Medicinski fakultet

Biografija




Biografija

SABINA ĆATIĆ

Datum i mjesto rođenja: 23. 10. 1976. Bijelo Polje, Crna Gora

Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića 191/13, Podgorica, Crna Gora

Telefon:   + 382 63 241 444

E-mail:

sabina.catic@ijzcg.me

RADNO ISKUSTVO

 • 2008 - Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

                       Centar za promociju zdravlja

                       Radno mjesto: Načelnica Odjeljenja za vulnerabilne grupe

 • 2007-2008. Dom zdravlja, Podgorica, Crna Gora

                       Hitna pomoć

                       Radno mjesto: Ljekar

OBRAZOVANJE

 • Specijalista iz oblasti Socijalne medicine. Specijalistički rad odbranjen 28. aprila 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Odbranjeno Polazno istraživanje na temu: „Faktori rizika za upotrebu alkohola kod srednjoškolaca u Podgorici“ na Medicinskom fakultetu u Podgorici (2012)
 • Student Doktorskih studija, Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora (2006)
 • Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija (2006.)
 • Gimnazija “Prof. Branko Radičević” (matematički smjer), Prijepolje, Srbija

SEMINARI

 • 17th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (Jul, 2019, Atina, Grčka)
 • Ljetnja škola javnog zdravlja u Berlinu, pod nazivom “Izdavaštvo u javnom zdravlju”, a koja predstavlja dio DAAD-ovog projekta “Vidljivost javne nastave i istraživanja u zemljama Jugositočne Evrope”, Berlin, 2011.
 • Trening za savjetnike u DPST (dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje) centrima, za prevenciju PPI (April 2011., Budva, Crna Gora)
 • Jačanje kapaciteta Savjetovališta za mlade u Crnoj Gori (Mart, 2011., Bečići, Crna Gora)
 • Trening anketara za ESPAD istraživanje (Mart, 2011., Podgorica, Crna Gora)
 • „Methods and Tools in Public Health“, Letnja škola javnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, u saradnji sa fakultetom „Epidemiologija i međunarodno javno zdravlje“ Univerziteta u Bilefeldu, Nemačka, u okviru projekta MetaNET-SEE Summer School „Methods and Tools in Public Health“ (Septembar, 2009., Zagreb, Hrvatska)
 • Trening za savjetnike i supervizore u DPST centrima - obuka za savjetnike i supervizore u Savjetovalištu za HIV (Februar, 2009., Tivat, Crna Gora)

Radovi:

 • Uticaj porodičnih faktora na korišćenje alkohola kod mladih. VII međunarodni kongres – Ekologija, zdravlje, rad, sport – Banja Luka, 2015.
 • Uticaj sociodemografskih faktora na korišćenje alkohola kod srednjoškolaca.. III kongres socijalne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2015.

Koautorski radovi:

 • Ljaljević A, Ćatić S. Promocija zdravlja i prevencija bolesti u Crnoj Gori. 39. Sabor ljekara Sjeverne Crne Gore i Jugozapadne Srbije, Berane, 2018.
 • Ljaljević A, Šćepanović L, Mugoša B, Ćatić S. HIV/AIDS education of health care providers. Sanamed. Medicinski časopis lekara. Novi Pazar, 2015; 10(1): 00-00. ISSN 1452-662X
 • Stijepčević A,Ljaljević A, Čabarkapa D, Ćatić S, Lješnjanin S, Lješnjanin-Purišić A. Determinante korišćenja alkohola kod mladih na teritoriji Opštine Kotor. Sanamed. Medicinski časopis lekara. Novi Pazar, 2012; 7 (1): 21-27. ISSN 1452-662X
 • Ramcilovic V, Santric Milicevic M, Ljaljevic A, Nedovic-Vukovic M, Catic S. How undergraduate students perceive the health professionals’ role in smoking control in Montenegro. European Journal of Public Health, Volume 26, Issue suppl_1, 1 November 2016, ckw174.146, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw174.146