Univerzitet u Uelvi: Rok za prijavu 31. mart 2023.
 

logo

U-Ranking

 

 

 

 

 

Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Uelvi, Španija

https://www.uhu.es/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobinost studenata u zimskom semestru akademske 2023/24, i akademskog/administrativnog osoblja (akademska godina 2023/24) na Univerzitetu u Uelvi (Španija).

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje Ekonomskog fakulteta, Elektro-tehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta (oblasti koje su dostupne u okviru akademske ponude), Metalurško-tehnološkog fakulteta  (oblasti koje su dostupne u okviru akademske ponude), i Filološkog fakulteta.

Nova etapa Erasmus programa (2021-2027) daje prioritet inkluziji osoba sa posebnim potrebama i/ili nepovoljnim materijalnim statusom, kao i očuvanju životne sredine, digitalizaciji i evropskim vrijednostima.

STUDENTI

Broj stipendija: 3 stipendija (3 SMS)

Nivo studija: Osnovne/Master/Doktorske studije

Oblasti studija na osnovu međuinstitucionalnog sporazuma: 0230 Languages, 0311 Economics, 071 Engineering and Engineering trades

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta (studenti osnovnih i master studija):

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) 
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 • CV u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog).
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 • Skenirana kopija prve stranice pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 •  Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • CV u Europass formatu
 • Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Lista publikacija
 • Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) 

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Nova etapa Erasmus programa (2021-2027) daje prioritet inkluziji osoba sa posebnim potrebama i/ili nepovoljnim materijalnim statusom, kao i očuvanju životne sredine, digitalizaciji i evropskim vrijednostima.

Napomena: Studentima se preporučuje da posjete veb-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na master studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu master teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen i potpisan u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/studies-agreement-guidelines-ka171

https://www.uhu.es/english/academic-info

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima

Kontakt informacije Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost

https://www.ucg.ac.me/objava/podorg/0/30/poz/info

Više informacija o grantu, kao i obavezama učensika programa nalazi se u prilogu.

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti: 2 mobilnosti u svrhu držanja nastave/stručnog usavršavanja (2 Teaching/Training Mobilities)

Trajanje mobilnosti: 5 radnih dana + 2 dana za put

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje/Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching/Training mobility - STA/STT)

 1. Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9
 2. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan je u prilogu objave.
 3. CV (u Europass formatu) 
 4. Lista publikacija (akademsko osoblje)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika (najmanje B2 nivo)
 6. Dokument koji dokazuje da je kandidat zaposlen na matičnoj jedinici u periodu prijavljivanja i realizacije mobilnosti
 7. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Nepotpune, kao i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 31. mart 2023.

RESULTS OF THE SELECTION PROCESS FOR PARTICIPATION OF STAFF IN MOBILITY PROGRAMME AT THE UNIVERSITY OF HUELVA ARE PUBLISHED IN THE ATTACHEMENT OF THE CALL.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.