Građevinski fakultet

Biografija
Biografija

Petar Subotić rođen je 6. marta 1994. godine u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tivtu.

Na Građevinski fakultet u Podgorici upisao se 2012/13 akademske godine. Diplomu bečelora na osnovnim studijama stekao je 10.09.2015. godine sa srednjom ocjenom 9.34.

Specijalističke studije na Konstruktivnom smjeru upisao je akademske 2015/16. godine. Ispite predviđene ECTS sadržajem studijskog programa na specijalističkim studijama položio je srednjom ocjenom 9.65. Specijalistički rad odbranio je 16.03.2017. godine.

Akademske 2016/17. godine upisao je specijalističe studije na smjeru Geotehnika. Ispite predviđene ECTS sadržajem studijskog programa na specijalističkim studijama položio je srednjom ocjenom (9.83). Specijalistički rad odbranio je 22.09.2017. godine. Dobitnik je studentske nagrade opštine Tivat.

Akademske 2017/18. godine upisao je postdiplomske magistarske studije na konstruktivnom smjeru. Ispite predviđene ECTS sadržajem studijskog programa na magistarskim studijama položio je sa srednjom ocjenom 10.00. Trenutno radi na izradi magistarskog rada.

U okviru programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem obavio je pripravnički staž na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u periodu od 15.01.2016. godine do 15.10.2016. godine. U ovom periodu učestvovao je, uz podršku mentora, u aktivnostima izvođenja nastave, provjeri znanja studenata i držanja konsultacija.

Od 1.10.2017 radi kao saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne na predmetima iz oblasti čeličnih i drvenih konstrukcija i geotehnike.

Član je ekspertskih timova koji su radili na prevođenju i izradi nacionalnih aneksa sljedećih Eurokodova: EN 1993-1-1, EN 1993-1-2, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-10, EN 1993-2 (čelične konstrukcije), EN 1995-1-1 (drvene konstrukcije), EN 1994-1-1 i EN 1994-1-2 (spregnute konstrukcije). Član je evropske konvencije za građevinski čelik (ECCS).

Tečno govori i piše dva strana jezika, engleski i njemački jezik.

Dokumenti