Institut za biologiju mora

Biografija
Biografija

Slađana Gvozdenović je rođena 17.06.1987 na Cetinju. Gimnaziju “Danilo Kiš” u Budvi je pohađala u generaciji 2002 – 2006. Prirodno-matematički fakultet (PMF), studijski program biologija u Podgorici je upisala 2006. Diplomu bečelora je stekla 2009, a diplomu specijaliste ekologije 2010. Master studije na studijskom programu biologija, smjer ekologija PMF-a u Podgorici je upisala školske 2010/2011. Odbranivši master tezu pod nazivom: “Morfološka varijabilnost i populaciono-ekološke karakteristike ribarice (Natrix tessellata) na području Skadarskog jezera”, 5.07.2013 je stekla diplomu mastera ekologije. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Integralni multi-trofički uzgoj dagnje (Mytilus galloprovincialis L.) i kamenice (Ostrea edulis L.) sa ribom u Bokokotorskom zalivu" je odbranila 11.06.2020. godine i time stekla akademski stepen doktora bioloških nauka. 

U Institutu za biologiju mora je počela da radi kao pripravnik 10.09.2012. godine. Od 15.01.2015. do 31.08.2018. je bila zapošljena kao istraživač na BIO-ICT projektu. Od 01.09.2018. godine je zapošljena kao saradnik u istraživanju za oblast Integralna multi-trofička akvakultura u Laboratoriji za razvojno istraživanje i marikulturu Instituta za biologiju mora.

Oblast istraživanja kojom se bavi je marikultura, biologija i ekologija mora. Predstavljala je radove na nacionalnim i internacionalnim konferencijama, kao i objavila nekoliko naučnih radova iz ovih oblasti. Učesnik je na nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata iz oblasti morske biologije.

Pored morske biologije se bavi i herpetologijom. Iz ove oblasti ima učešća na nacionalnim i internacionalnim konferencijama, naučne radove kao i učešća na internacionalnim i nacionalnim projektima.

Dokumenti