Filozofski fakultet

Biografija
Biografija

Prof. dr Vera Radović

 

Вера Ж. Радовић рођена је 1972. године у Пријепољу. Основну и средњу школу (педагошку академију) завршила је у Ужицу. На Одељењу за педагогију Филозофског факултета у Београду дипломирала је 1997. године. Тема дипломског рада гласила је Проблеми преласка ученика са разредне на предметну наставу (ментор проф. др Недељко Трнавац). На истом Факултету одбранила је 2006. године магистарску тезу из педагогије под насловом Педагошке последице феминизације учитељског позива, пред комисијом у саставу проф. др  Љубомир Коцић, проф. др Станоје Ивановић и проф. др Недељко Трнавац (ментор). На Филозофском факултету Универзитета у Београду Вера Ж. Радовић одбранила је докторску дисертацију под насловом Монолошка метода у основношколској настави – стандарди и ефекти (ментор проф. др Недељко Трнавац). Кандидат је тезу одбранио 6. 2. 2012. године пред комисијом у саставу проф. др Љубомир Коцић, проф др. Вељко Банђур, проф. др Радован Антонијевић и проф. др Милица Митровић.

Од 1998. године ради на Учитељском факултету у Београду – до 2001. године као стручни сарадник на истраживачким пројектима Емпиријска верификација студијских планова и програма Учитељског факултета и Дидактичко-методичка истраживања у функцији иновација у настави, а од 2001. године као асистент приправник на предмету Дидактика. Исте године (2001) била је стипендиста World University Service, Аустрија. Године 2007. изабрана је у звање асистента на предмету Дидактика. Године 2012. изабрана је у звање доцента, a 2017. у звање ванредног професора за ужу научну област Дидактика.

Одлуком Наставно-научног већа Учитељског факултета у Београду Вера Радовић је обављала функцију продекана за међународну сарадњу у периоду од 2012/13. до 2015/16. академске године.

Од 2005. године члан је редакцијског колегијума часописa Иновације у настави (издавач: Учитељски факултет у Београду), а 2013. године Наставно-научно веће Учитељског факултета у Београду изабрало је Веру Радовић за главног и одговорног уредника Часописа (мандат у току). Истовремено, ангажована је за обављање рецензентских послова у неколико домаћих часописа националног и међународног значаја (Настава и васпитање, часопис Педагошког друштва Србије, Београд; Зборник радова Учитељког факултета у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; Узданица, часопис, за језик, књижевност и педагошке науке, Факултет педагошких наука, Јагодина, Универзитет у Крагујевцу, и др.). Рецензирала је високошколски уџбеник Педагогија, основна знања о васпитању (Бања Лука, 2015) и неколико основношколских уџбеника за изборни предмет Народна традиција од првог до четвртог разреда Издавачке куће Пчелица, Чачак.

Од 2016. члан је међународног уређивачког одбора часописа Прилози (Contributions) чији је издавач Македонско научно друштво, Битољ, Македонија.