Elektrotehnički fakultet

Biografija
Biografija

Marko Nikolić je rođen 14.06.1981. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Ratko Žarić“ je završio u Nikšiću, kao i Gimnaziju „Stojan Cerović“. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek Biologija, smjer ekologija. Upisao je doktorske studije na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prorodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Od 2013. godine radi u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Od 2015. godine radi kao student doktorand u okviru prvog Centra izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT), gdje se bavi istraživanjima iz oblasti ekologije mora i ekofiziologije morskih organizama.

Predstavljao je radove na nacionalnim i međunarodnim kongresima. Objavio je nekoliko naučnih radova iz oblasti marinske biologije i ekofiziologije morskih organizama. Učesnik je na nekoliko projekata iz oblasti marinske biologije: međunarodna kočarska ekspedicija na Mediteranu u okviru projekta MEDITS; „Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu“; „Uticaj antropogenog faktora na živi svijet u priobalnom akvatorijumu crnogorskog primorja“;  kočarski terenski rad na brodu Dallaporta u okviru AdriaMed projekta „Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea“.

Uspješno je završio kurs za upotrebu patentirane opreme za biomonitoring, zasnovane na fiber-optičkom metodu i mjerenju aktivnosti srca bentoskih beskičmenjaka, kao i kurs za obradu podataka i upotrebu opreme za mjerenje otvaranja i zatvaranje ljuštura školjkaša.