Filološki fakultet

Biografija - Babić Zdravko
Biografija - Babić Zdravko

            Zdravko Babić rođen je 29. novembra 1979. godine u Nikšiću. Studije ruskog jezika i književnosti završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2003. godine. Postdiplomske studije (smjer – nauka o jeziku) upisao je na Filološkom fakultetu u Beogradu školske 2003/04. godine, a magistarski rad na temu „Impersonalnost u savremenom ruskom, poljskom i srpskom jeziku“ odbranio je 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kategorija personalnosti u savremenim slovenskim književnim jezicima“ odbranio je 2012. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Predraga Pipera.

                Od školske 2003/04. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predavao je i na Institutu za strane jezike u Podgorici. U periodu od oktobra 2004. do oktobra 2007. godine radio je kao lektor na Šleskom univerzitetu u Katovicama (Poljska). Više puta je studijski boravio u Moskvi i Sankt Peterburgu, proveo je mjesec dana na Varšavskom univerzitetu na Institutu za rusistiku u okviru Erasmus Mundus Sigma Agile projekta. Bavi se kontrastivnim i tipološkim poređenjima slovenskim jezika iz oblasti morfologije, sintakse, istorijske gramatike i fonetike.