Metalurško-tehnološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Asanović VanjaX

Vanja Asanović je rodjena 14.10.1966. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu (pomoćni istraživač u hemiji) završila je u Podgorici. Dobitnik je diplome „Luča“ za postignut odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta tokom osnovne i srednje škole, kao i drugih nagrada od kojih je najznačajnija „Zlatna medalja“ na Festivalu rada omladine Jugoslavije (takmičenje srednjih škola) u Loznici 1984. godine za analitičku hemiju. Školske 1984/85. godine, proglašena je za najboljeg srednjoškolca Podgorice i Crne Gore. Na Metalurški fakultet u Podgorici upisala se školske 1985/86. godine. Dobitnik je nagrade „19. decembar“ za školsku 1985/86. Diplomirala je 1990. godine, sa  prosječnom ocjenom 9.20 i ocjenom 10 na diplomskom radu. 

Poslijediplomske studije završila je na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.6. Magistarski rad sa temom: „Termoelastična martenzitna transformacija i efekat pamćenja oblika kod legura Cu-Zn-Al“ odbranila je 1994. godine. Doktorsku disertaciju sa temom: „Uticajni faktori na kinetiku faznih transformacija i osobine Cu-Zn-Al legura sa efektom pamćenja oblika“ odbranila je na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici 1998. godine.

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu je zasnovala radni odnos 1. 02.1991. godine. U zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za fizičku metalurgiju, izabrana je 1991. godine, a u zvanje asistenta na istoj Katedri, 1995. godine. U zvanje docenta izabrana je 1998. godine za predmet Fizička metalurgija, a u zvanje vanrednog profesora 2003. godine za predmete: Fazne transformacije i Karakterizacija materijala. U akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Fazne transformacije i Karakterizacija materijala, izabrana je 2009. godine.

U okviru Oxford Colleges Hospitality Scheme, u svojstvu Academic Visitor boravila je od 1.07. do 31.07.2006. godine, na Odsjeku za materijale u Oksfordu (Department of Materials, Oxford).

Kao redovni profesor angažovana je na izvođenju nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu iz predmeta: Fazne transformacije, Karakterizacija materijala i Upravljanje otpadom, a u zimskom semestru studijskih 2009/10. i 2013/14., izvodila je nastavu iz predmeta Metrologija na poslijediplomskim magistarskim studijama na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

Naučno-istraživački rad je usmjerila na sintezu, termo-mehaničku obradu, fazne transformacije i strukturna ispitivanja novih materijala – legura Cu-Zn-Al koje ispoljavaju efekat pamćenja oblika, kao i termičku obradu, fazne transformacije i karakterizaciju čelika i legura aluminijuma. Kao autor ili koautor objavila je 23 rada u međunarodnim naučnim časopisima, 5 u nacionalnim naučnim časopisima, 41 rad na međunarodnim naučnim konferencijama i 16 na nacionalnim konferencijama. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika.

U periodu od 1994. do 2007. godine bila je rukovodilac dva naučno-istraživačka projekta koja je finansiralo Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore iz oblasti razvoja novih materijala (legure koje ispoljavaju efekat pamćenja oblika), a kao saradnik je bila angažovana na istraživanjima u okviru dva projekta.

U toku 2009. i 2010. godine kao saradnik na potprojektu „Životna sredina i održivi razvoj“ u okviru projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti „Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti“ učestvovala je u pripremi poglavlja Kvalitet životne sredine.

Učestvovala je u realizaciji 7 međunarodnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Govori engleski jezik. Udata je i ima dvoje djece.