?“,  u Vasić, V. Jezik u upotrebi / Language in Use,  Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-6065-068-1, UDK 81’42, str. 169-180

- Lakić, I. (2011) „Jezička slika Crne Gore“, u Požgaj Hadži, V. (ur.) Jezik između lingvistike i politike, Beograd: XX vek, ISBN 978-86-7562-115-7, str. 133 – 158

 

Urednik zbornika radova

- Lakić, I. (2014) Primijenjena lingvistika u fokusu, Zbornik radova sa treće konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (DPLCG), Podgorica, 25.10.2012., ISBN 978-9940-9423-1-1

- Lakić, I. (2013) Translation and Interpeting as Intercultural Mediation, Zbornik radova sa IV međunarodne konferencije Instituta za strane jezike, Podgorica, jun 2013., ISBN 978-86-85263-11-8

- Lakić, I., Kostić, N. (2013) Kroz jezike i kulture / Across Languages and Cultures, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Across Languages and Cultures", Institut za strane jezike, 2013., ISBN 978-86-85263-10-1

- Lakić, I., Kostić, N. (2009) Jezici i kulture u kontaktu / Languages and Cultures in Contact, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Languages and Cultures in Contact", Herceg Novi, Crna Gora, 16 – 18. septembar 2007., ISBN 978-86-85263-07-1, COBISS.CG.ID. 14087696

- Lakić, I., Kostić, N. (2007) Language for Specific Purposes, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije “Language for Specific Purposes”, Institut za strane jezike, Herceg Novi, Crna Gora, 23. – 25. septembar 2004., ISBN 978-86-85263-05-7,

 

Udžbenik

- Lakić, I. (2019) Fonetika i fonologija engleskog jezika, Podgorica: Univerzitet Crne Gore

 

Skripta

- Lakić, I. , “English Syntax: Forms and Functions”, Institut za strane jezike, 2011.

- Lakić, I. , “Fonetika i fonologija engleskog jezika, Institut za strane jezike, 2012.

- Lakić, I. , “English for Political Science and Diplomacy”, Institut za strane jezike, 2013.

 

Radovi objavljeni u časopisima

 

A. Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima

- Lakić, I (2019) “Constructing realities on war in print media discourse”, Revue roumaine de linguistique, LXIV, 1, p. 99–111, ISSN: 0035-3957, A&HCI, SSCI

- Lakić, I. (2018) “Portraying refugees in British print media: the case of NATO airstrikes on Yugoslavia”, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, Vol. 75, pp. 191 – 2014, ISSN: 1576-4737, A&HCI, SSCI

- Lakić, I., Pralas, J. (2016) “Translation Training for the EU: The Case of Montenegro”, Current Trends in Translation Teaching and Learning E, 3, pp. 87–118

- Lakić, I. (2010) "Analysing Genre: Research Article Introductions in Economics", JoLIE, Jornal of Li nguistic and Interncultural Education, Vol. 3/2010, Editura Aeternitas, Alba Iulia, str. 83 – 99, ISSN 2065-6599

- Lakić, I.  (2009) "Modeli analize diskursa novinskih članaka", UDK 811.111'42; 821.111-92, Riječ, br. 2, Nikšić: Filozofski fakultet, Institut za jezik i književnost, str. 91 – 108., ISSN 0354-6039, UDK 80+82(05

- Lakić, I.  (2000) “Supporting Classroom Activities through the Use of Songs”, Novelty, Vol. 7, No. 2, British Council/IATEFL, Hungary, May 2000, pp. 51 – 61, ISSN 1218-537x

- Lakić, I.  (1997), “Genre Analysis of Article Introductions in Economics”, Asp. La revue du GERAS, No. 15-18, Bordeaux, France, pp. 409 - 426, ISSN 1246 8185

 

B. Radovi objavljeni u domaćim časopisima

- Lakić, I.  (2011) „Analiza diskursa: crnogorski štampani mediji i bombardovanje SRJ od strane NATO alijanse“, Medijski dijalozi, Vol. 4, No. 10, Podgorica: Istraživački medijski centar, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 1273448, UDK, 070:81’42

- Lakić, I. , (2007) “O ustavnom određenju službenog jezika u Crnoj Gori”, Matica, br. 20/30, Podgorica, ISSN 1450-9059  str. 385-390

- Lakić, I. , (2006) “Nastava stranih jezika – putevi i stranputice”, Primenjena lingvistika, br. 5, Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2006., str. 27 – 41, ISSN 1451-7214

 

C. Radovi objavljeni u zbornicima

- Lakić, I. (2016) „Romski jezik u Crnoj Gori – stanje i perspektive“, u Varadi, T. i Sikimić, B. (ur.) Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji, Beograd:Srpska akademija nauka i umetnosti

- Lakić, I. (2012) „Upotreba romskog jezika u obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori“, u Varadi, T. i Sikimić, B. (ur.) Primene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti

- Lakić, I. (2010) "Analiza medijskog diskursa o ratu", u Vasić, V. Diskurs i diskursi, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, str. 269-282, ISBN 978-86-6065-051-3

- Lakić, I. (2007) “Discourse of War Reporting in Printed Media”, English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Vol. I, Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, pp. 309-411, COBISS.SR-ID 136819468

- Lakić, I. (2004) “Media Discourse and Manipulation”, Zbornik “Lingvističke analize” u čast 25 godina Instituta za strane jezike, ISJ, Podgorica, str. 85 - 96

- Lakić, I. (1999) “Jezik struke – razvoj i perspektive”, Zbornik radova Vladimiru Sekuliću u čast, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, str. 139 – 154

- Lakić, I. (1999), “Analiza žanra: Svejlzov model”, Zbornik “O engleskom jeziku” u čast Prof. dr Ljubomira Mihailovića, Filološki fakultet, Beograd, str. 203 – 213

 

Izlaganja na kongresima, simpozijumima i seminarima

 

A. Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari

 

Plenarna izlaganja

- Lakić, I., „Trends and Traditions in Teaching Foreign Languages Revisited“, The Sixth International Congress Applied Linguistics Today „Language, Literature and Interdisciplinarity“, DPLS, ALAS, Filološki fakultet Beograd, 12 – 13. oktobar 2018, apstrakt str. 8

- Lakić, I., „Something old and something new: How and what do we teach?” International Conference, 15th ELAT Serbia Conference “Awaken your Curiosity”, Beograd, 19. – 20. maj 2017.

- Lakić, I., “Evaluation as a Part of the Macrostructure of News Discourse: The Case of NATO Airstrikes on Yugoslavia”, International Conference “Communication – Culture – Space – Identity”, University Piwa, Poljska, 17 – 18. oktobar 2017.

- Lakić, I., “Print Media Presentation of War ‘Truths’ and ‘Realities’”, Conference on Linguistic and Intercultural Education CLIE2016, University of Alba Iulia“, Romania. April 22 – 24. april 2016. apstrakt str. 13

- Lakić, I., „CoE Instruments“, First Regional Conference „Minority Protection in South East Europe“, European Union, Council of Europe, Skoplje, Makedonija, 25 – 27. novembar 2014.

 

Ostala izlaganja

- Lakić, I., „Reporting on Refugees in the British Dailies during NATO Airstrikes on Yugoslavia“, International Workshop „Discursive inclusion and exclusion of Jews in the Balkans“, Sarajevo, 3 – 5. septembar 2018.

- Lakić, I., „Discourse of Print Media on War“, International workshop Discursive inclusion and exclusion of Muslims in the Balkans, Podgorica, 9 – 11. jul 2018.

- Lakić, I., „Nacionalizam u politika u standardizaciji jezika“, Njegoševi dani VII, Kotor, 30. avgust – 3. septembar 2017.

- Lakić, I., „Izazovi u nastavi prevođenja pravnih tekstova na engleski jezik na postdiplomskom nivou“, Šesta međunarodna konferencija „Jezici i kulture u vremenu i prostoru“, Novi Sad, 17. decembar 2017.

- Lakić, I., „More on the Macrostructure in the News Discourse: British and Montenegrin Dailies“, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication: INPRA 2016, Univerzitet u Splitu, 10 – 12. jun 2016. – apstrakt, str. 25

- Lakić, I., „Kritička analiza diskursa na primjeru ratnog izvještavanja“, 5. međunarodna konferencija Instituta za strane jezika (ICIFL5) i Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore  „Riječ na granici kultura“, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 12 – 13. jun 2014, str. 21, apstrakt

- Lakić, I., “Typical Syntactic, Grammatical and Lexical Errors in Students’ Translations of Legal Texts”, IX International Conference on English Language and Literary Studies, Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Nikšić, Crna Gora, 03. – 05. oktobar 2013, str. 27, (apstrakt)

- Lakić, I., “Pragmatic Analysis of Address Forms and Politeness Techniques with Reference to Montenegro”, 13.th International Pragmatics Conference (IPrA), New Delhi, India, 8- 13. septembar 2013. (apstrakt)

- Lakić, I.,  “Common Errors in Students’ Translations of Legal Texts“, International

Conference “Language and Culture Interactions visa Translation and Interpreting“, University “St. Ciril and Methodius”, Skopje, Macedonia, 26. – 27. septembar 2012, str. 15 (apstrakt)

- Lakić, I., Kadić-Aković, M. „Consecutive Interpreting“, Summer School “Meaningful Translation: Montenegro in the Balkans, the Balkans in Europe“, Filozofski fakultet, Nikćić, 11. jul  2012.

- Lakić, I., “Language Policy in Montenegro: Practices, Challenges, Directions“, International Conference “Towards a European Society? Transgressing Disciplinarz Boundaries in European Studies Research“, 28 – 30. jun 2012, University of Portsmouth, Velika Britanija, str. 8 (apstrakt)

- Lakić, I., “Discourse on War in Print Media“, Second International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 4 – 6. Maj 2012, International Burch University, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, str. 145, zbornik, str. 277 - 288

- Lakić, I., "Upotreba romskog jezika u obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori", Međunarodni naučni skup "Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije", Srpska akademija nauka i umetnosti, ASO Ljubljana, Beograd, Srbija, 06 – 08. decembar 2010, zbornik - str. 285 – 294, ISSN 0354-4850

- Lakić, I., "Romski jezik i kultura u Crnoj Gori", Međunarodni naučni simpozijum "Njegoševi dani", Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, 01 – 03. septembar 2010, apstrakt – str. 7

- Lakić, I., "Analiza medijskog diskursa:  crnogorski štampani mediji i bombardovanje Jugoslavije 1999. godine", Međunarodni naučni simpozijum "Njegoševi dani", Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, 01 – 03. septembar 2010, apstrakt – str.  23

- Lakić, I., "Translation Studies at the University of Montenegro", Druga međunarodna konferencija (CLIE2) "Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives", Herceg Novi, Crna Gora, 10 – 12. jun 2010, apstrakt – str.  31

- Lakić, I., "Print Media Discourse Models – War Images and Identities", International Conference ELLSIIR, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, 4 – 6 December 2009, zbornik, str. 155-164

 

Predavanja po pozivu

- Lakić, I., “Jezička slika Crne Gore, predavanje za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Ljubljana, 22.10.2013.

- Lakić, I., “Analiza diskursa – govorni i pisani diskurs”, predavanja za studente osnovnih i postdiplomskih studija engleskog jezika, International Burch University, Sarajevo, 22.11.2011.

 

B. Domaći kongresi, simpozijumi i seminari

 

Plenarno izlaganje

- Lakić, I., "Modeli analize u pisanom diskursu", Druga konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore "Mi o jeziku, jezik o nama", Institut za strane jezike, 23. oktobar 2010, Zbornik radova, str. 15 – 23.

- Lakić, I., „Analiza diskursa – od vrha do dna jezičke hijerarhije“, III konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Primijenjena lingvistika u fokusu“, Podgorica, 25.10.2012.

- Lakić, I., „Analiza diskursa – od vrha do dna jezičke hijerarhije“, III konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Primijenjena lingvistika u fokusu“, Podgorica, 25.10.2012.

 

 Prevodilačka aktivnost

A. Prevod književnog djela

 1. Lakić, I., “Važnost Tomasa Pinčona”, prevod književnog eseja, Ovdje, broj 289-290, Podgorica, 1993, str. 15 – 31
 2. Lakić, I,, “Dvije karte”, prevod priče Ejmi Ten, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike/Pokret, Podgorica, 1999, str. 381 – 401
 3. Lakić, I., “Irsko veselje”, prevod priče Edne O'Brajen, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, Pokret, 1999, str. 277 – 297
 4. Lakić, I., “Proročanstvo”, prevod priče Anjane Apačane, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, 1999, str. 419 – 436
 5. Lakić, I, “Otac”, prevod priče Bharati Mukerdži, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, 1999, str. 357 – 369
 6. Lakić, I., “Analiza drame i analiza diskursa”, prevod književno-lingvističkog eseja Mika Šorta, Kako ukrotiti tekst, Institut za strane jezike, 1999, str. 117 – 146
 7. Lakić, I., “Tobelija - The House of Dolls”, prevod drame Ljubomira Đurkovića, Crnogorsko Narodno Pozorište, Podgorica, 2000, str. 59 – 116
 8. Lakić, I., “Kanarinac”, prevod priče Marine Vorner, ARS 1-2/03, Podgorica, 2003, str. 48 – 56

 

B. Usmeno prevođenje

Simultani  i konsektuvni prevodilac. Prevodio simultano na oko 450 i konsekutivno na oko 150 konferencija, simpozijuma, seminara, okruglih stolova, razgovora za razne institucije i organizacije u zemlji (Vlada RCG – razna ministarstva, Skupština RCG, premijer i predsjednik Republike, UNICEF, UNHCR, UNDP, Savjet Evrope, Evropska komisija, OEBS, EAR, nevladine organizacije, udruženja pravnika, kulturne institucije...) i inostranstvu (Parlament Evrope, Evropska komisija, NATO – Brisel; OEBS – Beč; Pentagon, Stejt dipartment, Bijela kuća, Kongres SAD, Savjet za nacionalnu bezbjednost – Vašington;  Konferencija Međunarodne organizacije rada – Solun; parlamenti Velike Britanije, Holandije, Irske, Albanije itd.).

 

Organizacija naučnih skupova

 1. Član organizacionog odbora Simpozijuma “Nastava jezika u teoriji i praksi” održanog 21. i 22. oktobra 1994. godine u Budvi
 2. Član organizacionog odbora tribina Društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik danas”, Podgorica, 1995. i 1997. godine.
 3. Član organizacionog odbora Međunarodnog simpozijuma “Književnost i jezik na kraju 20. vijeka “ održanog u Herceg-Novom od 4. do 6. oktobra 1996. godine. Član uređivačkog odbora Zbornika radova sa Simpozijuma.
 4. Organizator Seminara “Tendencije u nastavi stranog jezika”, Društvo za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, 12.05.2001.
 5. Organizator Seminara “English For Specific Purposes” za profesore engleskog jezika, Institut za strane jezike, 19. i 20. januar 2004.
 6. Organizator konferencije “Stručni strani jezik”, 23. – 25. septembar 2005. u Herceg Novom i urednik Zbornika “Stručni strani jezik sa ove konferencije (zajedno sa Natašom Kostić).
 7. Organizator Međunarodne konferencije "Languages and Cultures in Contact", Herceg Novi, Crna Gora, 16 – 18. septembar 2007.
 8. Organizator Međunarodne konferencije "English Profile Networks: Research Network in South-East Europe", Herceg Novi, Crna Gora, 26 – 28. septembar 2008.
 9. Organizator Međunarodne konferencije "Across Languages and Cultures", Institut za strane jezike, Herceg Novi, Crna Gora, 4 – 6. jun 2009.
 10. Organizator Druge međunarodne konferencije (CLIE2) "Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives", Herceg Novi, Crna Gora, 10 – 12. jun 2010.
 11. Organiizator 4th International Conference of the Institute of Foreign Languages (ICIFL4) “Translation and Interpreting as Intercultural Mediation”, 9 – 11. jun 2011, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 12. Organiizator III konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore “Primijenjena lingvistika u fokusu”, Institut za strane jezike, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 25. oktobar 2012.
 13. Organiziator 5th International Conference of the Institue of Foreign Languages (ICIFL5) “Word Accross Cultures”, 12 – 13. jun 2014, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

 

Aktivnosti u Ministarstvu prosvjete i nauke

- Recenzent za udžbenike engleskog jezika za osnovne i srednje škole

- Koautor Kataloga za maturske i stručne ispite iz engleskog jezika

- Recenzent za maturske i stručne ispite iz engleskog jezika

4- Recenzent, predsjednik komisije, autor testova za državna takmičenja iz engleskog jezika za srednje i osnovne škole

- "Ljetnja škola engleskog jezika - Vladin kamp crnogorskih talenata", rukovodilac, kreator programa i predavač, Hotel „Delfin", Bijela, 1995. - 2012.

 

 Članstvo naučnim i stručnim tijelima

- Ekspert Savjeta Evrope u Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike, od decembra 2008.

- Predsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, od 23. oktobra 2010.

- Predsjednik Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore, od marta 2016.

- Član Savjeta za opšte obrazovanje Republike Crne Gore, 2003 - 2006.

- Rukovodilac crnogorskog tima u projektu “Evropski jezički portfolio” Savjeta Evrope, 2003. - 2005.

- Sekretar Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 1993 – 1999.

- Potpredsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 1999 - 2010.

- Član predsjedništva Društva za primijenjenu lingvistiku Srbije i Crne Gore, 2003. - 2006.

- Potpredsjednik Udruženja profesora engleskog jezika ELTAM, 2005. 2007.

 

Mentorstvo (odbranjeni radovi)

 

Doktorske disertacije

- Gordana Đurković, "Semantička i pragmatička transpozicija metofore iz odabranih djela Martina Lutera Kinga u prevodu na srpski jezik", doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Nikšić, 16.10.2009.

- Milica Vuković, „Diskurs parlamentarnih debata“, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Nikšić, 13.04.2013.

- Branka Živković, „Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eskponentni u diskursu univerzitetski predavanja“, 01.06.2016.

- Sanja Ćetković, Policijski diskurs iz ugla foreničke lingvistike“, Filološki fakultet, Nikšić, 01.06.2016.

 

Magistarski radovi

- Aleksandrda Dujković, "Prevodni ekvivalenti i korespondenti u terminologiji iz oblasti ljudskih prava u engleskom i crnogorskom jeziku", magistarski rad, Institut za strane jezike, Podgorica 14.07.2009.

- Milica Vuković, "Diskurs političkih intervjua u elektronskim medjima“, magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 15.07.2009.

- Kristina Palajsa, "Prevođenje leksike iz oblasti civilne zaštite sa engleskog jezika“, magistarski rad, Institut za strane jezike, Podgorica, 16.07.2009.

- Dragana Dedović, "Partitivni kvantifikatori u engleskom jeziku i njima odgovarajući oblici u crnogorskom jeziku", magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 10.05.2010.

- Branka Živković, "Analiza žanra: Apstrakti naučnih radova u političkim naukama", magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 28.06.2010.

- Jelena Albijanić, „Diskurs internet foruma na temu predizborne političke kampanje u Crnoj Gori i Americi“, Filozofski fakultet, Nikšić, 07.11.2011.

- Danilo Alagić, “Rečenični modeli u crnogorskom i engleskom jeziku”, Institut za strane jezike, Podgorica, 05.07.2012.

- Ana Janjić, “Diskurs novinskih članaka iy oblasti ekonomije”, Filozofski fakultet, Nikšić, 15.06.2012.

- Zorica Grego, „Analiza diskursa ugovora o zakupu broda“, Filozofski fakultet, Nikšić, 14.03.2014.

- Monika Perović, „Prevođenje leksike u oblasti zaštite jezičkih prava nacionalnih manjina“, Institut za strane jezike, 20.10.2014.

 

Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih disertacija u inostranstvu

- Tatjana Felberg, "Brothers in Arms? Discourse analysis of Serbian and Montenegrin identities and relations", Faculty of Humanities, University of Oslo, Norveška, 12.09.2008.

- John Rogers, "An investigation into lexical cohesion and its use in students' argumetative essay writing", Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 18.01.2010.

- Milena Dževerdanović, „Diskursna i žanrovska obilježja jezika pomorske struke”, Filološki fakulet, Univerzitet u Beogradu, 08.06.2012.

- Ana Ivanova, “Barack Obama’s Presidential Governing on the Internet: Web 2.0 and the Pervasiveness of Political Language”, Univerzitet u Sevilji, Španija, 02.07.2012.

- Jelena Šajinović, „Referencijalni kontinuitet u pisanom i govornom diskursu“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 22.05.2014.

- Igor Ivanović, „Kontrastivna analiza stručne terminolgoije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 23.07.2014.

- Radmila Radonjić, „Engleski modali u pravnim dokumentima Evrospke unije i njihovi srpski ekvivalenti“, Filozofki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 31.05.2018.

- Hedina Siječić, „Language and Literature of Roma within Translation in the Western Balkans: Poetry in Self-Translation“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 20.09.2018.

 

Članstvo u uređivačkim odborima časopisa

Član uređivačkog odbora časopisa Logos&Littera, Univerzitet Crne Gore

Član uređivačkog odbora časopisa ESP Today, Srbija

Član uređivačkog odbora časopisa Current Trends in Translation Teaching and Learning E

Član uređivačkog odbora časopisa JoLIE, University Alba Iulia, Romania

Član uređivačkog odbora časopisa Pegas Journal, Slovačka