Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Zorić Gorica
Biografija - Zorić Gorica

Gorica Zorić je rođena 27. jula 1993. godine u Nikšiću. Osnovno obrazovanje je stekla u istom gradu , gdje je takođe i završila i srednju školu. Uporedno završava i muzičku školu „Dara Čokorilo“, odsjek – klavir. Godine 2012. upisuje Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Nikšić, smjer - Sportsko novinarstvo, i uspješno je položila sve ispite predviđene nastavnim planom i u roku. Diplomirala je prva u generaciji 2015. godine sa maksimalnom ocjenom (A), na  temu „Muške i ženske discipline u sportskoj gimnastici“.Čime je stekla zvanje sportskog novinara. Godine 2015. upisuje specijalističke postdiplomske primijenjene studije smjer - Sport i fitness,  koje takođe zavržava uspješno po nastavnim planom i u roku. Takođe i specijalističke studije završava prva u generaciji 2016. godine na temu „Efekti tromjesečnog teninga na motorički potencijal mladih sportista“.  Čime je stekla zvanje specijaliste za Sport i fitness. Postdiplomske magistarske studije upisuje školske 2016/2017 godine, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, smjer – Fizičko vaspitanje djece, a završava 2019. godine sa maksimalnom ocjenom (A). Student je doktorskih studija na pomenutom fakultetu. Odradila je pripravnički staž na Crnogorskoj sportskoj akademiji. Od 2017. godine je angažovana kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću na Osnovnim akademskim studijama - Fizička kultura i zdravi stilovi života na predmetima Odbojka-tehnika i metodika, i Odbojka-taktika, Istorija sporta i olimpizma i Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta. Sportski novinari i treneri - Društveni odnosi u sportu, Teorija tjelesnog vježbanja i sporta, i Psihologija tjelesnog vježbanja i sporta i Teorija tjelesnog vježbanja i sporta. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje - Metodika fizičkog vaspitanja. Odlično rukuje računarom, a pored operativnog programa Windows, služi se i sljedećim programima: MS Office - Word, Excel, PowerPoint, zatim Internet Explorer, i Outlook Express.