Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

Dr Rifat Međedović, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Saradnik u nastavi na katedri za Internu medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici

Član EULAR-ovog komiteta za Muskuloskeletni imidžing

 

Datum i mjesto rođenja - 17.05.1980.god. Bijelo Polje,  Crna Gora.

Adresa stanovanja – Avda Međedovića 58/38, 81000 Podgorica.

E-mailrifat.medjedovic@gmail.com , rifat.medjedovic@kccg.me

 

Edukacija:

1999. Gimnazija, “Miloje Dobrasinović” Bijelo Polje – srednja ocjena 5.0.

2007. Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore – srednja ocjena 9.08.

2011. Student II godine doktorskih studija u oblasti Interne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore – položeni svi ispiti na I godini doktorskih studija:srednja ocjena 9.8.

2017 - 2020. usvojen izvještaj teme polaznog istraživanja: “Ultrazvučni nalaz subkliničke inflamacije zglobova i tetiva kod bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom – potencijalni marker aktivnosti bolesti i signal za promjenu terapijskog pristupa” i stečen uslov za prijavu teme doktorske disertacije.

 1. Položen specijalistički ispit iz Interne medicine, ocjena 5 (odličan), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalista Interne medicine.

2018. Položen subspecijalistički ispit iz Reumatologije, ocjena 10 (odličan), Institut za reumatologiju, Beograd i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - subspecijalista reumatologije.

Strani jezici:

Engleski (odličan, profesionalan nivo).

Rad na kompjuteru:

         Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel, pretraživanje Internetom – odličan. Pretraživanje medicinskih baza podataka i medicinske literature - odličan.

 

Radno iskustvo:

2007 - 2008. Pripravnički staž – Dom zdravlja, Podgorica.

 1. Položen stručni ispit.
 2. Hitna medicinska pomoć, Podgorica.

2008 - 2009. Klinički ljekar, Centar za hematologiju, Klinički centar Crne Gore.

2009 - 2013. Ljekar na spacijalizaciji iz Interne medicine, Interna klinika, Klinički centar Crne Gore.

2009 - 2016. Profesor hematologije sa transfuziologijom, Interne medicine, Dermatologije, Zdrave ishrane i dijetetike u Stručnoj medicinskoj školi, Podgorica.

Od 2009. Ljekar fudbalskog kluba “Kom”, Podgorica.

Od 2009. Instruktor Prve pomoći u Crvenom Krstu Crne Gore.

2012 - 2013. Ljekar u Turističkoj ambulanti, Zdravstvena stanica Petrovac, Dom zdravlja Budva.

2014. Specijalista Interne medicine, Centar za hematologiju, Interna klinika, Klinički centar Crne Gore.

2014 - 2016. Specijalista Interne medicine, Odjeljenje za reumatologiju, Interna klinika, Klinički centar Crne Gore – sve od 01.12.2014.godine samostalan reumatološki rad na odjeljenju za reumatologiju, u reumatološkoj ambulanti, osteodenzitometrijskom kabinetu, kao i dnevnoj bolnici za biološku terapiju.

Od 2018. Subspecijalista reumatologije, Odjeljenje za reumatologiju, Interna klinika, Klinički centar Crne Gore

2014-2018. Sekretar Udruženja reumatologa Crne Gore

Od 2014. Član EULAR-ovog Komiteta za muskuloskeletni imidžing

Od decembra 2016.Samostalan rad Ultrazvuka mišićnokoštanog sistema i Kapilaroskopije

 

Lični kvaliteti:

Posvećenost, odgovornost, odanost, zahvalnost.

Kursevi i kongresi:

1999 – 2007. Kao student medicine brojni autorski i koautorski radovi na nacionalnim i internacionalnim kongresima

 1. Trening dobre kliničke prakse za istraživače u kliničkim studijama – bazični nivo, u organizaciji CRA Akademije iz Beograda i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.
 2. XIII Kongres ljekara Crne Gore – poster prezentacija „Hronična mijeloidna leukemija – prikaz slučaja“, Budva, Crna Gora
 3. Radionica u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja Crne Gore: “Novine u tretmanu bolesnika sa derivatima krvi”, Crna Gora

2009 - 2012 – ko-istraživač u dvije opservacione kliničke studije za ispitivanje bezbjednosti i efikasnosti primjene Recormona i MabThere kod hematoloških maligniteta (nehočkinski limfomi)

 1. Trening „Dobre kliničke prakse za istraživače u kliničkim studijama“ – bazični nivo, u organizaciji CRA Akademije iz Beograda i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

2009 – 2011. Tri puta učesnik Onkoloških dana u Crnoj Gori, u organizaciji farmaceutske kompanije „Hoffman la Roche“.

 1. Godišnji svjetski kongres o hroničnoj mijeloidnoj leukemiji – Kongresni centar Bazel, Švajcarska
 2. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem – poster prezentacija „Efikasnost i bezbjednost Tocilizumaba u liječenju RA tokom 12-mjesečnog praćenja“, Novi Sad, Srbija
 3. Drugi kongres hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem i Šesti Balkanski dan hematologije, Beograd, Srbija
 4. OMI seminar “Salzburg Weill Cornell - Hematologic malignancies” – aktivan učesnik i dobitnik nagrade za odličnu prezentaciju prikaza slučaja (oralna prezentacija) – “Trombozna trombocitopenijska purpura kod bolesnika sa selektivnom IgA imunodeficijencijom”, Salcburg, Austrija.
 5. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem – poster prezentacija “Trudnoća kao provocirajući faktor na prezentaciji SLE sa sekundarnim APS”, Subotica, Srbija
 6. Predavač u Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore – „Trombocitopenije – etiologija i diferencijalna dijagnoza“
 7. XIV kongres ljekara Crne Gore – poster prezentacija„Hronična mijeloidna leukemija – pacijent na terapiji Nilotinibom (inhibitor tirozin kinaze druge generacije)“, Budva, Crna Gora
 8. OMI seminar “Salzburg Weill Cornell – International Atherosclerosis Society Seminar in Lipid Metabolism” – aktivan učesnik, Salcburg, Austrija.
 9. Trening “Implementacija Evropskog transfuzionog sistema u Crnoj Gori”– (EU/IPA projekat implementiran od strane SZO regionalne kancelarije za Evropu) Budva, Crna Gora.
 1. Predavač u Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore – „Kongenitalne trombofilije“

Mart 2015. Predavač u Virpazaru, Crna Gora, u organizaciji farmaceutske kompanije „Pfizer“ – kontinuirana medicinska edukacija­­­­­­­­­­­­ „Prikaz slučaja bolesnika sa RA – promjena biološkog lijeka ili ne?“

April 2015. Predavač u Hotelu „Podgorica“ u organizaciji farmaceutske kompanije „MSD“ – kontinuirana medicinska edukacija­­­­­­­­­­­­ „Prikaz slučaja bolesnika sa RA – neželjeni efekat biološke terapije ili ne?“

April 2015. Pohađao i položio Bazični kurs ultrazvuka muskuloskeletnog sistema organizovan od strane EULAR-a, Antalija, Turska.

Jun 2015. EULAR 2015, Godišnji Evropski kongres reumatologa , Rim, Italija

Septembar 2015. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Srbija.

Oktobar 2015. Predavač na „V reumatološkim danima u Crnoj Gori“ u organizaciji Udruženja reumatologa Crne Gore i farmaceutske kompanije „Hoffman La Roche“ – kontinuirana medicinska edukacija „Uloga ultrazvuka i magnetne rezonancije u monitoringu kliničke remisije reumatoidnog artritisa“

Februar 2016. Predavač u  Hotelu „Podgorica“ u organizaciji farmaceutske kompanije „Pharmalife“ – kontinuirana medicinska edukacija „Hondroprotektivi u terapiji osteoartritisa“

Mart 2016. ABIF regionalni inflamatorni forum o biološkoj terapiji, Osijek, Hrvatska – oralna prezentacija „HLA B27 pozitivan ankilozirajući spondilitis u inaktivnog HbsAg nosioca – terapijski izbor“

Od decembra do marta 2016. Predavač „Principi menadžmenta akutnih internističkih oboljenja“: (kontinuirana medicinska edukacija u organizaciji Centra za nauku KC CG i Ministarstva zdravlja CG)

 • u Centru za nauku KC CG
 • u OB Berane
 • u DZ Ulcinj

Od decembra do marta 2016. Predavač „terapija bola hroničnih degenerativnih oboljenja mišićno koštanog sistema“: (kontinuirana medicinska edukacija u organizaciji Centra za nauku KC CG i Ministarstva zdravlja CG)

 • u Centru za nauku KC CG
 • u DZ Tivat
 • u OB Pljevlja
 • u DZ Ulcinj
 • u DZ Kotor
 • u OB Nikšić

April 2016. „10-i kongres autoimunosti“, Lajpcig, Njemačka– poster prezentacija „Immunološki profil SLE kod bolesnika sa NHL – prikaz slučaja“

April 2016. „7-i inflamatorni forum INFORM“, Berlin, Njemačka

Jun 2016. EULAR 2016, Godišnji Evropski kongres reumatologa, London, Velika Britanija.

Septembar 2016. Predavač u Centru za nauku KC CG – kontinuirana medicinska edukacija „Rani artritis – rano utvrđivanje i liječenje“

Septembar 2016. GCP (Dobra klinička praksa) trening za istraživače u kliničkim studijama – napredni vivo, u organizaciji CRA Akademije Beograd i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Oktobar 2016.  Prvi godišnji kongres reumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Oktobar 2016. Predavač na „VI Reumatološkim danima u Crnoj Gori“ u organizaciji Udruženja reumatologa Crne Gore i farmaceutske kompanije „Hoffman La Roche“ – kontinuirana medicinska edukacija „Tocilizumab – trenutne perspektive i budući pravci u liječenju sistemskih autoimunih bolesti”

Novembar 2016. Treći Nacionalni kongres Kosova sa međunarodnim učešćem – predavač „Novine u patogenezi i terapiji psorijaznog artritisa“

Decembar 2016. Pohađao i položio Intermedijarni kurs ultrazvuka muskuloskeletnog sistema organizovan od strane EULAR-a, Atina, Grčka

Jun 2017. EULAR 2017, Godišnji Evropski kongres reumatologa, Madrid, Španija.

Oktobar 2017. Pohađao i položio Prvi kurs ultrazvučno vođenih intervencija muskuloskeletnog sistema organizovan od strane EULAR-a, Beograd, Srbija.

Oktobar 2017. EULAR Postgraduate Course u reumatologiji, Beograd, Srbija

Jun 2018. Pohađao i položio Napredni kurs ultrazvuka muskuloskeletnog sistema organizovan od strane EULAR-a, Amsterdam, Holandija

Jun 2018. EULAR 2018, Godišnji Evropski kongres reumatologa, Amsterdam, Holandija

 

Lista publikacija:

 

 1. “Neoplazme i diabetes mellitus” Medjedovic R – 5th Zagreb international medical summit, Zagreb, Hrvatska
 2. “Povezanost između arterijske hipertenzije i poremećaja lipidnog statusa kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2” Medjedovic  R, Pocek L, Jaredic M, Grdinic Z – 5th Zagreb international medical summit, Zagreb, Hrvatska
 3. „Neuropatija kao komplikacija diabetes mellitusa“ Medjedovic  R, Pocek L– 4-th international congress of medical sciences, Sofija, Bugarska
 4. “Efekti primjene hormona rasta i estrogene terapije na funkciju jetre kod bolesnica sa Turnerovim sindromom” Jaredic M, Medjedovic  R, Grdinic Z – International medical students research congress, Istanbul, Turska
 5. „Oralne manifestacije u vezi sa poremećajem metabolizma kalcijuma i fosfora kod bolesnica sa Turnerovim sindromom“ Grdinic Z, Medjedovic R, Jaredic M – International medical students research congress, Istanbul, Turska
 6. „Holelitijaza kod pacijenata sa diabetes mellitusom“ Pocek L, Medjedovic  R - 4th international congress of medical sciences, Sofija, Bugarska
 7. „Hronična mijeloidna leukemija – prikaz slučaja“ Rifat Međedović, A.Popović, V.Vujičić, N.Bakić - XIII Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem­­­ maj 2009., Bečići, Crna Gora („Medicinski zapisi“, 2009 – profesionalni časopis Društva ljekara Crne Gore)
 8. “Esencijalna trombocitemija i trudnoća – prikaz slučaja” A.Popović, Rifat Međedović, V.Vujičić, N.Bakić - XIII Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem­­­ maj 2009., Bečići, Crna Gora („Medicinski zapisi“, 2009 – profesionalni časopis Društva ljekara Crne Gore)
 9. “Savremeni pristup u liječenju triholeukemije – prikaz slučaja” N.Bakić, Rifat Međedović, A.Popović, V.Vujičić - XIII Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem­­­ maj 2009., Bečići, Crna Gora („Medicinski zapisi“, 2009 – profesionalni časopis Društva ljekara Crne Gore)
 10. “Maksila kao neobična lokalizacija nehočkinskog limfoma - prikaz slučaja” Đ.Krnjević, Rifat Međedović, A.Popović, V.Vujičić, N.Bakić - XIII Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem­­­ maj 2009., Bečići, Crna Gora („Medicinski zapisi“, 2009 – profesionalni časopis Društva ljekara Crne Gore)
 11. „Efikasnost i bezbjednost primjene Tocilizumaba u terapiji reumatoidnog artritisa tokom dvanaestomjesečnog praćenja“ Rifat Međedović, Svetlana Aligrudić, Nataša Miketić, Koviljka Kažić - Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, septembar 2011, Subotica, Srbija
 12. “Trudnoća kao provocirajući factor na prezentaciji SLE i sekundarnog APS-a” Rifat Međedović, Nataša Miketić, Vesko Vujičić, Svetlana Aligrudić – Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, septembar 2012, Subotica, Srbija
 13. “Trombozna trombocitopenijska purpura kod bolesnika sa selektivnom IgA imunodeficijencijom” Rifat Međedović - American Austrian Foundation – Open Medical Institute (OMI) Case library 2012.
 14. „Hronična mijeloidna leukemija – bolesnik na terapiji Nilotinibom (inhibitor tirozin-kinaze druge generacije)“ Rifat Međedović, A.Popović, M.Dapčević, E.Žarić, K.Katana - XIV Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem­­­ maj 2013., Bečići, Crna Gora („Medicinski zapisi“, 2013 – profesionalni časopis Društva ljekara Crne Gore)
 15. “Oktobar – mjesec reumatologije” Rifat Međedović – Medical izdanje br.79 (Crna Gora)
 16. “Imunološki profil sistemskog eritematoznog lupusa kod pacijentkinje sa nehočkinskim limfomom” Rifat Međedović, Nataša Miketić, Tamara Jovićević, Amela Međedović, Elvira Strujić, Dragana Pravilović Lutovac, Jovan Bubanja - 10thInternational Congress on Autoimmunity, april 2016, Lajpcig, Njemačka
 17. “Osteoartritis – nove terapijske opcije” Rifat Međedović – Bilten br.5 (Stručni časopis Farmaceutske komore Crne Gore)
 18. “Izostanak dejstva Etanercepta kod pacijenta sa odsustvom antitijela na lijek, kao i sa urednim nivoom lijeka u krvi”Rifat Međedović, Elvira Strujić, Amela Međedović, Nataša Miketić, Dragana Pravilović Lutovac - Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM) Conference, october 2016, Prag, Češka
 19. “Tuberkuloza tokom terapije infliximabom – aktivacija latentne infekcije ili neželjeni događaj terapije?” Rifat Međedović, Elvira Strujić, Amela Međedović, Nataša Miketić, Dragana Pravilović Lutovac - Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM) Conference, october 2016, Prag, Češka
 20. “Novo u patogenezi i liječenju psorijaznog artritisa” Rifat Međedović – Treći nacionalni reumatološki kongres Kosova sa međunarodnim učešćem, predavač (usmeno izlaganje)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.