Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

Vukica Đukić  rođena  01.09.1964. u Plavu ,Crna Gora.

Srednju medicinsku školu završila 1982 godine u Ivangradu današnjim Beranama.

Diplomirala na Višoj medicinskoj školi u Beogradu 2002 godine.Dalja usavršavanje nastavlja na Visokoj medicinskoj školi ,Specijalističkim studijama na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu 2012 godine.

Godine 2016 , brani magistarski  rad  na Katedri za zdravstvenu njegu na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Travniku  i stiče zvanje Magistar zdravstvenje njege i terapije.

Doktorske studije  upisuje na istom fakultetu 2018 godine.

 Radni staž zasniva 1988 godine na Odjeljenu za očne bolesti tadašnjeg Medicinskog centra.

1995 godine nalazi se na poziciji glavne sestre Klinike za očne bolesti.

 2013 godine je imenovana za glavnu sestru Sudske medicine Kliničkog centra.

 2015godine imenovana je za glavnu sestru Poliklinike Kliničkog centra.

 2016 godine radi kao kordinator za higijenu u Kliničkom centru

 2018 godine imenovana je za glavnu sestru Centra za autizam,razvojne smetnje i dječiju psihijatriju.

-U periodu od 2001 do 2018 godine angažovana kao nastavnik saradnik u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici na predmetu Zdravstvena njega.

2017-2018 godine  bila je angažovana na Medicinskom fakultetu ,studijski program Visoka medicinska škola Berane Univezitet Crne Gore u Podgorici,kao stručni saradnik na specijalističkim studijama zdravstvene njege,za praktičnu nastavu  za predmet Interna medicina sa njegom.

 2018 godine  angažovana je na istom fakultetu na Osnovnim studijama,na predmetu Zdravstveno vaspitanje za praktičnu nastavu.

Autor je preko 30 stručnih radova od čega su tri rada prezentovana u vidu poster prezentacije a svi ostali su bili usmeno prezentovani.Radovi su uglavnom prezentovani na na kongresima koji su održavani u bivšoj Jugoslavije a sad u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

-Podpredsjednica  NVO Asocijacije zdravstvenih radnika Crne Gore.

2010-2011 Član socijalnog savjeta Glavnog grada.

2009-2013 Član Glavnog odbora republičkog sindikata.

2009-2017 Član Sindikalnog povjereništva Glavnog grada .

Kroz edukaciju i sticanje stručnih i naučnih dostignuća posjeduje certefikate:

-Healthcare provider-American heart asssociation

-Has successfully  attendeed the Workchop on-3Mcity Red Cross of Podgorica

-Tajne uspjesnog komuniciranja-Uspjesna komunikacija-uslov uslov za humaniju i kvalitetniju zdravstvenu njegu- Savezno ministarstvo za rad i zdravstvo.

-Zdravstvena njega-Edukacija edukatora-Svez zdravstvenih radnika Jugoslavije

-Promocija zdravlja pojedinca,porodice,grupe i zajednice-SZRS

- Vjestine i tehnike komunikacije-Bazicni nivo-SZRSiCG

-Odnosi sa javnoscu u kriznim situacijama i vjestine komunikacije-uloga medicinske sestre-visi nivo-SZRICG

-Unapredjenje kvaliteta rada i sistema komunikacije u zdravstvenim ustanovama-SZRICG

-Zdravstvena njega-Edukacija edukatora-Svez zdravstvenih radnika Jugoslavije

-Trening DKP-Roch

 Nagrađivana je više puta :

-Povelja Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije-1997g

-Plaketa Saveza zdravstvenih radnika Crne Gore-2004g

-Srebrni znak Saveza zdravstvenih radnika Srbije i Crne Gore-2008

-Zlatna plaketa udruženja zdravstvenih radnika Crne Gore-2015god.