Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Tadić Nebojša
Biografija - Tadić Nebojša

Dr Nebojša Tadić je rođen 1969. godine u Plužinama. Diplomirao je 1996. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je završio magistarske i doktorske studije. Doktorsku disertaciju „Istraživanje zaostalih napona u procesu hladnog valjanja traka od Al legura“ odbranio je 2011. godine.

Dosadašnji naučno-istraživački rad dr Nebojše Tadića se odnosio na sledeće oblasti: procesi prerade materijala plastičnom deformacijom, FEM simulacija procesa deformacije, mehanička ispitivanja materijala i modeliranje toplotnih procesa. Publikovao je osam naučnih radova u časopisima indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, kao i veći broj naučnih radova na konferencijama od međunarodnog značaja. Kao saradnik učestvovao je u realizaciji četiri naučno-istraživačka projekta.

mail: nebojsa@ac.me