Filozofski fakultet

Biografija
Biografija

Rođen sam 26. aprila 1940. u Mrčajevcima kod Čačka. Osnovnu školu sam završio u rodnom selu, gimnaziju u Čačku, a Pravni fakultet (političko-upravni smer) u Beogradu (1963), gde sam i magistrirao (1972). Doktorirao sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1976, na sociološkom odseku. Teza koju sam odbranio bila je »Klasni koreni nejednakosti u savremenom jugoslovenskom društvu« (mentor - prof. Ivan Kuvačić, članovi komisije za odbranu disertacije bili su i prof. dr Srđan Vrcan, kao i prof. dr Stipe Šuvar).

Prvo zaposelnje dobio sam u kabinetu predsednika Savezne skupštine, 1963. Zatim sam prešao na rad u Centar za društvena istraživanja Predsedništva CK SKJ, koji je bio svojevrsni institut. Odatle odlazim na mesto direktora Marksističkog centra CK SK Srbije, od 1982. do 1987.

Po isteku mandata rukovođenja tim centrom ostajao sam dva puta bez zaposlenja. Nekoliko meseci izdržavao sam se posredstvom »biroa rada«, gde sam, faktički, oteran, kao politički nepodoban. Nije mi bilo mesta ni na jednom univerzitetu u Srbiji. Gde god sam konkurisao, odbijan sam.

Od 1991, zahvaljujući nekolicini prijatelja i kolega, zapošljavam se u Institutu društvenih nauka u Beogradu u zvanju naučnog savetnika. Sada sam u penziji, ali sam dosta angažovan u naučnom radu. Bio sam mentor, ili član komisije za odbranu doktorskih disertacija kandidatima s Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Troje je doktoriralo. Pomagao sam, ili još pomažem, u pripremi završnih radova na master-studijama, kao i doktorskim disertacijama, pojedinim kandidatima s filozofskih fakulteta u Beogradu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici i Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Više puta sam učestvovao kao referent na značajnim međunarodnim naučnim skupovima u Rusiji, prvenstveno u Moskvi, Petrogradu, Ulan-Udeu i Kazanju (gde sam imao uvodni raferat o društvenim sukobima). Četrnaest mojih radova ili prikaza mojih knjiga objavljeno je u naučnim časopisima te zemlje, pre svega u »Sociološkim istraživanjima«.

Učestvovao sam na međunaronim naučnim skupovima u Sofiji (na planini Vitoša) o »tranziciji«, a u Trstu o aktuelnosti marksističke teorije. Bio sam član delegacije koja je 1988. godine išla na studijsko putovanje u Kinu. U Pekingu sam pred profesorima Visoke partijske škole govorio o iskustvima jugosloveskog sistema samoupravljanja.

Objavljeno mi je 18 knjiga, pretežno iz oblasti sociologije, politikologije i filozofije politike. Ostale su filozofsko-književni eseji, a jednu čine dnevnički zapisi. Od knjiga iz oblasti nauke izdvajam: Kraj partijskog socijalizma, Društveni sukobi od klasnih do ratnih, Tranzicija, restauracija i neototalitarizam, Uvod u sociologiju, Kuda vodi globalizacija, Demokratija na zalasku i najnovija - Porazi i alternative, pretnja pustoši i etika otpora, koja je pokušaj interdisciplinarnog pristupa u sagledavanju stanja sveta u kome dominira neoliberalni kapitalizam, s posebnim osvrtom na post-realsocijalistička društva. Održano je 9 promocija te knjige u Srbiji i u Makedoniji. Bile su uspešne. Delovi prikaza te knjige i teksta mog završnog izlaganja na promociji na Filozofskom fakultetu u Beogradu objaveljeni su u listovima »Politika« i »Danas«.

Knjige eseja su: »Spokoj i otpor«, »Biće, smisao, zvezde« i »Tromostovlje, ponori, treptaji«. Dnevničke zabeleške za vreme bombardovanja Srbije 1999. godine, s opširnim teorijskim komentarima, nose naslov »Plamen i ugarak«.

U oktobru 2018, godine objavljena mi je nova knjiga eseja pod naslovom »Život, jedan, jedini« (recenzenti: akademik Danlo Basta i profesor Milo Lompar). Prva promocija te knjige održana je u Beogradu, u Udruženju književnika Srbije, čiji sam član. Bila je uspešna. Pripremam za objavljivanje knjigu »Opstanak«, kao i novu zbirku eseja na granici filozofije antropologije i poezije. Učestvujem na dosta domačih i međunarodnih naučnih skupova,. Osim knjiga iz oblasti nauke imam i više od 300 članaka.

Osamnaest godina sam bio gostujući profesor na poslediplomskim studijama Filozofkog fakulteta u Nišu (odsek sociologije razvoja), a više od dvanaest radio sam kao profesor sociologije na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Beogradu (do trećine radnog vremena). Status redovnog profesora stekao sam na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

U Centru za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu bio sam rukovodilac podprojekta istraživanja »Sociološki aspekti tranzicije postsocijalističkih društava«, kao i podprojekta istraživanja globalizacije, sagledane iz sociološkog ugla.

Tri godine držao sam nastavu i na Filozofskom fakultetu u Zadru, kao i kurseve na poslediplomskim studijama Pravnog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Osijeku. Bio sam na specijalizaciji u Parizu (Ekole pratique des Hautes Etudes - mentor A. Turen).

Tokom 2014. godine držao sam predavanja na Pedagoškom i Pravnom fakultetu u Bitolju.

Bio sam glavni i odgovorni urednik časopisa »Socijalizam u svetu«, kao i član redakcije »Marksističke misli«.

Kao predavač učestvujem u radu Filozofske škole »Feliks Romuliana« u Zaječaru. Takođe učestvujem kao podnosilac referata na međunarodnim naučnim skupovima u Smederevskoj Palanki i na Srebrnom jezeru, posvećenim izučavanju religije.

Sada sam angažovan kao profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na otseku sociologije.