Filološki fakultet, 14.04.2017

Biografija - Božović PetarX

Dr Petar Božović predaje na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Pravnom fakultetu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na osnovnim studijama je angažovan na sljedećim predmetima: Savremeni engleski jezik 1 i 2 (pismene i usmene vježbe), dok je na specijalističkim studijama angažovan na predmetu Akademsko pisanje 1 i 2, Teorija prevođenja 2 i Prevođenje književnih tekstova 2. Na vanmatičnim programima predaje engleski jezik pravne i ekonomske struke.

U svom istraživanju bavi se translatologijom, korpusnom lingvistikom i eksperimentalnom lingvistikom. Član je Evropskog udruženja za Studije audiovizuelnog prevođenja (ESIST), Počasnog međunarodnog društva za izučavanje engleskog jezika Sigma Tau Delta (SAD), Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, i Evropskog udruženja za američke studije. Učestovao je na više međunarodnih naučnih konferencija u Crnoj Gori, Sloveniji, SAD, i Indiji. U okviru EU SEEPLAS Tempus projekta bio je predavač u ljetnjoj školi Meaning(ful) Translation, dok je u okviru Erasmus+ programa razmjene nastavnog osoblja bio predavač na Univerzitetu Ca' Foscari u Veneciji, Institutu za primijenjenu lingvistiku (Odsjek za Nauku o prevođenju i Odsjek za usmeno i audiovizuelno prevođenje) Univerziteta u Varšavi, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku. U okviru istog programa EU boravio je na Humboltovom univerzitetu u Berlinu gdje je prošao obuku iz korpusne lingvistike. Dvostruki je stipendista programa Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI), institucionalnog projekta u koji su uključene institucije iz Švajcarske, Srbije i Hrvatske, a koji je finansiran od strane Švajcarske akademije za nauku (Swiss National Science Foundation) u okviru programa SCOPES  (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland). U okviru ovog programa pohađao je dva seminara Emirijski podaci u istraživanjma jezika: resursi i metode i Analiza podataka u istraživanjima jezika. Učestvovao je u pisanju i realizaciji CBHE projekta ReFLAME (Reforming Foreign Language Teaching in Academia) koji je finansiran od strane Evropske komisije a čiji je koordinator Filološki fakultet Pohađao je i pet seminara na Univerzitetu Crne Gore posvećenih metodologiji naučnoistraživačkog rada u okviru TRAIN programa.

Aktivno se bavi usmenim (simultanim i konsekutivnim) prevođenjem za potrebe brojnih domaćih i međunarodnih institucija i sastanaka visokih zvanicnika. Redovno objavljuje prevode savremene književnosti kratke forme u zemlji i inostranstvu, a bio je i jedan od priređivača antologije kanadskih pripovjedaka, Kanadski pejzaži

Kontakt: petarb@ucg.ac.me