Institut za biologiju mora

Biografija
Biografija

Slađana Gvozdenović Nikolić je rođena 17.06.1987 na Cetinju. Gimnaziju “Danilo Kiš” u Budvi je pohađala u generaciji 2002 – 2006. Prirodno-matematički fakultet (PMF), studijski program biologija u Podgorici je upisala 2006. Diplomu bečelora je stekla 2009, a diplomu specijaliste ekologije 2010. Magistarske studije na studijskom programu biologija, smjer ekologija PMF-a u Podgorici je upisala školske 2010/2011. Odbranivši magistarsku tezu pod nazivom: “Morfološka varijabilnost i populaciono-ekološke karakteristike ribarice (Natrix tessellata) na području Skadarskog jezera”, 5.07.2013 je stekla diplomu magistra ekologije. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Integralni multi-trofički uzgoj dagnje (Mytilus galloprovincialis L.) i kamenice (Ostrea edulis L.) sa ribom u Bokokotorskom zalivu" je odbranila 11.06.2020. godine i time stekla akademski stepen doktora bioloških nauka. 

U Institutu za biologiju mora je počela da radi kao pripravnik 10.09.2012. godine. Od 15.01.2015. do 31.08.2018. godine je bila angažovana kao istraživač za oblast ekologija mora i sigurnost hrane na BIO-ICT projektu (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore). Od 01.09.2018. do 17.09.2022. godine je bila angažovana kao saradnica u istraživanju za oblast Integralna multi-trofička akvakultura u Laboratoriji za razvojno istraživanje i marikulturu Instituta za biologiju mora. Od 17.09.2022. godine je angažovana kao Naučna saradnica za oblast Integralna multi-trofička akvakultura u Laboratoriji za razvojno istraživanje i marikulturu Instituta za biologiju mora.

Oblast istraživanja kojom se bavi je marikultura, biologija i ekologija mora, otpad u moru. Predstavljala je radove na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, objavila je preko 20 naučnih radova u međunarodnim časopisima i četiri poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Učesnik je na nacionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti marikulture, biologije i ekologije mora, otpada u moru.

Pored morske biologije se bavi i herpetologijom. Iz ove oblasti ima učešća na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, naučne radove kao i učešća na međunarodnim i nacionalnim projektima.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.